Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskreditační texty na osobnosti československého disentu v letech 1977-1979 a 1985-1988
Název práce v češtině: Diskreditační texty na osobnosti československého disentu v letech 1977-1979 a 1985-1988
Název v anglickém jazyce: Attack Texts on Personalities of Czechoslovak Disent an 1977-1979 and 1985-1988
Klíčová slova: normalizace; disent; Václav Havel; komunismus; diskreditační texty; diskreditační kampaň, Charta 77
Klíčová slova anglicky: normalization; dissent; Václav Havel; communism; attack texts; discredit campaign, Charta 77
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2011 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2011
Oponenti: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CÍSAŘOVSKÁ, Blanka, et al. Charta 77 očima současníků : Po dvaceti letech. 1. vyd. Praha : Doplněk, 1997. 331 s. ISBN 80-85270-58-7.
ČTK. Dopis Václava Havla generální prokuratuře. Rudé právo. 21. 5. 1977, roč. 57, č. 118, s. 2.
FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse : Textual analysis for social research. 1st ed. London : Routledge, 2005. 270 s. ISBN 0-415-25893-6.
HÁJEK, Jiří; TOMINOVÁ, Zdena; HEJDÁNEK, Ladislav. Vlna represí v souvislosti s procesem proti členům VONS (14. listopadu 1979). In PREČAN, Vilém. Charta 77, 1977 – 1989 : Od morální k demokratické revoluci. 1. vyd. Scheinfeld : Archa, 1990. s. 227. ISBN 80-9000422-1-X.
HAVEL, Václav. Jak se rodila Charta 77. In PREČAN, Vilém. Charta 77, 1977 – 1989 : Od morální k demokratické revoluci. 1. vyd. Scheinfeld : Archa, 1990. s. 17 - 20. ISBN 80-9000422-1-X.
HAVEL, Václav. Do různých stran : Eseje a články z let 1983-1989. 1. vyd. Scheinfeld : Čs. středisko nezávislé literatury, 1989. 526 s. ISBN 3-89014-055-6.
HAVEL, Václav. O lidskou identitu : Úvahy, fejetony, protesty, polemiky, prohlášení a rozhovory z let 1969 – 1979. 3. vyd. Praha : Rozmluvy, 1990. 397 s. ISBN 0-946352-04-6.
JØRGENSEN, Marianne; PHILLIPS, Louise. Discourse analysis as theory and method. 1st ed. London : Sage Publications, 2002. 229 s. ISBN 0-7619-7112-2.
KAISER, Daniel. Disident : Václav Havel 1936 - 1989. 1. vyd. Praha - Litomyšl : Paseka, 2009. 276 s. ISBN 978-80-7432-012-5.
KARLÍK, Viktor; POKORNÁ, Terezie. Anticharta. Praha : Společnost pro Revolver Revue, 2002. 78 s. ISBN 80-903061-0-1.
KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. 1. vyd. Praha : Portál, 2010. 310 s. ISBN 978-80-7367-698-8.
LITOMISKÝ, Jan; ŠILHÁNOVÁ, Libuše; VOHRYZEK, Josef. Dopis Michailu Gorbačovovi (23. března 1987; 20/87). In PREČAN, Vilém. Charta 77, 1977 – 1989 : Od morální k demokratické revoluci. 1. vyd. Scheinfeld : Archa, 1990. s. 324- 326. ISBN 80-9000422-1-X.
MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus : Paměť a politická identita. 1. vyd. Praha : Argo, 2009. 273 s. ISBN 978-80-257-0151-5.
OTÁHAL, Milan. Bojovali proti normalizačnímu režimu. In VANĚK, Miroslav. Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace : Interpretační studie životopisných interview.. 1. vyd. Praha : Prostor, 2006. s. 141. ISBN 80-7260-161-X.
OTÁHAL, Milan. Česká společnost na počátku tzv. normalizace. In TŮMA, Oldřich; VILÍMEK, Tomáš. Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. s. 15 - 58. ISBN 978-80-7285-093-8.
OTÁHAL, Milan. Normalizace 1969-1989 : Příspěvek ke stavu bádání. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. 105 s. ISBN 80-7285-011-3.
OTÁHAL, Milan. Podíl tvůrčí inteligence na pádu komunismu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 1999. 162 s. ISBN 80-7239-050-3.
PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. In BLAŽEK, Petr. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968 – 1989. Praha : Dokořán, 2005. s. 96- 106. ISBN 80-7363-007-9.
PREČAN, Vilém. Charta 77, 1977 – 1989 : Od morální k demokratické revoluci. 1. vyd. Scheinfeld : Archa, 1990. s. 525. ISBN 80-9000422-1-X.
Provolání československých výborů uměleckých svazů. Rudé právo. 29. 1. 1977, r. 57, č. 24, s. 1.
REIMAN, Michal. Lenin, Stalin, Gorbačov : Kontinuita a zlomy v sovětských dějinách. 1. vyd. Praha : Lidové noviny, 1991. 213 s. ISBN 80-7106-024-0.
SUK, Jiří. Podrobná zpráva o paralelní polis. : Nad korespondencí Václava Havla a Františka Janoucha.. In HAVEL, Václav; JANOUCH, František. Korespondence 1978–2001. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2007. s. 15. ISBN 978-80-86903-54-5.
ŠKAPÍKOVÁ, Jitka; HOUSER, Jiří; HOFFMAN, Ivan. Vzpomínáte? Takoví jsme byli : 70. léta. Praha : XYZ, 2009. 274 s. ISBN 978-80-87021-57-6.
UHL, Petr. Zpráva o Chartě 77. In BLAŽEK, Petr. Tentokrát to bouchne : Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden – únor 1977). Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Odbor archiv bezpečnostních složek MV ČR, 2007. s. 118 - 122. ISBN 978-80-7308-176-8.
VANĚK, Miroslav. Kytky v popelnici : Punk a nová vlna v Československu. In VANĚK, Miroslav, et al. Ostrůvky svobody : Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2002. s. 186-187. ISBN 80-7220-124-7.
VANĚK, Miroslav; URBÁŠEK, Pavel. Vítězové? Poražení? : Životopisná interview. I.díl. Disent v období normalizace. Praha : Prostor, 2005. 1121 s. ISBN 80-7260-140-7.
Ve jménu socialismu a šťastného života - proti rozvratníkům a samozvancům. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1977. 139 s.
NESG. Zneužívají smrti. Rudé právo. 17. 3. 1977, r. 57, č. 64, s. 2.
NESG. Ztroskotanci a samozvanci. Rudé právo. 12. 1. 1977, r. 57, č. 9, s. 2.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat diskreditačními texty na hlavní osoby opozičního hnutí v určitých letech doby normalizace - v době po vydaní Charty 77 v letech 1977-1979 a následně v letech 1985-1988, které publikovala tehdejší přední československá média. Dvě období jsem vybrala proto, abych mohla srovnat charakter textů v napjaté atmosféře po vydání Charty 77 a texty v uvolněnější době gorbačovské perestrojky.

Ve své práci bych ráda zdůraznila soudní spor Václava Havla a Tomáše Řezáče, protože se jedná o zcela unikátní případ, kdy se někdo z disentu - Václav Havel navíc z vězeňské cely - odvážil bránit se soudní cestou a žalovat tak autora novinového článku. Diplomová práce má za cíl shromáždit co největší počet diskreditačních textů napříč dobovým tiskem proti osobnostem opozičního hnutí v daných letech doby normalizace v Československu, hledat v těchto textech společné znaky a udělat z nich ucelenou kategorii a včlenit ji do historického kontextu. Půjde tak o spojení analýzy manipulativních žurnalistických textů a historického pozadí totalitní moci.

V historickém backgroundu tak okrajově zachytím jak jednotlivé významné události především v letech, které se týkají mé praktické části, tak atmosféru doby. Hlavní praktickou část bude tvořit samotná analýza diskreditačních textů. Zkoumat budu texty z dobového denního tisku Rudé právo, Mladá fronta a Svobodné slovo. Pro analýzu textů použiji diskurzivní analýzu, která jazyk a text chápe jako ukotvený v určitém sociálním a kulturním kontextu. V textech budu přirozeně hledat podobné znaky, postupy a obsahy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I will explore the attack texts on the main figures of the Czechoslovak dissent during the time of normalization, precisely between 1977 and 1979 and after that between 1985 and 1988. I choose three daily newspapers, Rudé právo, Lidová demokracie and Mladá fronta, where I will look for those attack texts which, then, I am going to analyze.
At first I will describe the historical background of those two periods, special attention will be paid to the conflict between one of the main personalities of the Czechoslovak dissent Vaclav Havel and the author of the attack text Tomáš Řezáč.
Secondly I will use a critical discourse analysis to find common signs in those texts.
The goal of my thesis is to discover what was the purpose of this kind of texts and how the socialistic ideology use them to discredit dissidents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK