Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Evaluativní prefixy typu archi- , super-, hyper-, extra- ve francouzštině
Název práce v češtině: Evaluativní prefixy typu archi- , super-, hyper-, extra- ve francouzštině
Název v anglickém jazyce: Evaluative prefixes archi-, super-, hyper-, extra- in present-day French
Klíčová slova: Morfologie, tvorba slov, skládání slov, předpona, hodnotící předpona, prefix, elativ, evaluativní prefix, prefixoid, přípona, sufix, podstatná jména, substantiva, přídavná jména, adjektiva, příslovce, adverbia, slovesa, verba
Klíčová slova anglicky: Morphology, word formation, word composition, prefix, elative, evaluative prefix, prefixoid, suffix, noun, adjective, verb, adverb
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Štichauer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 19.11.2010
Datum a čas obhajoby: 26.06.2012 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod do morfologie - co je evaluativní(mesurativní) morfologie; prefixace vs sufixace (superriche vs richissime); popis typu použití hlavních evaluativních prefixů; praktická část - testování konkurenčních prefixů (super vs maxi apod.); shrnutí zjištěných tendencí apod.
Seznam odborné literatury
Guilbert,L. - Dubois, J. (1961) La formation du systeme préfixal intensif en français moderne, In: Le francais moderne 2
Melčuk, I. (1993-1997) Cours de morphologie générale, Montréal: Presses de l´Université de Montréal-CNRS Editions
Apothéloz, D. (2002) La construction du lexique francais, Paris: Ophrys
Fradin, B. - Montermini, F. (2009) La morphologie évaluative, In : Fradin, B. et al. (éd.)
Aperçus de morphologie du français, Paris: Presses universitaires de Vincennes

Monografie:
BAYlON, C., FABRE, P., Grammaire systématique de la langue française, Poitiers, Fernand Nathan, 1985

GREVISSE, M., Le bon usage, Paris – Gembloux, Duculot, 1993

HEINDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J., Francouzská mluvnice, Plzeň, Fraus, 2001, 3. přepracované vydání

RIEGEL, M., PELLAT, J., RIOUL, R., Grammaire méthodique du francais, Paris, PUF, 1994

Slovníky:
Dictionnaire de l´argot, Paris, Larousse, 1992

Dictionnaire de français, Paris, Larousse, 1993

Dictionnaire du français contemporaine, Paris, Librairie Larousse, 1966

Dictionnaire historique de l´ortographe français, Paris, Larousse, 1995

Le Nouveau Petit Robert, Montréal, DICOROBERT Inc., 1993

Le Robert Dictionnaire d´aujourd´hui, Paris, DICTIONNAIRES LE ROBERT, 1991

Micro Robert Dictionnaire du français primordial, Paris, LE ROBERT, 1971


Internetové zdroje:
Databáze deníku Figaro
<http://www.figaro.fr>

Databáze deníku Libération
<http://www.liberation.fr>

Databáze deníku Le Monde
<http://www.lemonde.fr>
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK