Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Venkovské kostely Kiliána Ignáce Dientzenhofera na broumovském panství
Název práce v češtině: Venkovské kostely Kiliána Ignáce Dientzenhofera na broumovském panství
Název v anglickém jazyce: Village churches of Kilian Ignac Dientzenhofer in the region of Broumov
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2010
Datum zadání: 25.05.2010
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Přehled literatury
3. Stručná historie benediktinů na broumovsku
4. Barokní stavební činnost na břevnovsko-broumovském panství
5. Opat Othmar Daniel Zinke
5.1. Život a osobnost
5.2. Stavební činnost
6. Kilián Ignác Dientzenhofer
6.1. Životopis
6.2. Inspirační zdroje a východiska tvorby K.I.D.
6.3. Dílo K.I.D. a jeho charakteristika
7. Venkovské kostely Kiliána Ignáce Dientzenhofera
7.1. Broumovská skupina kostelů
7.2. Heřmánkovice - Kostel Všech svatých
7.3. Vižňov - kostel sv.Anny
7.4. Bezděkov nad Metují - kostel sv.Prokopa
7.5. Šonov - kostel sv.Markéty
7.6. Božanov - kostel sv.Maří Magdaleny
7.7. Kostel sv.Václava v Broumově
8. Urbanistické působení staveb
9. Závěr
10. Obrazová příloha
11. Seznam použitých pramenů a literatury
Seznam odborné literatury
BLÁHOVÁ / HLAVÁČEK 1993: Miléniu břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha 1993
BROUMOVSKÁ SKUPINA KOSTELŮ KRYŠTOFA A KILIÁNA IGNÁCE DIENTZENHOFERA; kolektiv autorů; Collegium pro arte antiqua; Brno 2000
CECHNER, Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu broumovském; Archeologická komise při České akademii věd a umění; Praha 1930
ČERMÁKOVÁ 1962 - A. ČERMÁKOVÁ : Správa a hospodaření na klášterním panství broumovských benediktinů v 2. polovině 18.století (diplomová práce na FF UK v Praze).Praha 1962
DENTI, Giovanni: Paesaggi del barocco boemo: Dientzenhofer
Die Dientzenhofer Barocke Baukunst in Bayern und Böhmen 1991; katalog výstavy; Rosenhiem 1991
FRANZ, G.H.: Bauten und Baumeister der Barockenzeit Böhmens
HEJDOVÁ / PREISS / UREŠOVÁ : Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha 1993
HORYNA 2003 - Mojmír HORYNA: Barokní rozkvět broumovska; In: Broumovsko.Broumov 2003
HORYNA, Mojmír: Kryštof Dientzenhofer (1655-1722), k 350.výročí narození génia českého baroka. Praha, NPÚ 2005
HORYNA - Mojmír HORYNA: O.Zinke; In: Cyklus královéhradeckých Evropanů
HORYNA 1993 - Mojmír HORYNA: Stavebníci a stavitelé břevnovsko-broumovského kláštera v období baroka. In: Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Katalog výstavy, Praha 1993
HORYNA / OULÍKOVÁ: Kostel sv.Klimenta Odolena Voda.Odolena Voda 2007
HORYNA / VILÍMKOVÁ : Kostely broumovské skupiny, Stavebně historický průzkum; SURPMO; Praha 1977
KOTALÍK, Jiří T. : Tvorba K.I.Dientzenhofera ve vztahu k nejbližšímu urbanistickému okolí. In:Architektura ČSR 1989/6,
KOTALÍK / PROKOP / SŮVA : Broumovská skupina kostelů, průvodce školou českého baroka v kraji pískovcových skal. Vernéřovice 2007
MÁDL 1920 ? K.B. MÁDL : Dientzenhoferovský motiv. In: Památky archeologické a místopisné XXXII/1920
MENZEL, Franz Beda O.S.B.: Abt Othmar Daniel Zinke, 1700-1738. Ein Prälat des Böhmischen Barocks. Augsburg 1978
MENZEL, Franz Beda O.S.B.: Abt Othmar Daniel Zinke und die Ikonographie seiner Kirchen in Břevnov-Braunau-Wahlstatt. Studien und Mittellungen zur Geschichte des Benediktinenordens.
MENZEL, Franz Beda O.S.B.: Ein Blick in die barocke Welt der Äbte Othmar Zinke und Benno Löbel. Břevnov-Braunau 1700-1751, Stifter-Jahrbuch VIII., 1964 München
MENZEL, Franz Beda O.S.B.: Christoph und Kilian Dientzenhofer im Dienste der Lebte von Břevnov-Braunau. Jablonz a.N.
NOVOTNÁ 2003 - NOVOTNÁ, D.: Broumovská barokní skupina kostelů. In: Broumovsko.Broumov 2003
PREISS, Pavel: Italští umělci v Praze
VLČEK - Pavel VLČEK: "Dienntzenhoferův skicář" a česká architektura 1640-1670; In: Umění XXXVIII
VLČKOVÁ, Ludmila: Benediktinská klášterní knihovna v Broumově
WALTER, Rudolf: Othmar Daniel Zinke (1664-1738)
Předběžná náplň práce
Předmětem práce je soubor kostelních staveb barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, které vytvořil pro řád benediktinů na území broumovského kláštera ve 20. a 30. letech 18.století. Kromě umělecko-historického popisu samotných staveb zde budou dokumentovány podmínky jejich vzniku,včetně seznámení s osobností stavebníka -opata O.Zinkeho, a význam těchto staveb nejen v tvorbě K.I.Dientzenhofera , ale i v celkovém kontextu soudobé architektury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subject of my bachelor work is a collection of baroque churches made by architekt Kilian Ignac Dientzenhofer to order of benedictine monastery in Broumov. The complex was constructed in 20´s and 30´s of 18th century. This study is focused on the art-historical description of churches and it describes also conditions of their foundation. A part of this work is an introduciton of abbot O.Zinke, who was a constractor of these churches and it relates a signification of this churche complex not only in the piece of K.I.Dientzenhofer, but also in context of contemporaneous architecture
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK