Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberalizace omezení nabývání nemovitostí v České republice cizozemci
Název práce v češtině: Liberalizace omezení nabývání nemovitostí v České republice cizozemci
Název v anglickém jazyce: Liberalisation in restrictions on acquisition by foreigners of real property
in the Czech Republic
Klíčová slova: nabývání nemovitostí; nemovitost+ devizový cizozemec
Klíčová slova anglicky: acqusition of real estate; immovable; foreign exchange non-resident
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2010
Datum zadání: 22.10.2010
Datum a čas obhajoby: 29.10.2010 15:00
Místo konání obhajoby: 321
Datum odevzdání elektronické podoby:22.10.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 29.10.2010
Oponenti: JUDr. Pavlína Vondráčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je analyzovat aspekty spojené s liberalizací právních omezení nabývání
tuzemských nemovitostí cizozemci. Důvodem mé práce je skutečnost, že tato otázka
nebyla dosud nikým komentována i z historické perspektivy.
Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž každá z nich se zabývá jinými aspekty
nabývání tuzemských nemovitostí cizozemci. Kapitola první je zaměřena na právní
omezení omezující cizozemce při nabývání tuzemských nemovitostí před rokem 1989.
Kapitola je rozdělena do šesti částí. První z nich se zabývá právními omezeními
vyplývajícími z Opatření Stálého výboru č. 287/1938 a výkladem souvisejících otázek.
Druhá se zabývá omezeními vyplývajícími z vládního nařízení č. 155/1939 Sb. a výkladem
souvisejících otázek. Část třetí se soustředí na právní omezení vyplývající ze zákona č.
93/1946 Sb. a výkladem souvisejících otázek. Čtvrtá část je zaměřena na omezení
vyplývající ze zákona č. 107/1953 Sb. a výklad souvisejících otázek. Část pátá popisuje
právní omezení existující podle zákona č. 142/1970 Sb. a související otázky. Část šestá je
zaměřena na právní omezení podle zákona č. 162/1989 Sb. a související otázky.
Kapitola druhá se zabývá právními aspekty nabývání tuzemských nemovitostí cizozemci
po sametové revoluci v roce 1989. Je rozdělena do dvou částí. První z nich se zabývá
právními omezeními vyplývajícími ze zákona č. 528/1990 Sb. a souvisejícími otázkami.
Druhá se soustředí na právní omezení vyplývající ze zákona č. 219/1995 Sb. a související
otázky.
Kapitola třetí je zaměřena na právní úpravu po přístupu České republiky k Evropské unii.
Kapitola tři se dělí na čtyři části. První část se zabývá Smlouvou o přistoupení České
republiky k Evropské unii a závazky z ní vyplývajícími. Druhá část se soustředí na
vnitrostátní právní úpravu nabývání tuzemských nemovitostí cizozemci. Část třetí se
zabývá ostatními závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodního práva.
Část čtvrtá hodnotí vnitrostátní právní úpravu.
Odpovídající závěry jsou zahrnuty v kapitole čtvrté.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyze aspects connected with liberalisation of legal
restrictions based on domestic legal regulations concerning acquisition of domestic real
estate by foreign exchange non-residents. The reason for my research is that nobody ever
has analyzed this topic also from historical perspective.
The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different aspects of
acquisition of domestic real estate by foreign exchange non-residents and related issues.
Chapter One is focused on legal regulations restricting foreign exchange non-residents in
acquisitions of domestic real estate that existed before 1898. The chapter is subdivided into
six parts. Part One describes legal restrictions existing under Decision of Permanent
Committee No. 287/1938 Coll. and explains related issues. Part Two deals with legal
restrictions existing under Governmental Decree No. 155/1939 Coll. and explains related
issues. Part three deals with legal restrictions existing under Act No. 93/1946 Coll. and
explains related issues. Part Four is focused on legal restrictions existing under Act No.
107/1953 and explains related issues. Part Five describes legal restrictions existing under
Act No. 142/1970 Coll. and explains related issues. Part Six is focused on legal restrictions
existing under Act No. 162/1989 and explains related issues.
Chapter Two examines legal restrictions existing in Czech law after the Velvet revolution
in 1989. The chapter consists of two parts. Part One focuses on legal restrictions contained
in Act No. 528/1990 Coll. and explains related issues. Part Two investigates legal
regulation pursuant to Act. No. 219/1995 Coll. and examines related issues.
Chapter Three focuses on legal regulation after the accession of the Czech Republic to the
European Union. It is subdivided into four parts. Part One deals with Agreement on
Accession of the Czech Republic to the European Union and commitments of the Czech
Republic implied therein. Part Two looks at domestic legal regulations concerning
acquisition of domestic real estate by foreign exchange non-residents. Part Three deals
with other commitments stemming from international law. Part Four evaluates existing
domestic legal regulations.
Respective conclusions are drawn in Chapter Four.
68
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK