Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sociálního klimatu ve třídě na sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Vliv sociálního klimatu ve třídě na sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: The influence of social climate in classroom on a self-concept of pupils with specific learning disabilities
Klíčová slova: Specifické poruchy učení, sebepojetí jedince, sociální klima třídy, školní sebepojetí
Klíčová slova anglicky: Specific learning disabilities, self-concept, social climate in classroom, academic self-concept
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokyny k vypracování:
1) Studium doporučené literatury
2) Vymezení výzkumného problému
3) Analýza výzkumného pole, stanovení hypotézy, výběr základního vzorku
4) Výběr strategie výzkumu
5) Výzkum
6) Zpracování výzkumného materiálu
7) Zhodnocení výzkumu a celková evaluace
Seznam odborné literatury
Bandura, A. Self-Efficacy : The Exercise of Control. 9. vyd. New York: W. H. Freeman and Company, 1997. ISBN 0-7167-2850-8.
BENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. 584 s. ISBN 80-7178-820-1.
BLATNÝ, M.; PLHÁKOVÁ, A. Temperament ; inteligence ; sebepojetí : nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu. Brno a Tišnov : Psychologický ústav AV ČR, Sdružení SCAN, 2003. 150 s. ISBN 80-86620-05-0.
BURDEN, R. Dyslexia and Self-Concept : Seeking a Dyslexic Identity . Guernsey (United Kingdom) : John Wiley & Sons Inc, 2005. 98 s. ISBN 9781861564832.
ERIKSON, E., H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha, NLN, 1999.
FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi : Příručka pro učitele. Praha : Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4.
FROMM, E. Umění milovat. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 1996. 125 s. ISBN 80-85637-26-X
HELUS, Z. Pedagogicko-psychologické zdroje účinného vyučování. Praha : Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990. 125 s.
HELUS, Z. Pojetí žáka a perspektivy osobnosti. Praha : SPN, 1982. 196 s.
HELUS, Z. Psychologické problémy socializace osobnosti. Praha : SPN , 1973. 259 s.
HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat : Analýza a metaanalýza dat. Praha : Portál, 2004. 584 s. ISBN 80-7178-820-1.
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita - vývoj a úskalí. Praha : Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2284-9.
KAPROVÁ, Z. O problémech žáků s poruchami učení v současné škole a cestách k jejich řešení : Metodický text pro učitele základních a speciálních škol. Praha : TECH-MARKET, 1997. 68 s. ISBN 80-86114-13-9.
KAŠPÁRKOVÁ, J. Výzkumný nástroj pro evaluaci školního klimatu : Konstrukce a aplikace v praxi. Olomouc : Univerzita Palackého, 2007. 192 s. ISBN 978-80-244-1852-0.
KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy : specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích šancí : monografie. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. 416 s. ISBN 80-86473-23-6.
KOCUROVÁ, M. Specifické poruchy učení a chování. 1. vyd. Plzeň :Pedagogické centrum Plzeň, 2002. 50 s. ISBN 80-7020-102-9.
KREJČOVÁ, L. Dítě s dyslexií v prostředí školy. [s.l.], 2005. 169 s. Rigorózní práce. Karlova Univerzita, Filozofická fakulta.
KŘÍŽ, P. Kdo jsem ; jaký jsem : aktivity pro osobnostní a sociální výchovu k podpoře sebepoznání a sebepojetí. Kladno : AISIS (sdružení), 2005. 132 s. ISBN 80-239-4669-2.
KUCHARSKÁ, A. et al. Specifické poruchy učení a chování. 1. vyd. Praha : IPPP,2006. 224 s. ISBN 80-8656-13-5.
LAŠEK, J . Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 162 s. ISBN 978-80-7041-980-9.
MACEK, P. Adolescence . Praha : Portál, 2003. 141 s. ISBN 80-7178-747-7.
MAREŠ, J. Sociální klima školní třídy : přehledová studie. Praha : IPPP, 1998. 36 s. ISBN 80-86856-27-5.
MAREŠ, J. Styly učeni žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7.
MATĚJČEK, Z.; VÁGNEROVÁ, M. Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí : příručka. Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické tesy, N.P., 1992. 50 s.
MATĚJČEK, Z. Praxe dětského psychologického poradenství. Praha : SPN, 1991. 336 s. ISBN 80-04-24526-9.
MATĚJKOVÁ, V. Specifické poruchy učení a jejich náprava (bakalářská práce). Praha : FF UK, 2009.
MAREŠ, Jiří. Sociální klima školní třídy : přehledová studie. Praha : IPPP, 1998. 36 s. ISBN 80-86856-27-5.
MICHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních : materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií ; dysgrafií ; dysortografií.... Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2004. 114 s. ISBN 80-7311-021-0.
NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha : Academia, 2004. 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie osobnosti. Praha : Management Press, 1993. 232 s. ISBN 80-85603-34-9.
PELIKÁN, J. Hledání těžiště výchovy. Praha : Karolinum, 2007. 175 s. ISBN 978-80-246-1265-2.
PELIKÁN, J. Pomáhat být. Otevřené otázky teorie provázející výchovy. Praha : Karolinum, 2002. 159 s. ISBN 80-246-0345-4
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 2007. 270 s. ISBN 978-80-7184-569-0.
PLAŇAVA, I.; PILÁT, M. Děti, mládež a rodiny v období transformace : sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 19.-21. září 2002 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Brno : Barrister & Principal, 2002. 290 s. ISBN 80-86598-36-5.
POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení . 1. vyd. Praha : Portál, 1997. 312 s. ISBN 80-7178-135-5.
PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 3. aktualizované vyd. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
REID, G., et al. The Sage Handbook of Dyslexia. India : Replika Press Pvt. Ltd, 2008. 528 s. ISBN 978-1-4129-4513-4.
ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha : Panorama , 1990. 435 s. ISBN 80-7038-078-0.
ŘÍČAN, P.; KREJČÍŘOVÁ, D. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. 603 s. ISBN 80-247-1049-8.
SEDLÁČKOVÁ, D. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha : Grada, 2009. 123 s. ISBN 978-80-247-2685-4.
SELIKOWITZ, M. Dyslexie a jiné poruchy učení. Praha : Grada Publishing, 2000. 136 s. ISBN 80-7169-773-7.
SINDELAROVÁ, B. Předcházíme poruchám učení : Soubor cvičení pro děti v předškolním roce a první třídě. 4. vyd. Praha : Portál, 2007. 63 s. ISBN 978-80-7367-262-1.
SMÉKAL, V.; MACEK, P. Utváření a vývoj osobnosti : psychologické ; sociální a pedagogické aspekty. Brno : Barrister & Principal, 2002. 264 s. ISBN 80-85947-83-8.
TAXOVÁ, J. Pedagogicko-psychologické zvláštnosti dospívání. Praha : SPN , 1987. 273 s.
VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. Praha : Karolinum , 1997. 170 s. ISBN 80-7184-488-8.
VÁGNEROVÁ, M. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha : Karolinum, 2005. 432 s. ISBN 80-246-1074-4.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. : dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008. 468 s. ISBN 978-80-246-0956-0.
VÝROST, J.; SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. Praha : Grada Publishing, 2008. 404 s. ISBN 978-80-247-1428-8.
ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : Nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. 2. vyd. Praha : Portál, 2001. 208 s. ISBN 978-80-7367-326-0.
ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení : Specifické vývojové poruchy čtení, psaní a dalších školních dovedností. 11. přeprac. vyd. Praha : Portál, 2003. 264 s. ISBN 978-80-7367-514-1.
ŽÁČKOVÁ, H.; JUCOVIČOVÁ, D. Metody hodnocení a tolerance dětí s SPU : pro 1. stupeň ZŠ. Praha : D + H, 2006. 44 s. ISBN: 80-903579-4-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK