Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium stability záznamu zapsaného laserem do polyanilinové vrstvy
Název práce v češtině: Studium stability záznamu zapsaného laserem do polyanilinové vrstvy
Název v anglickém jazyce: The study of stability of recording made by laser on polyaniline film
Klíčová slova: vodivé polymery, polyanilin, Ramanova spektroskopie, stabilita
Klíčová slova anglicky: conducting polymers, polyaniline, Raman spectroscopy, stability
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zuzana Morávková, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalářské práce je zjištění stability záznamu získaného působením různými intenzitami laseru na různé typy polyanilinových vrstev v čase a vůči opakovanému čtení.
Student se nejprve seznámí se znáklady Ramanovy spektroskopie a vodivými polymery.
Pomocí Ramanovy spektroskopie bude sledovat změny probíhající v polyanilinové vrstvě vlivem působení laseru. Zapíše na vrstvy definovaný záznam, a bude sledovat jeho stabilitu opakovaným mapováním vzorku při nižším výkonu laseru.
Na základě analýzy získaných spekter určí nejlepší způsob zápisu a nejbezpečnější způsob čtení záznamu.
Seznam odborné literatury
MacDiarmid, A. G. “Synthetic metals”: A novel role for organic polymers (Nobel lecture). Angewandte Chemie – International Edition 2001, 40, 2581–2590; resp. Reviews in Modern Physics, 73, 701–712; resp. Current Applied Physics 1, 269–279.
Stejskal, J., Kratochvíl, P., Jenkins, A. D. The formation of polyaniline and the nature of its structures. Polymer 1996, 37(2), 367–369.
Rozlívková, Z., Trchová, M., Šeděnková, I., Špírková, M., Stejskal, J. Structure and stability of thin polyaniline films deposited in situ on silicon and gold during precipitation and dispersions polymerizations of aniline hydrochloride. Thin Solid Films 2011, 519, 5933–5941.
Předběžná náplň práce
Vodivé polymery tvoří zajímavou a potenciálně užitečnou skupinu materiálů. Tvoří je zpravidla řetězec se střídajícími se jednoduchými a dvojnými vazbami, který může obsahovat i aromatická jádra a heteroatomy (dusík, síru). Předpokládá se jejich použití pro elektronické a elektrochemické aplikace. V některých konkrétních případech již používány jsou (Li-Pol akumulátory, flexibilní solární články).
Jeden z nejčastěji studovaných vodivých polymerů je polyanilin díky své relativní stabilitě a odolnosti vůči vlivům okolního prostředí. I jeho struktura se ale časem, nebo vlivem tepla, mění. Při vyšších teplotách lze převést jeho vodivou formu na nevodivou, případně až na uhlíkatý materiál (karbonizace).
Tyto změny lze selektivně indukovat laserovým paprskem v malém objemu materiálu. Nabízí se tak možnost zapisovat informaci na polyanilinovou vrstvu selektivním převedením na nevodivou formu nebo karbonizací určitých oblastní vrstvy. Pro případné aplikace je třeba vybrat vhodnou metodu zápisu a čtení. Logickou otázkou je pak i stabilita takového zápisu v čase nebo při opakovaném čtení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK