Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Název práce v češtině: Vliv řídícího globálního modelu na simulaci RCM
Název v anglickém jazyce: The influence of driving global climate model on RCM simulation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Seznámit se se základními principy numerického modelování v klimatologii, s metodami zpracování modelových výstupů a různými přístupy k validaci modelových výstupů. Odvodit vybrané klimatické charakteristiky pro území ČR z výstupů regionálního modelu RCA4 řízeného několika různými globálními modely. Analyzovat a popsat rozdíly mezi jednotlivými modelovými běhy.
Seznam odborné literatury
Internetové stránky Euro-CORDEX http://www.euro-cordex.net/
Literatura dle doporučení vedoucí práce.
Předběžná náplň práce
Matematické modelování klimatu je v současnosti hlavním prostředkem pro poznání dějů podílejících se na vytváření klimatu. Klimatické modelování je mezinárodně koordinováno, naše katedra byla a je zapojena do řady výzkumných projektů zaměřených na tuto problematiku. Regionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Přenos informace mezi řídícím globálním modelem a vnořeným regionálním modelem a míra vlivu řídící simulace na regionální je jednou z aktuálních oblastí výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK