Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kariérní poradenství
Název práce v češtině: Kariérní poradenství
Název v anglickém jazyce: Career counselling
Klíčová slova: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra
Klíčová slova anglicky: work, counselling, career counselling, protean career, career, work market, work-life balance, women´s career
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 12.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2011
Datum a čas obhajoby: 07.02.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace:
V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství.
Annotation:
In the thesis, the author summarizes the available knowledge about modern career counseling, which the author sees as a dynamically evolving discipline consultancy. Career counseling is looking for both individual-optimum combination of work, but also helps individuals to explore and pursue their professional and personal interests, as he learns to be a manager's own career. The practice of career counseling offers a helping hand to individuals in need of finding optimal employment throughout his life. Equally important is a function of career counseling in the hands of the state, as a means of reducing the impact of uncertainties in the labor market on the most vulnerable group of individuals. Another meaning of career counseling to work acquires HR, personnel, and outplacement counselors working with specific groups. The work outlined the issues of women as a specific group of clients for career counseling.
Seznam odborné literatury
Handbook on career counselling, Follow-up to the World Conference on Higher Education. UNESCO, Paris 2002, ISBN: neuvedeno

Hloušková, Lenka. Preference dospělých ve vyhledávání pomoci v oblasti práce. Brno: Masarykova univerzita - Ústav pedagogických věd FF MU Brno, rok neuveden, ISBN: neuvedeno

Jigau, Mihai. Career counselling, compendium of methods and techniques. Bucharest: AFIR, 2007. ISBN 973-7714-29-6

Nathan, R. and Hill, L. Career counselling, second edition. London: SAGE Publications Ltd., 2006. ISBN: 1-4129-0837-X (hbk), 1-4129-0838-8 (pbk)

Metodika poradenské práce pro DPV, Verze 4.00. Praha: Národní vzdělávací fond: Konsorcium pro Informačně poradenský systém, 2008. ISBN: neuvedeno

Nilsson, P.a Akerblom, P. Kariérové poradenství pro život - poradenská metoda budoucnosti. Brno: P.F.art, 2001. ISBN: neuvedeno

Norman E. A. Essential elements of career counseling, Processes and techniques. New Jersey, USA: Prentice Hall, ISBN: 0-13-112271-1

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN:80-7367-174-3

Palán, Z.: Lidské zdroje - výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN: 80-200-0950-7

Parma P.: Umění koučovat. Praha: Alfa publishing, 2006, ISBN: 80-86851-34-6

Vedel, Š.: Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-1731-9

Sirovátka, T.a kol. Nejistoty na trhu práce. Brno: Albert, 2009. ISBN: 978-80-7326-172-6

Šnýdrová, I.: Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2165-1

Tureckiová, M. a kol. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2010, ISBN: 978-80-87306-06-2

Zunker, V. G. Career counseling: a holistic approach. New York: Thomson Brooks/Cole,USA,2006, ISBN: 0-534-64017-6
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK