Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Informační ekonomika a její aplikace v oblasti vzdělávání informačních pracovníků
Název práce v češtině: Informační ekonomika a její aplikace v oblasti vzdělávání informačních pracovníků
Název v anglickém jazyce: Information Economics and its Potential in Education of Information Specialists
Klíčová slova: Informační ekonomika, e-learning, vzdělávání.
Klíčová slova anglicky: Information economics, e-learning, education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Očko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.11.2010
Datum zadání: 12.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je popsat teoretická východiska, hlavní otázky a principy fungování informační ekonomiky, popsat její roli v současném světě a aplikovat informační ekonomiku v elearningovém kurzu na FF UK.
Předběžná osnova práce:
1. Úvod
2. Teoretický rámec informační ekonomiky
3. Hlavní otázky ekonomie informací
4. Současný vývoj informační ekonomiky
5. Přehled dosavadního zahrnutí informační ekonomiky do vysokoškolského vzdělávání
6. Aplikace informační ekonomiky v elearningovém kurzu na FF UK
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
ACCENTURE. 2002. Accenture Study Yields Top 50 ‘Business Intellectuals’ Ranking of Top Thinkers and Writers on Management Topics [on-line]. Cambridge: Accenture, 2002. [cit. 2012-05-05] Dostupné z : <http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=3898>.
AKERLOF, G. A. 1970. The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism. In Quarterly Journal of Economics. 1970, vol. 84, issue 3, s. 488-500.
BACKHAUS, J. Joseph Alois Schumpeter. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2003. ISBN 978-030-6480-829.
BAREŠOVÁ, A. 2011. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: 1. VOX, 2011. 197 s. ISBN 978-80-87480-00-7.
BELL, D. 1973. The coming of post-industrial society: a venture in social forecasting. 1.vyd. New York: Basic Books, 1973, s. 126.
BLAŽEK, B. 2003. Alvin a Heidi Tofflerovi českýma očima. In Mezinárodní politika. Ústav mezinárodních vztahů, 2003, roč. XXVII., č. 1, s. 33-35. ISSN 0543-7962.
BROWN, A., STEINEMANN, C., APGAR, W. C., JAMES, H. 2005. Microeconomics for public decisions. South Melbourne, 2005. ISBN 03-242-7367-3.
CERUZZI, P. 1998. A history of modern computing. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998. 398 s. ISBN 02-620-3255-4.
CAPURRO, R. 1985. Epistemology and Information Science. Stockholm: Royal Institute of Technology, 1985.
CASTELLS, M. 1996. The Rise of the Network Society, In The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I. Cambridge, MA, Oxford, UK: Blackwell, 1996. ISBN 978-0-631-22140-1.
CASTELLS, M. 1997. The Power of Identity, In The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II. Cambridge, MA, Oxford, UK: Blackwell, 1997.ISBN 978-1-4051-0713-6.
CASTELLS, M. 1998. End of Millennium, In The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III. Cambridge, MA Oxford, UK: Blackwell, 1998. ISBN 978-0-631-22139-5.
CEJPEK, J. 2005. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X.
Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. 8 sv. ISBN 80-902555-2-3.
DRUCKER, P. 1995. Nové reality. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1995. 246 str., ISBN 80-85603-85-3.
FACEBOOK. 2012. Facebook Help Center [on-line]. 2012. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z: <http://www.facebook.com/help/?page=260315770650470&ref=hcnav>.
FRIEDMAN, M. 1999. George Joseph Stigler. Washington D.C.: National Academies Press, 1999. 21 s.
FROULÍK, R. 2005. Nová ekonomika a globální informační společnost [on-line]. In Interval, 2005. [cit. 2012-02-19]. Dostupné z:
<http://interval.cz/clanky/nova-ekonomika-a-globalni-informacni-spolecnost/>.
FUKUYAMA, F. 2006. Velký rozvrat: lidská přirozenost a rekonstrukce společenského řádu. Vyd. 1. Překlad Alena Faltýsková. Praha: Academia, 2006, 375 s. XXI. století, sv. 1. ISBN 80-200-1438-1.
GATES, B., MYHRVOLD N., RINEARSON P.1996. The road ahead. New York: Penguin Books, 1996. 332 s. ISBN 01-402-6040-4.
GIDDENS, A. 2000. Unikající svět: jak globalizace mění náš život. 1. Vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-91-5.
HAYEK, f. a. 1945. The Use of Knowledge in Society. In American Economic Review, vol. 35, 1945, p. 519-553.
Hayek, F. A., Kresge, S., Wenar, L. 2002. Friedrich August Hayek: autobiografické rozhovory. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 178 s. ISBN 80-86598-16-0.
HLAVATÝ, P. 2003. Vlnová inspirace. In Mezinárodní politika. Ústav mezinárodních vztahů, 2003, roč. XXVII., č. 1, s. 36-38. ISSN 0543-7962.
HLAVENKA, J. 2001. Internetový marketing: Praktické rady, tipy, návody a postupy pro využití Internetu v marketingu. 1.vyd. Praha: Computer Press, 2001, 157 s. ISBN 80-722-6498-2.
HOLMAN, R. 2011. Ekonomie. Vyd. 5. Praha: C.H. Beck, c2011, 696 s. ISBN 978-80-7400-006-5.
CHROMÝ, J. 2009. Elektronické podnikání. 2. vyd. Praha: Vysoká škola hotelová, 2009, 109 s. ISBN 978-808-6578-965.
Informační a komunikační technologie. In: Encyklopedie Diderot: všechno, co potřebujete vědět [CD-ROM]. Praha: Diderot, 1999.
JONÁK, Z. 2003. Informace. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-08-14]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000456&local_base=KTD>.
KAPOUN, J. 2010. Průkopníci informačního věku (10.): Claude Shannon. In CIO Business World: IT strategie pro manažery [online]. Praha: IDG Czech, 2., č. 12 [cit. 2012-04-23]. ISSN 1803-7321. Dostupné z: <http://businessworld.cz/cio-bw-special/prukopnici-informacniho-veku-10-claude-shannon-6969>.
KLAUS, V. 2011. 130 let od narození Ludwiga von Misese. [online] In Newsletter cetra pro ekonomiku a politiku. Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2011. Dostupné z: <http://cepin.cz/docs/newslettery/News_09.pdf>.
MACHLUP, F. 1972. The production and distribution of knowledge in the United States. 1st Princeton pbk Ed. Princeton: Princeton University Press, 1972, 416 s. Princeton paperbacks, 278. ISBN 06-910-0356-4.
MAREŠOVÁ, M. 2011. Systémy ECM. In Ekonom: týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2011. ISSN 1210-0714.
MINISTERSTVO VNITRA ČR. 2011. Datové schránky [online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2011- [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: <http://www.datoveschranky.info/>.
MOODLE TRUST. 2002. Moodle: open-source community-based tools for learning [online]. Moodle Trust Ltd., Western Australia, 2002- [cit. 2012-08-14]. Dostupné z: <www.moodle.org>.
OČKO, P. 2005a. Vymezení a aktuální problémy informační ekonomiky. In Politická ekonomie, 2005, č. 3, s. 383-404.
OČKO, P. 2005b. Rok 2000 a křižovatky informační ekonomiky. In Ikaros [online]. 2005, č.10 [cit. 2005-10-01]. Dostupné z: <http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200509015>. ISSN 1212-5075.
OČKO, P. 2006. Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze. In Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 2012-07-15]. Dostupné z: <http://ikaros.cz/node/3306>.
OČKO, P. 2007. Klíčové aspekty rozvoje obchodních modelů informační ekonomiky na počátku 21. století. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 2007.
Papír. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- , naposledy edit. 2011-09-10 [cit. 2011-09-15]. Česká verze. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Papír>.
PAYPAL. PayPal [online]. 1999 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: <https://www.paypal.com/cz/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/about-outside> .
PAYSEC. PaySec – nakupování na internetu [online]. 2007 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: <http://www.paysec.cz/> .
PETRUSEK, M. 2005. Slavnostní řeč Miloslava Petruska [online]. In: i-Forum, [cit. 2011-09-15] . ISSN 1214-5726. Dostupné z: <http://iforum.cuni.cz/IFORUM-1925.html> .
POLIAČIK, V. 2010. Jan Samko: Internetový obchod je synonymem levného nákupu. In E15: 15 minut pro ekonomiku & byznys. Speciál e-Podnikání. Praha: Mladá fronta, 2010, č. 611, ročník 3. ISSN 1803-4543.
PORAT, M. 1977. The Information Economy: Definition and Measurement. Washington, DC: Office of Telecommunications, 1977, 319 s.
SAMUELSON, P., NORDHAUS W. 2007. Ekonomie: 18. vydání. Vyd. 1. Praha: NS Svoboda, 2007, 775 s. ISBN 978-80-205-0590-3.
SEDLÁČEK, T. 2009. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2009, 270 s. ISBN 978-80-903944-3-8.
SHANNON, C., WEAVER, W. The mathematical theory of communication. Chicago: University of Inninois Press, 1998, 125 s. ISBN 978-0-252-72546-3.
SIMON, H.A. 1955. A Behavioral Model of Rational Choice. In The Quarterly Journal of Economics. Vol. 69, No. 1,New York, N.Y. : Wiley 1955.
SIMON H.A.1986. Rationality in Psychology and Economics. In The Journal of Business. Vol. 59, No. 4. Part 2: The Behavioral Foundations of Economic Theory. New York, N.Y. : Wiley 1986.
SMETÁČEK, V. 1981. Lidé a informace. 1. vyd. Praha: Albatros, 1981. 337 s.
SOJKA, M. 2001. Asymetrické informace a jejich důsledky pro metodologii ekonomie.
[online] 13.11.2001 [cit. 2009-12-25]. Příspěvek na semináři Asymetrické informace – nová cesta ke zdůvodnění státních zásahů?. Žofín : CEP. Dostupné z :
<http://www.cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=241>.
SOJKA, M., KADEŘÁBKOVÁ B. 2004. Stručné dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Eupress, 2004, 95 s. ISBN 80-867-5415-4.
SOJKA, M., KONEČNÝ B. 2006. Malá encyklopedie moderní ekonomie: 18. vydání. 6., aktualiz. vyd. Praha: Libri, 2006, 279 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 9788072773282
STIGLER, G. J. 2003. Memoirs of an unregulated economist. University of Chicago Press ed. Chicago: University of Chicago Press, 2003, 228 s. ISBN 02-267-7440-6.
STIGLER, G. J. 1961. The Economics of Information. Journal of Political Economics,
1961, No. 69, pp. 213-225.
STIGLITZ, J. E. 2000. The Contribution of the Economics of Information to the 20th Century Economics. Quarterly Journal of Economics. 2000, vol. 115, no. 4, s. 1441-1478.
SYMANTEC. 2010. Survey Finds Infinite Data Retention Leading to Costly Information Management Mistakes: High storage costs, long backup windows, litigation risk and inefficient eDiscovery plaguing companies. SYMANTEC. Press releases [online]. 2010 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: <http://www.symantec.com/about/news/release/article.jsp?prid=20100804_01>.
TALEB, N. 2011. Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2011. 478 s. ISBN 978-80-7432-128-3.
TOFFLER, A. 2001. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2001, 125 s. ISBN 80-865-6900-4.
TOFFLER, A. 1992. Šok z budoucnosti. Přeložil Stanislav Mundil. 1. vyd. Praha: Práce, 1992, 284 s. ISBN 80-208-0160-.
WIENER, N. 1963. Kybernetika a společnost. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963. 216 s.
VLASÁK, R. 2001. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. In Národní knihovna, 2001, č. 3, s. 159-168.
VLASÁK, R. 2008. Informační politika: Základní východiska a současnost ve vyspělých demokraciích. Praha, skripta určená posluchačům ÚISK FF UK. 194 s.
WINTER, Z. 1913.Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913.
ZLATUŠKA, J. 1998. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU: Bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě [online]. 1998, roč. 8, č. 4, [cit. 2011-09-15]. Dostupné z: <http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/122.html>.
ZLÁMALOVÁ, H. 2008. Distanční vzdělávání a eLearning: učební text pro distanční studium. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008. 144 s. ISBN 978-80-86723-56-3.
ZOUNEK, J. 2009. E-learning- jedna z podob učení v moderní společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 161 s. ISBN 978-80-210-5123-2.
ŽÁK, Č. 2011. Darwin Chen z Kingstonu: pro paměti typu flash se otevřou nové způsoby využití. In CIO Business World: IT strategie pro manažery [online]. Praha: IDG Czech, roč. 3. č. 3 [cit. 2012-04-23]. Dostupné z: <http://businessworld.cz/rady-nazory-zkusenosti/darwin-chen-z-kingstonu-pro-pameti-typu-flash-se-otevrou-nove-zpusoby-vyuziti-7081>. ISSN 1803-7321.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK