Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění médií ve volném čase dětí ve věku od 9 do 15 let
Název práce v češtině: Uplatnění médií ve volném čase dětí ve věku od 9 do 15 let
Název v anglickém jazyce: The use of media in leisure time of children from 9 to 15 years old
Klíčová slova: Volný čas, média, počítač, internet, televize, tisk, rádio, mediální výchova
Klíčová slova anglicky: Leisure time, media, computer, internet, television, print, radio, medial education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2010
Datum zadání: 21.10.2010
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Sylvie Fišerová
 
 
 
Seznam odborné literatury
HOFBAUER Břetislav, Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál 2004. 173 S. ISBN: 80-7178-927-5

JIRÁK J., Násilí a logika mediálního byznysu aneb Proč už nejsou Profesionálové s hvězdičkou. Média a násilí. Přednášky a diskuze ze semináře Anifest 2005 (Třeboň, 7.5. 2005). Praha. Corona, 2005. s.13-20 ISBN: 80-903363-5-3

JIRÁK Jan, KÖPPLOVÁ Barbara, Média a společnost. Praha: Portál 2007. 20ý s. ISBN: 978-80-7367-287-4

KORDA Jakub. Úvod do studia televize. 1. Vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 77 s. ISBN: 80-244-1135-0

KRAUS Jiří a kolektiv autorů. Nový akademický slovník cizích slov. 1. Vydání. Praha: Academia, 2005. 872 s. ISBN: 80-200-1351-2

LANGMEIER Josef, KREJČÍŘOVÁ Dana. Vývojová psychologie. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN: 80-247-1284-9

LIVINGSTONE Sonia, Young people and new media. 1. vydání. London: SAGE Publications Ltd 2002. 277 s. ISBN: 978-0-7619-6467-4

MCLUHAN Marshall, Jak rozumět médiím. 2. vydání. Praha: Mladá fronta 2001. 399 s. ISBN: 978-80-204-2409-9

PÁVKOVÁ JIŘINA a kolektiv, Pedagogika volného času. Praha: Portál 2002. 239 s. ISBN: 80-7178-711-6

SPOUSTA Vladimír. Metody a formy výchovy ve volném čase: kultura a umění ve výchově. 1. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1998. 82 s. ISBN: 80-210-1275-7

SUCHÝ Adam. Mediální zlo-mýty a realita: Souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí. 1. vydání. Praha: TRITON, 2007. 168 s. ISBN: 978-80-7254-926-9
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu věnovat roli médií ve volném čase dětí ve středním školním a starším školním věku, tedy ve věku přibližně od 9 do 15 let. Budu se zajímat o možnosti využívání médií ve volném čase dětí, o to jak děti s médií nakládají, jak zpracovávají informace, které jim média poskytují, jaké příležitosti jim média dávají,jaká rizika naopak přinášejí, kde všude se děti mohou s médii setkat. Součástí mé bakalářské práce bude také krátký dotazník k dané problematice. Cílem práce bude zachytit zkušenosti dětí s médií, způsoby jakými užívají média, jak s nimi pracují a jak dále využívají informace, které z nich získají, jaké mají návyky v užívání médií a jaké příkazy či zákazy z oblasti užívání médií od rodičů přijímají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In my thesis I will devote the role of media in leisure time of children from 9 to 15 years old. I will be interested about possibilities of using media by children in their leisure time,how children use media,how they process information that media provide them, what opportunities media give them, what are the negative effects of some media, where children can use the media.The thesis will includes a short research dealing with the relationship of children and media.The aim of this thesis is to highlight children's experiences with the media, the ways in which media are used, how children work with the media, how they use information that they get from the media, what are their habits in the use of media and what orders or prohibitions on the use of media they accept from their parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK