Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dexrazoxanu na ischemicko-reperfuzní poškození srdce potkana
Název práce v češtině: Vliv dexrazoxanu na ischemicko-reperfuzní poškození srdce potkana
Název v anglickém jazyce: The effects of dexrazoxane on ischemia-reperfusion injury in rat heart
Klíčová slova: ischemie-reperfuze, ROS, dexrazoxan
Klíčová slova anglicky: ischemia-reperfusion, ROS, dexrazoxane
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Neckář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2010
Datum zadání: 28.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Oponenti: RNDr. Patricie Hloušková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Dexrazoxan je v klinické medicíně využíván k potlačení vedlejších kardiotoxických účinků cytostatických léčiv antracyklinů. Jeho kardioprotekce spočívá v chelataci volných iontů železa a zabránění vzniku nebezpečných hydroxylových radikálů. Tato studie zkoumá vliv dexrazoxanu na ischemicko-reperfuzní poškození myokardu potkana.
Izolované perfundované srdce potkana, kterému byl intravenózně podán DEX (50, 150, 450 mg/kg) nebo kontrolní roztok, bylo při sledování ischemických arytmií vystaveno 30-min. lokální ischemii a následné 10-min. reperfuzi a při zkoumání reperfuzních arytmií 15-min. lokální ischemii a 10-min. reperfuzi. Vyhodnocení EKG záznamu (komorových arytmií) bylo provedeno programem CAR pomocí Lambethské konvence. Globální ischemie (15 min.) byla navozena u srdcí potkanů s i.v. infuzí DEX 150mg/kg nebo kontrolního roztoku a sloužila ke stanovení koncentrace glutathionu v levé komoře srdeční metodou HPLC. In vivo pokusy byly provedeny na potkanech (DEX 50 a 150 mg/kg), u kterých po 20-min. lokální ischemii následovala 3-hod. reperfuze. Na příčných řezech srdečních byla stanovena velikost infarktové plochy (GIMP, Ellipse).
Největší pokles celkového počtu ischemických arytmií byl zaznamenán u DEX 150 mg/kg (64% proti kontrolám). Reperfuzní skóre se u DEX 150 snížilo na 48% a procento komorových fibrilací na 20% oproti kontrolám, ostatní dávky DEX neměly efekt. DEX neměl vliv na snížení ukazatele oxidačního stresu - poměru redukovaného a oxidovaného glutathionu a ani na snížení velikosti infarktové plochy.
Dexrazoxan v dávce 150 mg/kg má výrazný antiarytmický potenciál na myokard potkana (především v reperfuzi), jeho účinek na velikost infarktu však nebyl prokázán.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Dexrazoxane is clinically used to reduce cardiotoxic efects of anthracycline cytostatics. Its cardioprotective efect is caused by chelatation of free iron and defends myocard against dangerous hydroxyl radicals. This research finds out how dexrazoxane works in ischemic-reperfusion damages of rat's heart.
Each rat was infused by DEX (50, 150, 450 mg/kg) or by control solution. Isolated perfused rat's hearts were exposed to local ischemia for 30 minutes than 10 minutes of reperfusion for studing ischemic arrhythmias followed by 15 minutes of local ischemia and 10 minutes of reperfusion to examine reperfusion arrhythmias. For evaluation of EKG (ventricular arrhythmias) was used software CAR and Lambeth?s convention. Global ischemias (15 min.) were induced in rat's hearts (DEX 150 mg/kg) and rest of ventricules were used for HPLC to determinate concentration of glutathion. In vivo experiments rats were infused by DEX 50, 150 mg/kg or control solution and were exposed for 20 minutes to local ischemia and for 3 hours to reperfusion. Infarct size was evaluated based on the cross section of heart (GIMP, Ellipse).
Maximum total number of ischemic arrhytmias decreased by DEX 150 mg/kg (64% comparing to controls). Reperfusion score was reduced by DEX 150 to 48% and percents of ventricular fibrilation was reduced to 20 % in comparing to controls. Other doses of DEX had no efect on decreasing of these parametres. DEX also had no efect on reducing marker of oxidative stress (ratio of reduced and oxidized glutathion) and decreasing infarct size.
Dexrazoxane in dose 150 mg/kg has significant antiarrhytmic potential on rat's hearts (mainly in reperfusion). Its efect on reducing infarct size was not proved.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK