Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití arteterapeutických metod při práci s handicapovanými dětmi
Název práce v češtině: Využití arteterapeutických metod při práci s handicapovanými dětmi
Název v anglickém jazyce: The Art therapy´s methods use at work with handicapped children
Klíčová slova: Klíčová slova Kombinované vady, mentální retardace, tělesné vady, dětská mozková obrna, smyslové vady, autismus, arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, trampoterapie, canisterapie, hipoterapie, snoezelen, metody a techniky, kresba, malba, modelování
Klíčová slova anglicky: Keywords Multi-handicap, mental handicap, physical defect, cerebral defense, sensory defects, autism, art therapy, ergotherapeutics, music therapy, trampoline therapy, canistherapy, hippotherapy, snoezelen, artetherapic methods, drawing, painting, modelin
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Vítečková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2010
Datum zadání: 20.12.2010
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Michaela Vlasáková Charyparová
 
 
 
Konzultanti: Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na využití arteterapeutických metod a technik u dětí s kombinovaným postižením.
První kapitola je věnována charakteristice kombinovaného postižení, vymezení více vad a vlivu na osobnost dítěte. Druhá kapitola pojednává o možnostech terapií, které lze u dětí s více vadami aplikovat. Největší důraz je v práci kladen na arteterapii. Ve třetí kapitole popisujeme nejrůznější arteterapeutické metody a techniky, které lze využívat u dětí s více vadami. Čtvrtá kapitola nás seznamuje s výtvarným projevem dětí, zaměřuje se zejména na kresbu, malbu a modelování.
V empirické části popisujeme občanské sdružení, ve kterém bylo šetření prováděno, a výsledky z výzkumu jsou popsány v pěti dětských kazuistikách.

Annotation
The thesis deals with using art therapy´s methods and technique by multi-handicapped children.
The first chapter characterizes multi-handicap, defines various disorders and their influence on the personality of a child. The second chapter introduces the therapy options which can be applied to multi-handicapped children, with a strong accent on artetherapy. In the third chapter there are various artetherapic methods and techniques which can be applied to multi-handicapped children. The fourth chapter shows creative expressions of children with the main accent on drawing, painting and modeling.
The practical part describes civil associations where the research has been carried out, and presents the results of the research by means of five case studies.
Seznam odborné literatury
Literatura

1. BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 132 s. ISBN 80-210-2079-2
2. BABYRÁDOVÁ, H. Výtvarná dílna. Praha: Triton, 2005. 289 s. ISBN 80-7254-705-4
3. CAMPBELLOVÁ, J. Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 199 s. ISBN 80-7178-204-1
4. CASEOVÁ, C., DALLEYOVÁ, T. Arteterapie s dětmi. Praha: Portál, 1995. 175 s. ISBN 80-7178-065-0
5. ČAČKA, O. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: Doplněk, 2000. 377 s. ISBN 80-7239-060-0
6. ČAČKA, O. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace. Brno: Doplněk, 1999. 366 s. ISBN 80-7239-034-1
7. ČERNÁ, M. Lehké mozkové dysfunkce. Praha: Karolinum, 1999. 224 s. ISBN 80-7184-880-8
8. DAVIDO, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001. 205 s. ISBN 80-7178-449-4
9. FOUNTAIN, S. Místo na slunci. Praha: Tereze a Arcadia, 1994. 112 s.
10. HUTŇANOVÁ, Z. Tvoříme s dětmi: Výtvarné povídání s dětmi předškolního věku. Praha: Mladá fronta, 2004. 80 s. ISBN 80-204-1098-8
11. JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaných postižením: somatopedická a psychologická hlediska. Praha: TRITON, 2006. 173 s. ISBN 80-7254-730-5
12. JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie. Praha: Karolinum, 1997. 95 s. ISBN 80-7184-394-6
13. JELÍNKOVÁ, M., NETUŠIL, R. Autismus I. Problémy komunikace dětí s autismem. Praha: IPPP ČR, 1999. 10 s.
14. KLIVAR, M. Ergoterapie mladistvých. Praha: Balt-East, 2003. 64 s. ISBN 80-8633-17-2
15. KOBLICOVÁ, A. Arteterapie a psychoterapie v období dospívání. In SLAVÍK, J. ed. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí I. (mezinárodní sborník). Praha: UK – Pedagogická fakulta, 2000, s. 20 – 28. ISBN 80-7290-004-8
16. KOŘÍNKOVÁ, K. Arteterapie z pohledu arteterapeutů. Praha, 2001. 106 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta.
17. KREJČÍŘOVÁ, O. Estetická výchova mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr, 1998.93 s. ISBN 80-86096-12-2
18. KULKA, J. Psychologie umění. Praha: Grada, 2008. 435 s. ISBN 978-80-247-2329-7
19. LECHTA, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-0800-447-9.
20. LIEBMANN, M. Skupinová arteterapie. Praha: Portál, 2005. 279 s. ISBN 80-7178-864-3
21. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4
22. MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 295 s. ISBN 80-244-1075-3
23. NEDVĚDOVÁ, Z., ZATLOUKALOVÁ, I. Výtvarná tvorba. Olomouc: Rubico, 2000. 188 s. ISBN 80-85839-46-6
24. NOVOTNÁ, J., KREMLIČKOVÁ, M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997. 116 s. ISBN 80-95937-60-3
25. OPATŘILOVÁ, D. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami. Brno: MU, 2005. 146 s. ISBN 80-210-3819-5
26. OPATŘILOVÁ, D. Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MU, 2006. 292 s. ISBN 80-210-3977-9
27. PFEIFFER, J. Ergoterapie II. Praha: Avicenum, 1990. 169 s. ISBN 80-201-0004-0
28. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2001. 165 s. ISBN 80-7315-010-7
29. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené přepracované vydání. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0
30. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. 292 s. ISBN 80-7178-029-4
31. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice: Texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 178 s. ISBN 978-80-7315-142-3
32. PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky. 2. vyd. Brno: MU, 2004. 89 s. ISBN 80-210-33-54-1
33. PULDA, M. Včasná sluchově-řečová výchova malých sluchově postižených dětí. Brno: MU, 1996. 57 s. ISBN 80-210-1296-X
34. ROESELOVÁ, V. Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 2000. 195 s. ISBN 80-902267-4-4
35. ROESELOVÁ, V. Řady a projekty ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1997. 219 s. ISBN 80-902267-2-8
36. ROMANOWZKA, B. A. Muzikoterapie: Ladičky a léčení zvukem. Frýdek Místek: Alpress, s. r. o., 2005. 184 s. ISBN 80-7362-067-7
37. ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o., 1997. 450 s. ISBN 80-7169-512-2
38. SHERWOODOVÁ, A. E., WILLIAMS, A. R., ROCKWELL, E. R. Od báboviček k magnetům: Přírodovědné činnosti s malými dětmi. Praha: Portál, 1996. 176 s. ISBN 807178110X
39. SLAVÍK, J. (ed.) Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. 200 s. ISBN 80-7290-004-8
40. SLAVÍK, J. Umění zážitku, zážitek umění: teorie a praxe artefiletiky. 1. díl. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2001. 281 s. ISBN 80-7290-066-8
41. SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., ELIÁŠOVÁ, E. Dívej se, tvoř a povídej!: Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: Portál 2007. 194 s. ISBN 978-80-7367-322-2
42. SLAVÍKOVÁ, V., SLAVÍK, J., HAZUKOVÁ, H. Výtvarné čarování: artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2000. 179 s. ISBN 80-7290-016-1
43. SOVÁK, M. Nárys speciální pedagogiky. 6. vyd. Praha: SPN, 1986. 231 s.
44. STADLEROVÁ, H. Výtvarná výchova v pojetí integrované výuky na prvním stupni základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 73 s. ISBN 80-210-2735-5
45. ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. 167 s. ISBN 80-7178-616-
46. 0ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Arteterapia – Užitkové umenie? Bratislava: Petrus, 2006. 273 s. ISBN 80-89233-10-4
47. ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry pomáhající s problémy. Praha: Portál, 2000. 158 s. ISBN
48. ŠIMANOVSKÝ, Z. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 2001. 246 s. ISBN 80-7178-557-1
49. ŠKODOVÁ, E., JEDLIČKA, I. a kol. Klinická logopedie. Praha: Portál, 2000. 616 s. ISBN 80-7178-546-6
50. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. 198 s. ISBN 80-7178-506-7
51. TROJAN, R., MRÁZ, B. Malý slovník výtvarného umění. Praha: Fortuna, 1996. 236 s. ISBN 80-7168-329-9
52. UŽDIL, J. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 119 s.
53. VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2001. 230 s. ISBN 80-7184-929-4
54. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2., přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004. 463 s. ISBN 80-7315-071-9
55. VODÁKOVÁ, J. a kol. Speciální pracovní výchova a ergoterapie. Praha: UK, 2003. 90 s. ISBN 80-7290-113-3
56. ZICHA, Z. Úvod do speciální výtvarné výchovy. Praha: UK, 1981. 145 s.

Časopisy
SLAVÍK, J. Arteterapie v souvislostech speciální pedagogiky. Speciální pedagogika. 1999, 9, s. 7 – 19. ISSN 1211-2720
VILÍMEK, Z. Mentální a kombinovaná postižení z pohledu metodiky hudba těla (3. díl). Speciální pedagogika. 2010, 3, s. 235-255. ISSN 1211-2720
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK