Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multikulturní komunikace v českých knihovnách
Název práce v češtině: Multikulturní komunikace v českých knihovnách
Název v anglickém jazyce: Intercultural communication in Czech libraries
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2009
Datum zadání: 19.05.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Stöcklová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce je věnována multikulturní komunikaci v českých knihovnách. Práce čerpá zejména z pramenů dostupných v Knihovně Multikulturního centra Praha, která poskytuje také dokumenty týkající se multikulturního knihovnictví. Využity byly také další webové informační zdroje (např. webové stránky Multikulturního centra Praha, Českého statistického úřadu či portál Awesome Library). -- Práce je strukturována do osmi kapitol. Druhá kapitola je věnována obecnému úvodu do tematiky multikulturní komunikace, jsou vysvětleny základní termíny a pojmy. Následující kapitola pojednává o proniknutí tématu multikulturní komunikace v českých knihovnách. Čtvrtá a pátá kapitola popisuje jednotlivé projekty a multikulturní aktivity českých i zahraničních knihoven. ?está kapitola je porovnáním situace v ČR se situací v zahraničí. Poslední kapitola je psána jako doporučení do praxe, tzv. manuál pro knihovny, které by se rády věnovaly multikulturním službám. Závěr je nejen shrnutím získaných informací, ale jsou nabídnuta i určitá řešení či doporučení do budoucna pro české veřejné knihovny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK