Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách - akvizice, katalogizace a služby
Název práce v češtině: Elektronické knihy ve specializovaných knihovnách
- akvizice, katalogizace a služby
Název v anglickém jazyce: E-books in special libraries - acquisition, cataloguing, services
Klíčová slova: akvizice, e-čtečky, e-knihy, dotační programy MŠMT ČR, katalogizace, služby, specializované knihovny, vědecká nakladatelství
Klíčová slova anglicky: acquisition, e-readers, e-books, the subsidy programs of the Ministry of Education to support the infrastructure of research and development, cataloguing, services, specialized libraries, scientific publishers
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2010
Datum zadání: 10.11.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 08.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Stöcklová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je analyzovat situaci elektronických knih v českých specializovaných knihovnách. Úvodní kapitoly práce budou věnovány obecně elektronické knize, se zaměření na vědecké e-born monografie. Dále bude obecně zmapována situace v českých specializovaných knihovnách, zejména v souvislosti s dotačními programy MŠMT ČR na podporu infrastruktury výzkumu a vývoje (2000 – 2011). Formou hloubkového rozhovoru s odbornými pracovníky dvou vybraných specializovaných knihoven budou zjištěny podrobnosti týkající se akvizice, zpracování a zpřístupnění elektronických knih. Zjištěné skutečnosti budou porovnány.

Předběžná osnova:
1) Úvod
2) Elektronické monografie obecně
3) Vědecké elektronické monografie v ČR (2000 – 2011)
4) Hloubková analýza ve dvou specializovaných knihovnách
5) Porovnání zjištěných parametrů
6) Závěr

Bakalářská práce je připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
•Albertina icome Praha [online]. 2008 [cit. 2011-11-03]. SpringerLink Counter Usage Statistics : 3 Step Guide. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/download/Usage%20Stats%2008.pdf>.
•Albertina icome Praha [online]. c2003-2010 [cit. 2011-11-03]. Springer eBooks. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/titul.php?titul=1462>.
•Albertina icome Praha [online]. c2011a [cit. 2011-11-05]. Safari Tech Book Online. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/titul.php?titul=40>.
•Albertina icome Praha [online]. c2011b [cit. 2011-11-05]. Wiley Online Books. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/titul.php?titul=1675>.
•Albertina icome Praha [online]. c2011c [cit. 2011-12-12]. AiP : Serials Solutions Summon. Dostupné z WWW: <http://www.aip.cz/titul.php?titul=2512>.
BEITLOVÁ, Michaela. Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách. ProInflow[online]. 14.10.2011 [cit. 21.12.2011]. Dostupný z WWW: <http://pro.inflow.cz/systemy-erm-jako-dusledek-prevratnych-zmen-v-knihovnach>. ISSN 1804–2406.
BERÁNKOVÁ, Monika. Problematika velkého indexu. Inflow: information journal [online]. 2011, roč. 4, č. 5 [cit. 2011-12-16]. Dostupný z WWW: <http://www.inflow.cz/problematika-velkeho-indexu>. ISSN 1802-9736.
•Bookz.cz [online]. 26.9.2010 [cit. 2011-12-04]. Výlet do historie a něco o e-knižních formátech. Dostupné z WWW: <http://www.bookz.cz/wordpress/2010/09/26/vylet-do-historie-a-neco-o-e-kniznich-formatech/>.
BRATKOVÁ, Eva. OPAC : systémy a rozhraní a jejich vývoj. Část 1. [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2007 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z WWW: <texty.jinonice.cuni.cz>.
CELBOVÁ, Iva. Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II.. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 18.11.2011]. Dostupný z WWW: <http://ikaros.cz/node/174>. URN-NBN:cz-ik174. ISSN 1212-5075.
CELBOVÁ, Iva. Doplňování knihovního fondu. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-10‑23]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001169&local_base=KTD>.
CELBOVÁ, Iva. Elektronické publikování. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002612&local_base=KTD>.
CELBOVÁ, Iva. Nakladatelství. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011‑10‑23].Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002661&local_base=KTD>.
CELBOVÁ, Ludmila. Elektronická kniha. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000866&local_base=KTD>. CELBOVÁ, Ludmila. Elektronický dokument. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-07-13]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000870&local_base=KTD>.
CLAYPOOL, Joseph. E-books in libraries : a practical guide. London : Facet, 2011. Publishing e-books: challenges and perspectives, s. 3-19. Dostupné z WWW: <http://www.facetpublishing.co.uk/downloads/file/price-ch1.pdf>. ISBN 978-1-85604-572-8.
Comparison of e-book formats. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 6. 7. 2007, last modified on 4. 11. 2011 [cit. 2011-11-07]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_formats>. Comparison of e-book readers. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 9.11.2004, last modified on 31. 10. 2011 [cit. 2011-11-01]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_e-book_readers>.
Counter : Counting online usage of networked elektronic resources [online]. c2011a [cit. 2011-12-16]. Dostupné z WWW: <http://www.projectcounter.org/>. Counter : Counting online usage of networked elektronic resources [online]. c2011b [cit. 2011-12-16]. About Counter. Dostupné z WWW: <http://www.projectcounter.org/about.html>.
Česko. Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). In Sbírka zákonů. 2001, 98, s. 5683 - 5688. Dostupný také z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/>.
Česko. Zákon ze dne 7. dubna 2000 o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). In Sbírka zákonů. 2000, s. 1658-1685. Dostupný také z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm>.
•České vysoké technické učení v Praze : Ústřední knihovna [online]. 2010 [cit. 2011-12-11]. 360 Search. Dostupné z WWW: <http://knihovny.cvut.cz/informacni-zdroje/360-search/>.
Digital rights management. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 21.9.2005, last modified on 28.10.2011 [cit. 2011-11-19]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_rights_management>.
EBSCO Publishing [online]. ? [cit. 2011-12-12]. EBSCO Discovery Service. Dostupné z WWW: <http://www.ebscohost.com/international/default.php?par=2&id=279&language=czech>.
Electronic publishing. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2. 3. 2003, last modified on 12. 7. 2011 [cit. 2011-07-13]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_publishing>.
•Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011a [cit. 2011-12-12]. Cybook Orizon. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/cybook-orizon>. •Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011b [cit. 2011-11-15]. Čtečky. Dostupné z WWW: <http://www.elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek>.
•Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011c [cit. 2011-12-12]. Hanlin eReader V60. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/hanlin-ereader-v60>. Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011d [cit. 2011-12-12]. Kindle Wi-Fi + 3G latest generation. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/kindle-wi-fi-3g-latest-generation>.
Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011e [cit. 2011-12-12]. Nook Wi-Fi. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/nook-wi-fi>.
Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011f [cit. 2011-12-12]. Pocketbook 360. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/pocketbook-360>.
Elektronicke-cteni.cz [online]. 2011g [cit. 2011-12-12]. Sony PRS-300 CZ. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/sony-prs-300-cz>.
•Elektronicke-cteni.cz [online]. c2011h [cit. 2011-12-12]. Sony PRS-600 CZ. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/sony-prs-600-cz>.
•Elektronicke-cteni.cz [online]. c2011i [cit. 2011-12-12]. Sony PRS-900 CZ. Dostupné z WWW: <http://elektronicke-cteni.cz/prehled-ctecek/sony-prs-900-cz>.
EXELOVÁ, Brigita. Elektronická kniha pro 21. století. In Kniha v 21. století [online]. Opava : Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2004 [cit. 2011-10-24]. Dostupné z WWW: <http://english.slu.cz/fpf/ustavy/ustav-bohemistiky-a-knihovnictvi/veda/k21/sborniky-k21/kniha-v-21-stoleti-rok-2004.pdf/view>. [str. 67]
FAFKOVÁ, Alena. Kabinet informačních studií a knihovnictví [online]. 2010 [cit. 2011-11-14]. INFOZ. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/INFOZ>.
GRIGSON, Anna. An Introduction to e-book business models and suppliers. In E-books in libraries: a practical guide [online]. London : Facet, 2011 [cit. 2011-11-07]. Dostupné z WWW: <http://digirep.rhul.ac.uk/file/bf558385-a28c-b465-582e-0e9da35be076/1/1-2-AG-Providers.pdf>.
HAVLOVÁ, Jaroslava. Konsorcium knihoven. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-11-18]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000014626&local_base=KTD>.
Ikaros, redakce. Projekty 1N letos dostaly dotaci 132 milionů. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5 [cit. 04.12.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1893>. URN-NBN:cz-ik1893. ISSN 1212-5075.
Ikaros, redakce. Program LI znamenal průlom ve financování informačních zdrojů. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 8 [cit. 14.11.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/1456>. URN-NBN:cz-ik1456. ISSN 1212-5075.
•Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ISVAV [online]. 2004 [cit. 2011-12-07]. Projekt 1N04124 - Primární EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum. Dostupné z WWW: <http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=1N04124>.
•Jednotná informační brána : JIB [online]. 2001-2011 [cit. 2011-12-11]. Vítejte v portálu Jednotné informační brány : Informační portál JIB. Dostupné z WWW: <http://info.jib.cz/>. Kabinet informačních studií a knihovnictví (KISK) [online]. 2008 [cit. 2011-12-12]. E-book. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/wiki/E-book>.
KATOLICKÁ, Barbora. Asociace knihoven vysokých škol České republiky [online]. 4.10.2011 [cit. 2011-12-05]. 13. evropská konference knihovnických konsorcií ICOLC 18. – 21. 9. 2011, Istanbul, Turecko. Dostupné z WWW: <http://www.akvs.cz/pdf/zprava-icolc-2011.pdf>.
MACHOVEC, George. The evolving digital library and what must be done to stay relevant. In 2011: 17th Conference on Professional Information Resources [online]. Praha : s. n., 2011 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/pdf/2011/machovec-george.pdf>.
MILLER, William, ed. a PELLEN, Rita M., ed. Adapting to e-books. London: Routledge, 2009. vi, 287 s. ISBN 978-0-415-48378-0.
MITCHELL, Anne M.; SURRATT, Brian E. Cataloging and organizing digital resources : a how-to-do-it manual for librarians. New York : Neal-Schuman publishers, 2005. 219 s. How-to-do-it manuals for librarians, Dostupné z WWW: <http://www.neal-schuman.com/uploads/pdf/0017-cataloging-and-organizing-digital-resources.pdf>. ISBN 1-55570-521-9.
Msmt.cz [online]. 23. 9. 2008 [cit. 2011-11-14]. Informační infrastruktura výzkumu. Dostupné z WWW: <http://aplikace.msmt.cz/VedaAVyzkum/ProgramyVaV31/1N/1NStatut.htm>.
•Multidata s r.o. [online]. 2006-2011a [cit. 2011-12-12]. Primo : integrované vyhledávání a dodávání dokumentů. Dostupné z WWW: <http://www.multidata.cz/produkty/primo>.
•Multidata s r.o. [online]. 2006-2011b [cit. 2011-12-11]. Co je MetaLib. Dostupné WWW: <http://www.multidata.cz/produkty/metalib>.
•Národní lékařská knihovna [online]. c2011a [cit. 2011-12-11]. O portálu Medvik - NLK. Dostupné z WWW: <http://www.nlk.cz/medvik/o-portalu-medvik>.
•Národní lékařská knihovna [online]. c2011b [cit. 2011-12-05]. Informace o NLK. Dostupné z WWW: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk>.
•Národní lékařská knihovna [online]. 2003 [cit. 2011-12-12]. Výroční zpráva 2002. Dostupné z WWW: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2002>.
Národní lékařská knihovna [online]. 2005 [cit. 2011-12-12]. Výroční zpráva 2004. Dostupné z WWW: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/vyrocni-zpravy>.
Národní lékařská knihovna [online]. 2010 [cit. 2011-12-12]. Výroční zpráva 2009. Dostupné z WWW: <http://www.nlk.cz/informace-o-nlk/vyrocni-zpravy/NLK-RZ-2009.pdf>.
•Národní technická knihovna [online]. c2006-2011a [cit. 2011-12-05]. Elektronické zdroje - konsorcia. Dostupné z WWW: <http://techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk/>.
•Národní technická knihovna [online]. c2006-2011b [cit. 2011-12-05]. Elektronické zdroje - národní technická knihovna. Dostupné z WWW: <http://techlib.cz/cs/1159-elektronicke-zdroje/>.
•Národní technická knihovna [online]. c2006-2011c, 11.7.2011 [cit. 2011-12-05]. O nás. Dostupné z WWW: <http://techlib.cz/cs/58-o-nas/>.
NOVÁ, Hana. 10. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 2011-12-05]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5120>. URN-NBN:cz-ik5120. ISSN 1212-5075.
NOVÁ, Hana. 9. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 2011-12-04]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/4394>. URN-NBN:cz-ik4394. ISSN 1212-5075.
PLANKOVÁ, Jindra. Výpůjční služba. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-23]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001924&local_base=KTD>.
PRICE, Kate, ed. ; HAVERGAL, Virginia, ed. E-books in libraries: a practical guide. 1st ed. London: Facet, 2011. 327 s. ISBN 978-1-85604-572-8.
PŘIBYLOVÁ, Daniela. Nový autorský zákon s ohledem na díla vyjádřená v elektronické podobě. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 17.11.2011]. Dostupné z WWW: <http://ikaros.cz/node/725>. URN-NBN:cz-ik725. ISSN 1212-5075.
RENNER, Rita A. EBooks – Costs and Benefits to Academic and Research Libraries. Springer : the language of science [online]. 2007, ?, [cit. 2011-11-03]. Dostupný z WWW: <http://www.aip.cz/pomucky.php?pomucka=674>.
Rozhovor s Mgr. Alenou Pavelovou [zvukový záznam]. 22 .11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Zvukový záznam z archivu autorky.
Rozhovor s Mgr. Alenou Pavelovou [rukopis]. 22. 11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Interní materiál z archivu autorky.
Rozhovor s Mgr. Barborou Sadílkovou [zvukový záznam]. 30. 11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Zvukový záznam z archivu autorky.
Rozhovor s Mgr. Barborou Sadílkovou [rukopis]. 30. 11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Interní materiál z archivu autorky.
Rozhovor s PhDr. Lenkou Maixnerovou [zvukový záznam]. 28. 11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Zvukový záznam z archivu autorky.
Rozhovor s PhDr. Lenkou Maixnerovou [rukopis]. 28. 11. 2011 [cit. 2011-12-12]. Pozn.: Interní materiál z archivu autorky.
Rozúčtovací řád : ze dne 9. 4. 2003 ve znění usnesení a jiných změn přijatých valnou hromadou DILIA konanou dne 6.4.2004 a 27. 4. 2005 a 26. 4. 2006 a 25. 4. 2007, 15. 4. 2009, 21. 4. 2010 a 13. 4. 2011. Praha : DILIA, občanské sdružení divadelní, literární, audiovizuální agentura , 2003. 27 s.
•Sciverse.com [online]. c2011a [cit. 2011-11-07]. About ScienceDirect. Dostupné z WWW: <http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/about>.
•Sciverse.com [online]. c2011b [cit. 2011-11-07]. Customizing. Dostupné z WWW: <http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/using/Make-ScienceDirect-yours>.
•Sciverse.com [online]. c2011c [cit. 2011-11-07]. EBooks. Dostupné z WWW: <http://www.info.sciverse.com/sciencedirect/content/books/ebooks>.
SKLENÁK, Vilém. Fuzzy vyhledávání. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-12-12]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000609&local_base=KTD>.
SODOMKOVÁ, Jana. Vysokoškolská knihovna. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002032&local_base=KTD>.
Springer [online]. c2011 [cit. 2011-12-16]. Springer Usage Reports. Dostupné z WWW: <http://www.springer.com/librarians?SGWID=0-117-6-463511-0>.
SpringerLink [online]. c2011 [cit. 2011-12-12]. Dostupné z WWW: <http://www.springerlink.com/>.
ŠALLAIOVÁ, Magda. Kabinet informačních studií a knihovnictví [online]. 5. 5. 2011 [cit. 2011-11-07]. Open Access. Dostupné z WWW: <http://kisk.phil.muni.cz/w/index.php?title=Open_Access&diff=18708&oldid=18706>.
ŠVEJDA, Jan. Informační služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001807&local_base=KTD>.
ŠVEJDA, Jan. Koncový uživatel. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001801&local_base=KTD>.
ŠVEJDA, Jan. Referenční služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001879&local_base=KTD>.
ŠVEJDA, Jan. Rešeršní služby. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2011-10-23]. Dostupné z: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001824&local_base=KTD>.
•TECH : brána do světa technických informací [online]. c2011 [cit. 2011-11-19]. Portál STM. Dostupné z WWW: <http://tech.jib.cz/napoveda/o-projektu/informace-o-portalu-stm>. •TECH : brána do světa technických informací [online]. 2001-2011 [cit. 2011-12-11]. O projektu Oborová brána Technika. Dostupné z WWW: <http://tech.jib.cz/napoveda/copy_of_oborova-brana-technika-tech>.
VANĚK, Aleš. Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 13.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/827>. URN-NBN:cz-ik827. ISSN 1212-5075.
VISK : veřejné informační služby knihoven : Program Ministerstva kultury [online]. 2006?, 31.10.2011 [cit. 2011-12-16]. VISK 3. Dostupné z WWW: <http://visk.nkp.cz/VISK3.htm>.
VODIČKOVÁ, Hana. Bibliografický popis. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003-[cit. 2011-10-23]. Dostupné z WWW: <http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001237&local_base=KTD>.
•Wiley Online Library [online]. c1999-2011 [cit. 2011-11-05]. MARC Records for Online Books. Dostupné z WWW: <http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406094.html>.
ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. Akvizice a evidence elektronických zdrojů. Praha : NTK, 2010a. 40 s. Dostupné z WWW: <http://www.techlib.cz/cs/689-elektronicke-zdroje-konsorcia-ntk>.
ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. Slideshare.net [online]. 2010b [cit. 2011-11-18]. Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR?. Dostupné z WWW: <http://www.slideshare.net/Zizkova/jak-se-dl-a-provozuje-konsorcium-na-zpstupnn-eiz-pro-va-v-v-rppt-sluby-a-provoz-nov-ntk>. ŽIŽKOVÁ, Štěpánka. Techlib.cz [online]. 2004 [cit. 2011-12-05]. Dostupnost primárních dokumentů: smlouvy, licence, vydavatelé. Dostupné z WWW: <http://techlib.cz/files/download/id/443/>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK