Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lars von Trier na českých jevištích: divadelní adaptace a jejich filmové předobrazy
Název práce v češtině: Lars von Trier na českých jevištích: divadelní adaptace a jejich filmové předobrazy
Název v anglickém jazyce: Lars von Trier in Czech Theatres: stage adaptations and their cinematographic prototypes
Klíčová slova: Filmový scénář, drama, dramatický a divadelní text, adaptace, dramatizace, divadelní adaptace jako proces a produkt, intertextualita, filmový a divadelní kód, poetika divadelního textu, aristotelská výstavba, uzavřená a otevřená forma dramatu, vazba textu a inscenace, jevištní adaptace, anti-iluzivní divadlo, Bertolt Brecht.
Klíčová slova anglicky: Film screenplay, drama and text in theatre, adaptation, intertextuality, film, theatre, theatre adaptation, film and theatre code, relation between theatre text and staging, poetics of theatre text, stage adaptation, Aristotle, anti-illusional theatre, Bertolt Brecht.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2010
Datum zadání: 28.04.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem této diplomové práce je komparace dvou médií – divadelního a filmového umění, jejich souvztažnost i rozdílnost, aplikovaná v převodu filmů do jevištní podoby. Současný trend uvádět známé, úspěšné filmy v repertoárech českých divadel se ukazuje jako inspirativní, tematicky nosný, byť ne vždy úspěšný a smysluplný v realizaci.
Výchozím bodem práce bude analytický vhled do scenáristické a režijní tvorby jednoho z nejosobitějších soudobých filmových autorů, kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera, s důrazem na reflexi dramatických a divadelních principů v jeho díle. Princip teatralizace, jak se projevuje v Trierově filmové poetice, bude zkoumán jako specifický fenomén i v dalších souvislostech, zejména s pojetím epického divadla Bertolta Brechta, jehož vliv je nepopiratelný.
Druhý oddíl práce bude již soustředěnou analýzou jednotlivých jevištních adaptací ve vztahu k filmům a srovnávací studií těchto inscenací v rámci daných divadel, kde vznikaly. V rozboru divadelních textů se zaměřím na způsoby narace v obou mediálních verzích a na významové posuny vzhledem ke scénářům. V procesu transformace původního filmového díla v „živý“ jevištní tvar chci soustředěně sledovat, jak se proměňuje výrazivo jednotlivých složek: ve vizualitě obrazu, v jevištní realizaci (scénografie, zvuk, hudba), v herecké interpretaci ad. Konkrétně půjde o analýzu těchto inscenací:
Prolomit vlny / Divadlo Rokoko, Praha / režie Ondřej Zajíc
Prolomit vlny / Divadlo Petra Bezruče, Ostrava / režie André Hubner – Ochodlo (záznam inscenace)
Kdo je tady ředitel / Švandovo divadlo, Praha / režie Daniel Hrbek
Kdo je tady ředitel / Městské divadlo Zlín / režie Pavel Khek
Idioti / HaDivadlo, Brno / režie Jiří Honzírek
Dogville / Stavovské divadlo, Praha / režie Miroslav Krobot

Tato práce se chce zabývat světy dvou médií a jejich vzájemným dialogem. Ačkoli prvotním impulsem bádání jsou v tomto případě filmová díla, myšlenkové těžiště práce bude ležet na poli divadla. Cílem je zde totiž – na fenoménu adaptace – zkoumat a poznávat specifické znaky a zákonitosti divadelního vyjádření skrze jeho konfrontaci s řečí filmu.
Seznam odborné literatury
SCHEPELERN, Peter: Lars von Trier a jeho filmy: muka a vykoupení, Orpheus, Praha 2004.

SIMONS, Jan: Playing the waves: Lars von Trier, Amsterdam University Press, Amsterdam 2007.

MONACO, James: Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií, Albatros, Praha 2004.

KYLOUŠEK, Petr (Ed.): Znak, struktura, vyprávění, Brno 2002.

JANOUŠEK, Pavel: Studie o dramatu, Ústav pro českou a světovou literaturu AVČR, Praha 1993.

DENEMARKOVÁ, Radka: Problematika divadelních a filmových přepisů literárních děl. Disertační práce FFUK, Praha 1997.

BRECHT, Bertolt: Myšlenky, Československý spisovatel, Praha 1958.

BRECHT, Bertolt: O divadelnom umení, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959.

ESSLIN, Martin: Bertolt Brecht, Columbia Univ. Pr., New York 1969.

ESSLIN, Martin: Meditations: Essays on Brecht, Beckett and the Media, Louisiana State Univ. Pr., Baton Rouge 1980.

HAJDA, Alois: Brechtovská divadelní poetika, JAMU, Brno 1992.

KARVAŠ, Peter: Priestory v divadle a divadlo v priestore, Tatran, Bratislava 1984, s. 149 – 238.

LEHMANN, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007.

ŠTEFANIDES, Jiří: Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi, Univerzita Palackého, Olomouc 2002.

KOL.autorů: Pohledy: sborník přednášek o divadle a filmu, Univerzita Palackého, Olomouc 2000.

MIHÁLIKOVÁ, Gizela: Estetické paralely a osobitosti vztahu literatury, divadla, filmu a televízie, Slovenský filmový ústav, Bratislava 1987.

KREISELOVÁ, Jana (odp.redaktor): Kontext(y): Litteraria – Theatralia – Cinematographica: sborník katedry teorie a dějin dramatických umění I – VI, Univerzita Palackého, Olomouc 1999 – 2006.

GROSSMAN, Jan: Texty o divadle, 1.část, Pražská scéna, Praha 1999.

GROSSMAN, Jan.: Texty o divadle, 2.část, Pražská scéna, Praha 2000.

VELTRUSKÝ, Jiří: Dramatický text jako součást divadla, Praha 1941 – 1976, in: Příspěvky k teorii divadla, Praha, 1994.

VELTRUSKÝ, Jiří: Drama jako básnické dílo, in: Čtení o jazyce a poezii, Praha 1942.

WEISS, Aurélieu: De l´Adaptation des oeuvres théatrales, Paris 1967.

McFARLANE, Brian: Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation, Clarendon Press, Oxford 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK