Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zabezpečovacie prostriedky v súkromnom práve
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zabezpečovacie prostriedky v súkromnom práve
Název práce v češtině: Zabezpečovací prostředky v soukromém právu
Název v anglickém jazyce: Security instruments in private law
Klíčová slova: Zabezpečovacie prostriedky, záložné právo, zásada subsidiarity, zásada akcesority, zabezpečovacia funkcia, uhradzovacia funkcia, vznik a zriadenie záložného práva, výkon záložného práva, rekodifikácia Občianskeho zákonníka
Klíčová slova anglicky: Security instruments, lien, subsidiarity, accessority, security, repayment, establishment and effectiveness of liens, execution of liens, recodification of civil law
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2010
Datum zadání: 14.05.2010
Datum a čas obhajoby: 26.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK 412/4.p.
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:14.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2013
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
  doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Práca prezentuje výsledky skúmania zabezpečovacích prostriedkov v súkromnom práve Českej a Slovenskej republiky, konkrétne v oblasti občianskeho práva hmotného ako všeobecného súkromného práva. Práca je zameraná na skúmanie hypotézy, že viaceré existujúce zabezpečovacie prostriedky je možné nahradiť jediným zabezpečovacím prostriedkom, a to konkrétne záložným právom. Vytýčenú hypotézu sa znažím potvrdiť alebo zamietnuť prostredníctvom objasnenia spoločných prvkov väčšiny zabezpečovacích prostriedkov, ktorými sú zásada subsidiarity, zásada akcesority, zabezpečovacia funkcia a uhradzovacia funkcia, ako aj porovnaním špecifických charakteristík jednotlivých prostriedkov.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis shows results of an investigation into security instruments recognized by private law of Czech republic and of Slovak republic, specifically focusing on substantive civil law as a representation of general private law. The hypothesis under investigation is that a number of existing security instruments could be fully replaced by a single security instrument, namely the lien. In order to confirm or reject the hypothesis, common characteristics – principle of subsidiarity, principle of accessority, purpose to provide security, purpose to ensure repayment – as well as specific characteristics of individual instruments are compared.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK