Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální osvětě neziskového sektoru ČR
Název práce v češtině: Význam hodnot v díle Alberta Schweitzera a jeho odkaz v environmentální
osvětě neziskového sektoru ČR
Název v anglickém jazyce: The importance of values in the work of Albert Schweitzer and his legacy
in environmental education of the Czech non-profit sector
Klíčová slova: Albert Schweitzer, environmentální hodnoty, environmentální etika, hodnota přírody, ohrožení přírody, environmentální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Albert Schweitzer, environmental values, environmental ethics, nature value, nature threat, environmental education
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Lukáš Beňa - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2019
Datum zadání: 11.09.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2020
Datum a čas obhajoby: 12.01.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:19.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2021
Oponenti: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. prezentace pohledu na významnou osobnost 20. století a uznávaného humanisty Alberta Schweitzera. Historicky uzavřené dílo Alberta Schweitzera, které tak zásadně ovlivnilo moderní humanismus, vytváří jedinečný typ biocentrismu, který však komunikuje i s teocentrismem.
2. význam hodnot v díle Alberta Schweitzera, tedy hodnoty přírody. Zaměřím se na vztah člověka k přírodě, environmentální etiku a objasňuje její potřebnost a význam pro ochranu životního prostředí. Bude objasněno, jak Schweitzerův humanismus na půdě etiky a ekologie v sobě nese významný potenciál využití ve vzdělávání, stejně tak i v konkrétní pedagogické praxi.
3. praktická část analyzující dopad Schweitzerových myšlenek na vzdělávání na základě sociologické metody – dotazníkového šetření provedeného mezi představiteli neziskových institucí v českém prostředí. Výsledky budou interpretovány formou relevantních citací ze shromážděných odpovědí a učinění vlastního závěru/shrnutí toho, jaký je dopad myšlenek Alberta Schweitzera na environmentální osvětu ve sledovaném sektoru.
Seznam odborné literatury
1. SCHWEITZER, A. 1968. Lidé v pralese. Praha : Orbis, 1968. 110 s. ISBN 80-88702-00-3.
2. SCHWEITZER, A. 1993. Nauka úcty k životu. 1. vydání. Praha : DharmaGaia, 1993. 40 s. ISBN 80-901225-7-4.
3. SCHWEITZER, A. 1996. Nauka úcty k životu. In: KOHÁK, E., KOLÁŘSKÝ, R., MÍCHAL, I.: Závod s časem (Texty morální ekologie). Praha : Torst, 1996. 225 s. ISBN 80-85368-81-1.
4. SCHWEITZER, A. 1989. Zástance kritického myšlení a úcty k životu. 1. vydání. Praha : Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 80-7021-010-9.
5. SCHWEITZER, A. 1986. Kultura a etika. Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1986. 424 s. ISBN 80-7051-032-6.
6. BAUMAN, Z. 2000. Globalizace. 1. vydání. Praha Mladá fronta, 2000. 157 s. ISBN 80-204-0817-7.
7. CORETH, E. 1994. Co je člověk? Praha : Zvon, 1994. 211 s. ISBN 80-7113-098-2.
8. ČECHVALA, O. 2013. Axiologický rozměr environmentalistiky. In: ORBANOVÁ E. - VADÍKOVÁ K. M. – ČECHVALA O. 2013. Terminologie filozofické axiologie. 1. vydání. Krakov : 2013. 176. s. ISBN 978-83-7490-658-6.
9. DOROTÍKOVÁ, S. 1998. Filosofie hodnot : Problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha : Univerzita Karlova, 1998. 232 s. ISBN 80-86039-79-X.
10. FREYER, H. P. 1983. Albert Schweitzer (Život a dílo). Praha : Orbis, 1983. 199 s. ISBN 80-7140-135-8.
11. KELLER, J. 1995. Dvanáct omylů sociologie. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
12. KELLER, J. 1993. Až na dno blahobytu : ke společenským kořenům ekologické krize. Brno : Hnutí DUHA, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0.
13. KELLER, J. 1997. Sociologie a ekologie. 1. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. 232 s. ISBN 80-85850-42-7.
14. KOHÁK, E. 1996. Filozofická ekologie po dvaceti letech. In: KOHÁK, E., KOLÁŘSKÝ, R., MÍCHAL, I.: Závod s časem (Texty morální ekologie). Praha : Torst, 1996. 225 s. ISBN 80-85368-81-1.
15. KOHÁK, E. 2002. Zelená svatozář. 3. vydání. Praha : Sociologické nakladatelství, 2002. 204 s. ISBN 80-85850-86-9.
16. KOHÁK, E. 2004. Svoboda, svědomí, soužití. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004. 216 s. ISBN 80-864293-50.
17. LIBROVÁ, H. 1994. Pestří a zelení (Kapitoly o dobrovolné skromnosti). 1. vydání. Brno : VERONICA a hnutí DUHA, 1994. 218. s. ISBN 80-85368-18-8.
18. NAESS, A. 1996. Ekologie, pospolitost a životní styl. 1. vydání. Tulčík : Abies, 1996. 304 s. ISBN 80-88699-09-6.
19. ORBÁNOVÁ, E. 2013. Svět člověka je světem hodnot. In: ORBANOVÁ, E., VADÍKOVÁ, K. M., ČECHVALA, O. 2013. Terminologie filozofické axiologie. 1. vydání. Krakov : 2013. 176. s. ISBN 978-83-7490-658-6.
20. PETRICKIJ, W. 1985. Světlo v pralese - Život a dílo Alberta Schweitzera. 1. vydání. Praha : Albatros. 1985. 269 s. ISBN 80-00-00055-5.
21. SHRADEROVÁ, FRECHETTEOVÁ, K. 1996. Dobrovolná střídmost a povinnost omezovat spotřebu. In: KOHÁK, E., KOLÁŘSKÝ, R., MÍCHAL, I. 1996. Závod s časem (Texty z morální ekologie). Praha : Torst, 1996. 225 s. ISBN 80-85368-81-1.
22. SMOLKOVÁ, E. 2000. Ekologický problém jako šance. 1. vydání. Bratislava : Iris, 2000. 134 s. ISBN 80-88778-95-6.
23. SMREKOVÁ, D. - PALOVIČOVÁ, Z. 1999. Podnikatelská a environmentálna etika. 1. vydání. Bratislava : Iris, 1999. 144 s. ISBN 80-88778-85-9.
24. ŠMAJS, J. 2008. Potřebujeme filozofii přežití? 1. vydání. Brno Nakladatelství Doplitek, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7239-221-6.
25. ŠMAJS, J. 2010. Naše nynější krize. In: ŠMAJS, J., KLIMA, I., CÍLEK, V. 2010. Tři hlasy - Úvahy o povaze konfliktu kultury s přírodou. 1. vydání. Brno : DOPLŇEK, 2010. 167 s. ISBN 1081-363-2010.
Předběžná náplň práce
Jako ústřední cíl předkládané diplomové práce jsem si stanovil přiblížit význam hodnot v díle Alberta Schweitzera v kontextu etickém a environmentálním a zmapovat tuto jeho stopu v oblasti neziskového sektoru v České republice. Touto prací bych rád zdůraznil důležitost Schweitzerovy etiky úcty k životu pro její neustálou aktuálnost a sledovat tento vliv napříč spektrem neziskových institucí zaměřených na ochranu životního prostředí. Přidaná hodnota práce spočívá zejména v představení a vlastní kritické reflexi hlavních tezí této významné osobnosti 20. století a zhodnocení jejího vlivu na současný stav environmentálního vzdělávání, kdy se z kapacitních důvodů omezuji pouze na vybrané české instituce, a to prostřednictvím sociologické metody (dotazníkového šetření). Pro podporu objektivity jsem výzkum doplnil sondou do mediálního obrazu Alberta Schweitzera v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
As the central goal of the submitted diploma thesis, I set myself to approach the meaning of values in the work of Albert Schweitzer in the ethical and environmental context and to map this footprint in the non-profit sector of the Czech Republic. With this work, I would like to emphasize the importance of Schweitzer's ethics of respect for life for its constant relevance and monitor this influence across the spectrum of non-profit institutions focused on environmental protection. The added value of the work lies mainly in the presentation and own critical reflection of the main theses of this important figure of the 20th century and evaluation of its impact on the current state of environmental education, where for capacity reasons I limit myself to selected Czech institutions through a sociological method (a questionnaire survey). To support objectivity, I expanded the research with a probe into the media image of Albert Schweitzer in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK