Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Blankosměnka
Název práce v češtině: Blankosměnka
Název v anglickém jazyce: Blank Bill
Klíčová slova: blankosměnka, směnka, vyplňovací právo
Klíčová slova anglicky: Blank Bill, bill of exchange, filling right
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2010
Datum zadání: 15.12.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.01.2012
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 11:30
Místo konání obhajoby: 212
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: JUDr. Petr Čech, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Blankosměnka je institutem v praxi poměrně často užívaným, přesto vzbuzuje řadu otázek pramenících zejména z její kusé zákonné úpravy. Cílem mé práce je především celkově prozkoumat související problematiku, konfrontovat rozporné názory teoretiků, zabývat se nesouladem mezi závěry soudů a teorie, pro případ, že takové naleznu a u sporných oblastí přidat vlastní stanovisko. Výsledkem by pak mělo být komplexní představení blankosměnky včetně výhod a nebezpečí, které tento zcela jistě zajímavý institut v sobě skrývá.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Blank Bill of Exchange is an institution in practice quite often used, but which raises a number of issues stemming mainly from its fragmentary legislation. The aim of my work is primarily to explore related issues, to confront conflicting views of theorists, to deal with the mismatch between theory and conclusions of the courts and in a case I find such to add my own opinion in a contentious area. The result should be a comprehensive presentation of Blank Bill including the benefits and risks which this certainly interesting institute holds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK