Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 283)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Svět mluví - časopis posluchačů rozhlasu, milovníků gramofonové desky a přátel dobrého filmu
Název práce v češtině: Svět mluví - časopis posluchačů rozhlasu, milovníků gramofonové desky a přátel dobrého filmu
Název v anglickém jazyce: The World speaks-magazine radio listeners, fans of gramophone records and friends of good movie
Klíčová slova: média, rozhlas, časopis, meziválečné Československo, hospodářská krize, propaganda
Klíčová slova anglicky: media, radio, magazine, Czechoslovakia between the wars, economic crisis, propaganda
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2010
Datum zadání: 08.03.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavel Suk, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
KÁRNÍK, Zdeněk. České země v éře První republiky (1918 - 1938). (Praha: Libri, 2002). Kniha nabízí obraz politických a hospodářských dějin Československa a využiji ji pro získání celkového přehledu. Může být také zdrojem informací a citací pro popsání situace ve 30. letech v naší republice (díl II - Československo a České země v krizi a v ohrožení 1930-1935)
a díl III. - O přežití a o život 1936 - 1938)

KONČELÍK, Jakub, VEČEŘA, Pavel, ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století (Praha: Portál, 2010) - Vývoj tisku, rozhlasu a novinářské profese. Kniha obsahuje kapitolu První republika - V éře stranického tisku (str. 27 - 72), ze které budu citovat zejména v části Historické souvislosti a v částech, týkajících se vývoje a struktury novin a časopisů.

ČÁBELOVÁ, Lenka. Radiojournal. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923 – 1939 (Praha: Karolinum, 2003). Podrobná analýza rozhlasového vysílání v předválečném období. Popisuje společenskopolitickou funkci rozhlasu jako nového média a všímá si i ohlasu meziválečného rozhlasového vysílání mezi samotnými posluchači.

PATZAKOVÁ, Anna J. Prvních deset let Československého rozhlasu (Praha: Radiojournal, 1935) - Kniha velice podrobně popisuje období první dekády vysílání Československého rozhlasu. Vydána byla v roce 1935 - obsahuje tedy zasvěcené a v té době aktuální informace.

JEŠUTOVÁ, Eva a kol. Od mikrofonu k posluchačům (Praha: Český rozhlas, 2003). Publikace vyšla k80.výročí zahájení vysílání rozhlasu a je uceleným přehledem rozhlasové historie. Využiji kapitolu Profesionalizace vysílání 1930–1938 a také údaje o osobnostech rozhlasového vysílání.
Žurnalistická profese, film, hudba a tisk:

DOLEJŠ, Vojtěch. Noviny a novináři (Praha: Nakladatelství politické literatury, 1963). Kniha je významným zdrojem informací o historii ČTK, rozhlasu a tisku. Obsahuje také poznatky
o životě novinářů ve 30. letech, jejich hantýrce, sdruženích, životním stylu apod.

SZCZEPANIK, Petr. Konzervy se slovy (Brno: Host, 2008). Kniha popisuje počátky zvukového filmu a českou mediální kulturu 30. let. Věnuje se kromě filmu i rozhlasu, fonografii
a gramofonovému průmyslu, tedy tématy, kterými se zabýval i časopis Svět mluví.
Významná data a osobnosti:

TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století (Praha: Paseka, 1999) - slovník přináší životopisná hesla více než 12.000 osobností v abecedním pořadí. Chronologický rámec ohraničuje 20. století, v práci použiji především informace o autorech a spolupracovnících časopisu Svět mluví.

Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a obsah časopisu posluchačů rozhlasu, milovníků gramofonové desky a přátel dobrého filmu, jež vydával od roku 1932 do roku 1934 vydavatel a redaktor Vilém Práger pod názvem Přehled rozhlasu a poté až do roku 1939 pod známějším názvem Svět mluví. Pro hlubší pochopení je vývoj a obsah časopisu zasazen do kontextu společenského a politického dění 30. let v naší republice, stručně přiblížuje i mediální scénu té doby.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on the development and content of a magazine for radio listeners, fans of gramophone records and fans of good movies. This magazine was called “Přehled rozhlasu” (between the years 1932 and 1934), later (until 1939) it was called “Svět mluví”. Vilém Práger was the publisher and editor of this independent magazine.
For better understanding, the development of Práger’s magazine is set into the context of social and political events during 1930’s in our country, with a brief description of media from this time.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK