Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Šíření poruch slunečním větrem
Název práce v češtině: Šíření poruch slunečním větrem
Název v anglickém jazyce: Propagation of instabilities through solar wind
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.12.2010
Datum zadání: 16.12.2010
Konzultanti: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Zásady pro vypracování
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=219
Seznam odborné literatury
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=219
Předběžná náplň práce
Více než sto let je známo, že variace parametrů slunečního větru jsou zdrojem poruch zemského magnetického pole, které mohou poškodit komunikační nebo elektrické sítě. Přesto jsou stále základní parametry diskontinuit ve slunečním větru, jejich modifikace během šíření od Slunce k Zemi a procesy vedoucí k následným variacím zemského magnetického pole stále předmětem debat ve vědecké komunitě.

Tématem práce je studovat sluneční vítr a jeho šíření přes charakteristické hranice vytvářené jeho interakcí s překážkami jako jsou planety, komety, měsíce nebo mezihvězdný plyn. Předpokládáme využití pozorování družic v různých bodech meziplanetárního prostoru (SOHO, ACE, WIND, STEREO A a B, GEOTAIL) a trasování těchto pozorování až k ?termination shock (TS)? a dále, kde mohou být porovnány s měřeními sondami VOYAGER 1 a 2. Toto porovnání přispěje k porozumění vývoji meziplanetárních rázových vln, ICME, CIR a dalších výrazných struktur ve slunečním větru na velkých vzdálenostech a osvětlí jejich interakci s TS.

Studium procesů na TS bude doplněno o podrobnou studii interakce struktur ve slunečním větru s rázovou vlnou a magnetopauzou. Aby byla zohledněna různá časová a prostorová měřítka, budou pro tyto studie využívána data s vysokým časovým a prostorovým rozlišením, která poskytují flotily družic Themis a Cluster. Analýza naměřených dat bude využívat i globální a lokální MHD modely, které tím budou na jedné straně testovány a, na druhé straně, porovnání jejich výsledků s experimentálními daty umožní stanovit váhu kinetických procesů ve studovaných interakcích.

Zvláštní pozornost bude věnována také procesům v přechodové oblasti, protože je to právě její plazma a magnetické pole, které přichází do kontaktu s magnetopauzou, a tím i s geomagnetickým polem. Tento výzkum je komplikován silnými fluktuacemi, ale předpokládáme, že naše srovnávací studie zemské přechodové oblasti a přechodové oblasti za TS pomůže pochopit podstatu těchto fluktuací.

Téma je součástí výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, velmi rozsáhlá zahraniční spolupráce, a proto že se doktorand zúčastní několika zahraničních pobytů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=219
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK