Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960-1968)
Název práce v češtině: Životní styl na stránkách časopisu Květy (1960-1968)
Název v anglickém jazyce: Lifestyle image in the pages magazine Květy (1960-1968)
Klíčová slova: Životní styl, časopis Květy, kvalitativní obsahová analýza, kvantitativní obsahová analýza, 60. léta 20. století
Klíčová slova anglicky: lifestyle, magazine Květy, qualitative content analysis, quantitative content analysis, 60 the 20th century
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2010
Datum zadání: 16.11.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Hana Sládková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila historický rozbor a obsahovou analýzu týdeníku Květy v letech 1960 ? 1968. Analyzovat budu každé poslední vydání v měsíci. Na stránkách časopisu budu sledovat, jakým způsobem je prezentovaný životní styl soudobých žen a jak se prezentace vyvíjela v průběhu zvoleného období.
Předpokládaný cíl mé práce je získat ucelený obrazu životního stylu ve sledovaném období.
Dalším cílem je popsat vývoj životního stylu a jeho provázání s historickým obdobím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
As the theme of my thesis I chose the historical analysis and content analysis of weekly Květy 1960 - 1968.
I will analyze each issue in the last month. The magazine will see how it presented the lifestyle of contemporary women and how the presentation is developed during the selected period.
The expected goal of my work is to obtain a comprehensive picture of life style in the period.
Another aim is to describe the evolution of lifestyle and its linkage to the historical period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK