Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium fázových transformací vybraných intermetalických sloučenin
Název práce v češtině: Studium fázových transformací vybraných
intermetalických sloučenin
Název v anglickém jazyce: Study of phase transitions of selected intermetallic compounds
Klíčová slova: fázové transformace, fázové diagramy, termodynamické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: phase transitions, phase diagrams, thermodynamic properties
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce je experimentálního charakteru, zaměřená na technologii přípravy vzorků, strukturní analýzu připravených vzorků a na kalorimetrii pro konstrukci fázových diagramů. Práce bude vypracována v těsné součinnosti s vedoucím práce a s konzultantem.
Seznam odborné literatury
Ch. Kittel, Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha 1985
Časopisecká literatura dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Studium podmínek krystalizace a obecně studium podmínek vziku krystalické pevné fáze intermetalické sloučeniny představuje experimentálně náročný proces, jehož výsledkem je příslušný termodynamický fázový diagram v závislosti na některé termodynamické proměnné.
Cílem práce je studium fázových transformací vybraných vícesložkových intermetalických sloučenin v závislosti na změně teploty a koncentrace některé ze složek. Práce předpokládá detailní využití kalorimetrických metod.
U uchazeče se předpoklá jistá experimentální zručnost.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti:
osobně:
Doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of crystallization conditions and generally, study of conditions of formation of crystalline solid represents challenging experimental process which leads to corresponding phase diagram with respect to some thermodynamic variable.
The goal of this work is the study of phase transitions of selected multicomponent intermetallic compounds in dependence on the change of temperature and on component concentration. Part of this work represents an intensive utilization of calorimetric methods. Some experimental skill is expected.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK