Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výběr cílů outdoorových kurzů
Název práce v češtině: Výběr cílů outdoorových kurzů
Název v anglickém jazyce: Selection of outdoor course objectives
Klíčová slova: Zážitková pedagogika, outdoorový kurz, cíle kurzů, evaluace
Klíčová slova anglicky: Experiential education, outdoor courses, course objectives, evaluation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Froněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 15.02.2011 11:15
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Úvod
- Teoretická část
o vysvětlení základních pojmů
o popsání procesu výběru vhodného kurzu
o evaluace proběhlého kurzu
- Empirická část
o cíl: zhodnocení procesu výběru cílů outdoorových kurzů u zadavetelů
o nástroje: rozhovory s outdoorovou agenturou na téma komunikace se zadavatelem,
dotazník a rozhovory s alespoň třemi zadavateli outdoorových kurzů
- Závěr
Seznam odborné literatury
ADAIR, J. Vytváření efektivních týmů. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-70-5
ARMSTRONG, M. Jak se stát ještě lepším manažerem. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 80-86929-00-0
ČINČERA, J. Práce s hrou pro profesionály. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1974-0
EXETER, D. Learning in the Outdoors. London: The Outward Bound Trust. 2001
FRANC, D., ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A. Učení zážitkem a hrou. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9
HANUŠ, R. Fenomén hry. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0669-1
KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. a kol. Aplikovaná sociální psychologie III (sociálně psychologický výcvik). Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0180-4
NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998. ISBN: 80-7178-405-2
PELÁNEK, R. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-353-6
SVATOŠ, V., LEBEDA, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0318-1
Předběžná náplň práce
- Úvod
- Teoretická část
o vysvětlení základních pojmů
o popsání procesu výběru vhodného kurzu
o evaluace proběhlého kurzu
- Empirická část
o cíl: zhodnocení procesu výběru cílů outdoorových kurzů u zadavetelů
o nástroje: rozhovory s outdoorovou agenturou na téma komunikace se zadavatelem,
dotazník a rozhovory s alespoň třemi zadavateli outdoorových kurzů
- Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals primarily with the problems of the objectives of outdoor courses, both in terms of submitter of course, and organizations concerned with outdoor courses realization. It consists of two complementary parts: theoretical and empirical.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK