Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osvojování kresby předškoláky
Název práce v češtině: Osvojování kresby předškoláky
Název v anglickém jazyce: Development of Preschoolers Drawing
Klíčová slova: Kresba dětí, Tvořivost a kreativita, Kategorie a subkategorie vývoje výtvarné tvorby, Rozbor kresby, Třídní vzdělávací plán
Klíčová slova anglicky: Children's drawing, Creativity and inventiveness, Cathegories and subcathegories of the development of art work , Drawing analysis, Educational programme of the class
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2010
Datum zadání: 08.03.2010
Datum a čas obhajoby: 09.06.2011 12:00
Místo konání obhajoby: Katedra předškolní pedagogiky
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2011
Oponenti: Mgr. Pavlína Vyšínová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka využije svého přístupu do terénu jedné mateřské školy zaměřené na výtvarnou výchovu - konkrétně do oddělení pro děti předškolního věku a s odkladem. Prostřednictvím rozboru a výkladu polořízených rozhovorů s učitelkou (případně též odborné literatury a metodických materiálů, které učitelka využívá) zmapuje její strategii a taktiky v oblasti výtvarné výchovy - se soustředěním na dětskou kresbu. (O co paní učitelce v dětské kresbě jde? - a - Jakými prostředky se toho snaží dosáhnout?) Teorii pedagogického záměru paní učitelky pak využije jako svou předběžnou teoretickou citlivost při rozboru a výkladu kreseb dětí (sbírky artefaktů od aktérů), kterou využije ke zmapování toho, co v učitelčiných požadavcích na kresbu děti vlastně nezvládají a co se jim zvládat daří. Zakotvenost svého výkladu v empirických datech bude dokumentovat názornými ukázkami zmíněné dimenze (nezvládají-zvládají) v rámci základních kategorií učitelčiných požadavků - a to sériemi kreseb transverzálních (od více dětí různé úrovně) či vývojových (od jednoho dítěte). Svá zjištění a závěry bude diskutovat s vybranými prameny odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Předběžně by hlavními literárními prameny, s nimiž bude konfrontovat svá zjištění a závěry, mohly být:
Piaget, J., Inhelder B.: Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007.
Piaget, J., Inhelder B.: The child´s conception of space. London: Routledge and Kegan Paul, 1971.
- případně též:
Klusák, M., Slavík, J.: Styl kresby pána u dětí mladšího školního věku. Československá psychologie, 2010 (v tisku).
Možné však je, že relevantní prameny bude studentka muset zvolit na základě ad hoc provedené vlastní rešerše.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK