Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mužský a ženský pohľad na koloniálnu vojnu. (António Lobo Antunes a Lídia Jorgeová)
Název práce v jazyce práce (slovenština): Mužský a ženský pohľad na koloniálnu vojnu. (António Lobo Antunes
a Lídia Jorgeová)
Název práce v češtině: Mužský a ženský pohled na koloniální válku (António Lobo Antunes
a Lídia Jorgeová)
Název v anglickém jazyce: Masculine and feminine view of the Colonial War. (António Lobo Antunes
and Lídia Jorge)
Klíčová slova: koloniálna vojna, postavenie ženy, vina, identita, oficiálna lož, hrdinstvo, rasizmus
Klíčová slova anglicky: colonial war, position of woman, guilt, identity, official lie, heroism, racism
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlasta Dufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.05.2010
Datum zadání: 21.08.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 11.09.2012 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Po stručnom náčrte spoločensko-historického a literárnohistorického kontextu sa práca zameria na dva romány o portugalskej vojne v Afrike, které oba stavajú na osobnej skúsenosti: A Costa dos murmúrios Lídie Jorgeovej a Os Cus de Judas Antónia Lobo Antunesa, na ich rozbore sa pokúsi ukázať možné genderové rozdiely v prístupe k literárnemu uchopeniu danej problematiky a pomenovať ich príčiny. Vychádzať pritom bude z doporučenej sekundárnej literatúry v portugalčine a češtine s možnosťou nadviazať tiež na nepublikované akademické práce študentov pražskej portugalistiky.
Seznam odborné literatury
Primárna literatura:
ANTUNES, António Lobo. Jidášova díra. Praha: Mladá fronta, 2002. ISBN 80-204-0964-5.
ANTUNES, António Lobo. Os cus de Judas. 25.ª edição. Lisboa: Dom Quixote, 2004. ISBN 972-20-2759-X.
JORGE, Lídia. A costa dos murmúrios. 13.ª edição. Lisboa: Dom Quixote, 1995. ISBN 972-20-2343-8.

Sekundárna literatúra:
Biblia. Slovenský ekumenický preklad. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2011. ISBN 978-80-85486-61-2.
BINKOVÁ, Simona. Čas zámořských objevů. Praha: Triton, 2008. ISBN 978-80-7387-030-0.
BINKOVÁ, Simona. Portugalsko. Praha: Libri, 2004. ISBN 80-7277-217-1.
CAETTANO JOÃO, Mário Augusto. Odraz konce portugaského impéria v literatuře. Praha: 2004. 14 s. Seminární práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav románských stdií.
FERREIRA, Ana Paula. Reengendering History: Women’s Fictions of the Portuguese Revolution. In: After the Revolution: Twenty Years of Portuguese Literature, 1974-1994. Lewisburg: Bucknell University Press, 1997, s. 219 – 242.
FERREIRA, Manuel. Literaturas Africanas de Expressão Portuguesa. Lisboa: ICALP, 1977.
HENRIQUES, Isabel de Castro. Os pilares da diferença: relações Portugal-África, séculos XV-XX. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2004. ISBN 972-88-0131-9.
JORDÃO, Paula. A Costa dos Murmúrios: Uma Ambiguidade Inesperada. Portuguese Literary & Cultural Studies. Lídia Jorge in Other Words, 1999, núm. 2, Spring, s. 49-59.
KLÍMA, Jan. Poslední koloniální válka. Praha: Libri, 2001. ISBN 80-7277-033-0.
LOURENÇO, Eduardo. „Evropa a my”. Prel. Vlasta Dufková. In: Chaos a nádhera. Praha: Dauphin, 2002. ISBN 80-7272-038-4.
MAGALHÃES, Isabel Allegro de. O sexo dos textos. In: O sexo dos textos e outras leituras. Lisboa: Editorial Caminho, 1995, s. 15-53. ISBN 972-21-0982-0.
MEDEIROS, Paulo de. Memória infinita. Portuguese Literary & Cultural Studies. Lídia Jorge in Other Words, 1999, núm. 2, Spring, s. 61-77.
PERES, Phyllis. Love and Imagination among the Ruins of Empire: António Lobo Antunes̕ s Os Cus de Judas and O Fado Alexandrino. In: After the Revolution: Twenty Years of Portuguese Literature, 1974-1994. Lewisburg: Bucknell University Press, 1997, s. 187-201. ISBN 0-8387-5336-1.
RIBEIRO, Margarida. Percursos Africanos. A Guerra Colonial na Literatura Pós-25 de Abril. Portuguese Literary & Cultural Studies, 1998, núm. 1, Fall, s. 125-152.
SAPEGA, Ellen. No Longer Alone and Pround: Notes on the Rediscovery of the Nation in Contemporary Portuguese Fiction. In: After the Revolution: Twenty Years of Portuguese Literature, 1974-1994. Ed. Helena Kaufman e Anna Klobucka. Lewisburg: Bucknell University Press, 1997, s. 168-186. ISBN 0-8387-5336-1.
ŠTUBNER, Juraj. La chute a Os Cus de Judas, teória a prax? Praha, 2008. 22 s. Ročníková práca. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav románských studií.
VECCHI, Roberto. Excepção Atlântica: pensar a literatura da guerra colonial. Porto: Edições Afrontamento, 2010. ISBN 978-972-36-1100-7.
VIEIRA, António. S. Da Epifania. Porto: Ed. Lello & Irmão, 1959, II
VRUBLOVÁ, Karolína. Podoby paměti v románech Lídii Jorgeové. Praha, 2008. 77 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Ústav románských studií.

Elektronické dokumenty:
LIMA, Sumaya Machado. Murmúrios do espio: Uma leitura sobre o olhar marginal e exilado da escrita de lídia jorge e suas personagens femininas em “A Costa dos múrmurios“.. Buala. Cultura Contemporânea Africana. [online]. [cit. 2012-04-10]. Dostupné z: <http://www.buala.org/pt/a-ler/murmurios-do-espio-uma-leitura-sobre-o-olhar-marginal-e-exilado-da-escrita-de-lidia-jorge-e-su>.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK