Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie nakladatelství Kruh a jeho ediční politiky (kritická studie).
Název práce v češtině: Historie nakladatelství Kruh a jeho ediční politiky (kritická studie).
Název v anglickém jazyce: The history of Kruhˇs publisher and policy (critique)
Klíčová slova: Východočeská nakladatelství, Kruh, Jiří Chvojka, regionalismus, kritická studie, ediční politika
Klíčová slova anglicky: Eastern Bohemia publishing houses, Kruh, Jiří Chvojka, regionalism, critical study, edition policy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.01.2011
Datum zadání: 14.02.2011
Datum a čas obhajoby: 21.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Kniha:
DVOŘÁK, Jan. Letokruhy: Příběhy knih a jejich tvůrců. Hradec Králové: Státní vědecká knihovna v Hradci Králové, 1996. ISBN 80-7052-039-6.

HALADA, Jan: Člověk a kniha: Úvod do nakladatelské specializace, 1. vyd., Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-70 66-767-2

HALADA, Jan: Encyklopedie českých nakladatelství, 1. vyd., Praha: Libri, 2007. ISBN 80-7277-165-5

LABUŤOVÁ, Jindřiška: KRUH 1967–1992 Bibliografie nakladatelství Kruh v Hradci Králové se vzpomínkovou koláží Jana Dvořáka Letokruhy, Hradec Králové: Státní vědecká knihovna, 1996. ISBN 80-7052-039-6

ŠMEJKALOVÁ, Jiřina. Kniha: K teorii a praxi knižní kultury. 1. vyd., Brno: Host, 2000. ISBN 80-7294-005-8.

Dokument:
Státní okresní archiv v Zámrsku, Sdružený inventář archivního fondu Nakladatelství 1946–1965 (1979), zpracoval Jindřich Francek a Zdeněk Bičík, Zámrsk 1979.

Státní okresní archiv v Zámrsku, inventář archivního fondu Nakladatelství Kruh Hradec Králové II. 1966–1992 (2002), zpracovala Jana Šimková, Zámrsk 2003.

Sborník:
BOGAR, Karel. Krkonoše Podkrkonoší, vlastivědný sborník muzeum Trutnov. Sv. 4.: Vymezení regionu v literárním bádání. Hradec Králové: Kruh, 1969. s. 141–159.

ČEČKOVÁ, Eva. Východočeské nakladatelství Kruh: Nakladatelská politika socialistického státu a postavení krajských nakladatelství v naší knižní kultuře. In Knihovna: Vědeckoteoretický sborník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. s. 79–110.

DVOŘÁK, Petr. Nakladatelství Jiří Chvojka v Havlíčkově Brodě: Nakladatelství Jiří Chvojka v Havlíčkově Brodě 1945-1949. In Havlíčkobrodsko. 1971. Havlíčkův Brod: Okresní muzeum, 1971. s. 99–117.Článek:
BLAHYNKA, Milan. Hradecké experimenty. Červený květ. 1969, č. 2. s. 44–46.

BAJ. Váchalův román. Pochodeň: Kulturní měsíčník. 27. 12. 1972, č. 305. s. 6.

BRETT, Vladimír. Poezie úzkosti. Rudé Právo. 19. 6. 1974, č. 143, s. 5.

CINGER, František. Východočeské nakladatelství Kruh. Rozhovor se spisovatelem Janem Dvořákem. Rudé Právo. 21. 1. 1979. s. 5.

Dva cíle. Texty: kulturní měsíčník. 1969, č. 2, s. 40–41.

DVOŘÁK, Jan. Dvacet let nakladatelství Kruh. Čtenář. 1988, č. 8–9, s. 279–280.

DVOŘÁK, Jan. Z básní I. Geisslové. Nové knihy. 7. 6. 1978, č. 24, s. 6.

EM. Ocenění celoživotní práce Jana Buchara. Pochodeň. 19. 10. 1977, č. 247, s. 5.

FALADA. Václav. Regionalita neznamená podprůměr. Rozhovor s Janem Dvořákem. Zemědělské noviny. 12. 11. 1967, č. 219, s. 2

FEJLOVÁ, Hana. O Kruhu v kruhu. U nás: Knihovnicko-informační zpravodaj. 1992, č. 3, s. 82–85.

FRAJDL, Jiří. Z dějin východočeských nakladatelství. Pochodeň Magazín. 22.–23. 9. 1979, č. 224. s. 5.

CHMELAŘ, Jiří. Krajské nakladatelství v Hradci Králové. Pochodeň. 13. 1. 1950, str. 6
GER. Album ze starých Krkonoš. Nové knihy. 6. 4. 1983, č. 15, s. 2.

GRIMMOVÁ, Michaela. Knihy z východních Čech: Rozhovor s vedoucím redaktorem nakladatelství Kruh v Hradci Králové dr. Janem Dvořákem. Pochodeň. 13. 2. 1980, č. 7, s. 7.

HEBR, Leoš. O Kruhu v kruhu. Pochodeň Magazín. 13. 2.1988, č. 36, s. 8.

CHALOUPKA, Otakar. Čas a stín. Texty: Kritický měsíčník. 1970. č. 8, s. 37–38.

CHALOUPKA, Otakar. Květy fikce zajisté nevšední. Texty: Kulturní měsíčník. 1970, č. 7, s. 35.

CHALOUPKA, Otakar. Región národ svět. Texty. 1969, č. 1, s. 2.

CHALOUPKA, Rudolf. Na návštěvě v královéhradeckém nakladatelství Kruh: Otázka zní: vydržíte?. Noviny. 13. 4. 1992, č. 25, s. 10.

CHEBEN, Jaroslav. Třikrát z Kruhu. Texty: kulturní měsíčník. 1969, č. 4. s. 82–87.

JAD. Osudová setkání. Nové knihy. 26. 4. 1978, č. 18, s. 4.

JAD. Návrat básníka. Nové knihy. 1. 4. 1970, č. 14, s. 4.

JAD. Život plný starožitností. Nové knihy. 3. 3. 1970, č. 12, s. 4.

JPK. Bolestné hledání pravdy. Nové knihy. 23. 7. 1969, č. 30–31. s. 4.

MIŠ. Josef Škvorecký. Velká povídka o Americe / A Tall Tale Of America. Literární noviny. 30. 4.–6. 5. 1992, č. 17, s. 5.

PACOVSKÝ, Václav. Nad prací Východočeského nakladatelství Kruh: Dnešek i perspektivy. Rudé Právo. 1967. č. 318, s. 5.

PÍŠA. Vladimír. Východočeské příběhy. Kmen. č. 17. 1988. s. 3.

RYDLO, Otakar. Ediční tvorba v Kruhu. Pochodeň. 5. 1. 1969, č. 7, s. 5.

REDAKCE. Dohnat ostatní: Diskuze o Východočeském nakladatelství. Pochodeň. 17. 1. 1965, č. 14, s. 5.

Ve znamení "Letokruhů": Nad novým literárním sborníkem z našeho kraje. Pochodeň. 16. 6. 1982, č. 141, s. 5.

VN. Říkadla Miroslava Zounara. Pochodeň. 1974, č. 174, s. 5.

VN. Maloměstský pitaval: Příspěvek k 95. výročí narození J. Haška. Pochodeň. 3. 5. 1978, č. 103, s. 5.

VN. Pohádkový kruh: Obdivuhodná cesta za nejmenším čtenářem. Pochodeň. 8. 4. 1982, č. 83. s. 5.

ZITKOVÁ, Irena. Z nakladatelských stolů: Kruh. Mladá fronta. 1976, č. 56, s. 7.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Historie nakladatelství Kruh a jeho ediční politiky (kritická studie) se zabývá popisem královéhradeckého nakladatelství Kruh a zároveň kriticky analyzuje jeho ediční politiku. Práce se kromě Kruhu a jeho předchůdce Východočeského nakladatelství věnuje i nakladatelství Jiřího Chvojky, které působilo v Havlíčkově Brodě. S Kruhem je podnik spojen vzdáleně, ale je zajímavým objektem při komparaci regionálních nakladatelství. Ve východních Čechách tak existovala dvě nakladatelství, která vydávala regionální literaturu, svou činností přispívala ke komplexnosti celostátní literatury, jíž doplňovala. V práci je nastíněná historická postava Jiřího Chvojky a ediční politika nakladatelství. Zmíněné je i Krajském nakladatelství v Hradci Králové, které fungovalo pouhé dva roky, a to v časové rozmezí let 1950–1951. Již zde je ale možné sledovat pokus o vydávání regionální literatury.

U jednotlivých nakladatelství je nastíněn jejich vznik, historický kontext a průřez ediční politikou. Pozornost je věnovaná regionalismu a jeho aplikování na východočeskou literaturu. Nakladatelství Kruh jsem zasadila do dobového kontextu a stejně tak na něho i pohlížela. V práci jsem použila empiricko-analytický přístup k problematice, který by měl vytvořit kritickou studii nakladatelství.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis History of Kruh´s publisher and edition policy (critique) is a description of Kruh publishing house and it also critically analyzes editorial policies. The thesis includes Kruh´s predecessors Východočeské nakladatelství and Jiří Chvojka´s publishing house in Havlíčkův Brod. Kruh is associated with Jiří Chvojka´s publishing house only remotely, but it is an interesting object for comparison of regional publishing houses. There had existed two publishing houses in the east of the Czech Republic, which published the regional literature. Their production extended the complexity of the national literature. This thesis outlines historical figure of Jiří Chvojka and edition policy of his publishing house. Furthermore, I also wrote about Krajské nakladatelství in Hradec Králové, which had been operated from 1950 till 1951. Even at that time it was possible to find an attempt to publishing regional literature.

For each publishing house is outlined their origin, historical context and part of edition policy. Attention is focused on regionalism and its application to the literature of the Eastern Bohemia. I analyzed the publishing house Kruh in relation with former circumstances. I used empirical-analytic approach in this thesis, which creates a critical study of this publishing house.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK