Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén Living History v Čechách
Název práce v češtině: Fenomén Living History v Čechách
Název v anglickém jazyce: Fenomenom of the Living History in Bohemia
Klíčová slova: Living history, oživená historie, experimentální archeologie, LARP
Klíčová slova anglicky: Living history, experimental archaeology, LARP
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2010
Datum zadání: 25.11.2010
Datum a čas obhajoby: 21.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jaroslava Krupková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BINFORD, Lewis R. Debating Archaeology. San Diego : Academic Press, 1989. 534 s.
BRABCOVÁ, Růžena . Kultura renesančního odívání. Praha, 2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filosofická fakulta.
COLES, John. Experimental Archeology. London : Academic Press, 1973. 274 s.
COLES, John. Archeology by experiment. New York : NY Charles Scribner's Sons, 1973. 182 s.
DYER, Christopher. Making a living in the Middle Ages. Yale UP : Ondon and New Haven, 2002. 403 s.
KŘÍŽEK, Leonid. Historický šerm v Čechách. Bojová umění. 2009, 7, s. 24-29. Dostupný také z WWW: <http://bojovaumeni.cz/>
MACEK, David. LARP – NOŠENÍ „MASKY“ A JEJÍ DŮSLEDKY PRO ADOLESCENTY. Brno, 2009. 56 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
MALINA, Jaroslav. Metody experimentu v Archeologii. Praha : Academia, 1980. 175 s.
MALINA, Jaroslav. Archeologie včera a dnes aneb Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než za ušima?. Brno : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích., 1981. experimentální archeologie, s. 469-476.
MĚCHUROVÁ, Zdeňka. Ze všedního života středověké vesnice : Přínos etnografie ke studiu zaniklých středověkých vsí.. In KŘÍŽOVÁ, Alena; VÁLKA, Miroslav. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury. Brno : Ústav evropské etnologie., 2006. s. 9-26.
MORAVCOVÁ, Jana. Virtuální světy – konstrukce minulosti jako hra : amatérský historický šerm.. Praha, 2004. 137 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta.
POPELKA, Miroslav. Několik poznámek k experimentální archeologii. In Rekonstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové : Katedra archeologie FF UHK, 2000. s. 207-211.
REYNOLDS, Peter J. Povaha experimentu v archeologii. In Rekonstrukce a experiment v archeologii . Hradec Králové : Katedra archeologie FF UHK, 2001. s. 153-164.
Rekonstrukce a experiment v archeologii. Hradec Králové : Katedra archeologie FF UHK, 2000. 216 s.
TOMIČ, Ladislav. Vracejí život zaniklým časům. Živá historie. 2008, 1., 1, s. 64-67.
UHLIAROVÁ, Denisa. Simulácia návratu do minulosti. Bratislava, 2009. 51 s. Bakalářská práce. Univerzita Komenského v Bratislave.
VÁLKA, Miroslav. K ikonografii středověké vesnice : První poznatky z etnologické analýzy nástěnných maleb v Porta Aquila v jihotyrolském Tridentu. In KŘÍŽOVÁ, Alena; VÁLKA, Miroslav. Středověké a novověké zdroje tradiční kultury.. Brno : Ústav evropské etnologie., 2006. s. 27-44.
WAGNER, Eduard. Středověk, doba předhusitská a husitská. Praha : Aventinum, 2006. 432 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK