Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Název práce v češtině: Fyzikální vlastnosti tenkých vrstev scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Properties of thin film oxide scintillators
Klíčová slova: scintilátor luminiscence kapalná epitaxe
Klíčová slova anglicky: scintillator luminescence liquid phase epitaxy
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
Specifikuje se ve studijním plánu doktoranda
Seznam odborné literatury
1. M.A.Fox, Optical properties of solids, Oxford Univ.Press 2001
2. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
3. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
4. P.A.Rodnyi, Physical processes in inorganic scintillators, CRC press 1997
5. W.M.Yen, S.Shionoya, H.Yamamoto, Phosphor handbook, CRC Press, 2007
6. C. Ronda, ed., Luminescence, from theory to applications, Wiley-VCH Verlag, 2008
7. R. Ropp, Luminescence and the solid state, Elsevier 2004
8. S. W. S. Keever, Theromoluminescence of solids, Cambridge Univ. Press, 1988
Předběžná náplň práce
Scintilátory jsou materiály, které transformují vysokoenergetické záření (rtg, gama záření) nebo energii rychlých částic (elektrony, neutrony, alfa částice apod.) na viditelné nebo ultrafialové záření, které lze s dostatečnou citlivostí detekovat běžnými fotodetektory. Nacházejí široké uplatnění v řadě oborů, od detektorů částic ve velkých urychlovačích, v bezpečnostních systémech, až po moderní lékařskou diagnostiku.
viz např.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine/Scintillation_Detectors

Náplní práce je experimentální a teoretické studium fyzikálních vlastností tenkých scintilačních vrstev granátů, silikátů a dalších komplexních oxidů dopovaných především ionty vzácných zemin. Základní charakteristiky uvedených materiálů budou studovány jednak experimentálně pomocí metod optické a fotoluminiscenční spektroskopie a kinetiky luminiscence a zároveň budou získané výsledky korelovány s výpočty pomocí teoretických modelů.

Cílem práce je systematické studium emisních center, poloha a umístění excitovaných stavů v zakázaném pásu, transfer energie a vliv záchytných center na fyzikální vlastnosti studovaných scintilační vlastnosti. Práce je motivována snahou zvýšit citlivost současných scintilátorů a eliminovat pomalé složky ve scintilačních dosvitech, které zhoršují detekční vlastnosti současných detektorů energetického záření a částic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Traditionally, inorganic scintillators play an important role in radiation detection in many sectors of fundamental and applied research, in almost all medical diagnostic imaging modalities that use X-rays or gamma rays, and in many industrial measuring systems. In novel high resoltion 2D-imaging scintillation systems, high quality thin epitaxial films are the key issue.
e.g.:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
http://en.wikibooks.org/wiki/Basic_Physics_of_Nuclear_Medicine/Scintillation_Detectors

In this work otpical, luminescence, scintillation and kinetic properties will be studied in single crystalline thin films of complex oxides of scintillation materials doped with rare earth and transition metal ions. The films are prepared using the liquid phase epitaxy method. The aim of the research is to find correlations among film composition, growth parameters and optical, luminescence and scintillation properties of studied materials.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK