Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Názory laické veřejnosti na problematiku péče o své zdraví.
Název práce v češtině: Názory laické veřejnosti na problematiku péče o své zdraví.
Název v anglickém jazyce: VIEWS OF THE GENERAL PUBLIC ON THE ISSUE OF TAKING CARE OF THEIR HEALTH
Klíčová slova: zdraví, determinanty zdraví, systém poskytování zdravotní péče, preventivní péče
Klíčová slova anglicky: health, determinants of health, health care system, preventive care
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2010
Datum zadání: 15.11.2010
Datum a čas obhajoby: 31.01.2012 13:30
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01821)
Oponenti: PhDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Seznam odborné literatury
ČELEDOVÁ, L., ČEVELA, R. Výchova ke zdraví. Praha: Grada Publishing, 2010
(128 s.). ISBN 978-80-247-3213-8.
DRBAL, C. Česká zdravotní politika a její východiska. 1. vyd. Praha: Galén, 2005 (96 s.). ISBN 80-7262-340-0.
GLADKIJ, I., STRNAD, L. Zdravotní politika, zdraví, zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002 (109 s.). ISBN 80-244-0500-8.
HOLČÍK, J. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita ve spolupráci s MSD, 2010 (293 s.). ISBN 978-80-210-5239-0.
HOLČÍK, J. Zdraví 21. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, 2004 (160 s.).
ISBN 80-85047-33-0.
HOLČÍK, J., KAŇOVÁ, P., PRUDIL, L. Systém péče o zdraví a zdravotnictví. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005
(186 s.). ISBN 80-7013-417-8.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. 2. vyd. Praha: Portál, 2009 (279 s.).
ISBN 80-7178-774-4.
LAVERACK, G. Public Health. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005 (127s.).
ISBN 1-4039-4560-8 (brož.).
PACOVSKÝ, V. – SUCHARDA, P. Úvod do medicíny. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2002 (150 s.). ISBN 80-246-0414-0.
PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006 (150 s.). ISBN 80-247-1211-3.
PODSTATOVÁ, H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha: Galén, 2009
(158 s.). ISBN 978-80-7262-597-0.
SVOBODNÝ, P., HLAVÁČKOVÁ, L. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha: Triton, 2004 (247 s.). ISBN 80-7254-424-1.
WILKINSON, Richard G., MARMOT, M. G. Fakta a souvislosti:sociální determinanty zdraví. Kostelec nad Černými lesy: Institut zdravotní politiky a ekonomiky, 2005 (52 s.). ISBN 80-86625-46-X (brož.).
WORLD HEALTH ORGANIZATION, Health systems financing. Geneva: World Health Organization, 2010 (106 s.). ISBN 978-92-4-156402-1 (brož.).
Prameny práva:
Věstník MZ ČR 07/2007 stanovující kritéria a podmínky pro screening karcinomu děložního hrdla.
Věstník MZ ČR 01/2009 stanovující kritéria a podmínky pro screening kolorektálního karcinomu.
Věstník MZ ČR 04/2010 stanovující kritéria a podmínky pro screening karcinomu prsu.
Vyhláška MZ ČR č. 3/2010 Sb. O stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.
Zákon č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění.
Zákon č. 280/1992 Sb. O resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.
Zákon č. 551/1991 Sb. O všeobecné zdravotní pojišťovně.

Časopisecké publikace:
JANDOVÁ, H. Týden, speciál o špičkách české medicíny. (Dokud není pozdě, roč. XVIII, mimořádné vydání). Praha: Mediacop s. r. o, 2010 (114 s.). ISSN 1210-9940.
SPOLEČNOST VŠEOBECNÉHO LÉKAŘSTVÍ ČLS JEP. Preventivní péče v ordinaci praktického lékaře. (Postgraduální medicína, příloha, roč. 6, č. 4). Praha: Sanoma Magazines, 2004 (66 s.).

Internetové citace:
ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Preventivní programy [online]. ČPZP [cit. 2011-09-10]. Dostupné z www: .
OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA. Zdravotní programy.[online]. [cit. 2011-09-10]. Dostupné z www: .
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA. Preventivní programy [online]. [cit. 2011-09-10]. Dostupné z www: .
Předběžná náplň práce
Teoreticko-výzkumná práce - názory laické veřejnosti na určité oblasti v rámci péče o zdraví.
Předmětem bakalářské práce na téma: „Názory laické veřejnosti na problematiku péče o své zdraví“ je hodnocení postojů, přístupu a hodnotových preferencí laické veřejnosti ke svému vlastnímu zdraví, především vztahu laické veřejnosti ke zdravému životnímu stylu a přístupu k preventivní péči, která je nedílnou součástí péče o zdraví.
Teoretická část předložené práce je orientována na základní teoretické pojmy, vztahující se ke zdraví, tedy k ústřednímu pojmu tématu. Po úvodním vymezení základního pojmu práce a stručném přiblížení historického vývoje tohoto pojmu, je práce zaměřena na základní determinanty ovlivňující zdraví. Dále se teoretická část práce zabývá systémem poskytování zdravotní péče v České republice, zaměřuje se také na systém veřejného zdravotního pojištění. Závěrečná kapitola je zaměřena na význam preventivní péče, seznamuje čtenáře s harmonogramem preventivních prohlídek, preventivními a screeningovými programy v rámci podpory zdraví.
Empirická část předložené práce hodnotí úroveň péče laické veřejnosti o své zdraví. V rámci vlastního výzkumu, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření, sleduje názory laické veřejnosti na oblast zdraví, hodnotí, zda laická veřejnost přijala odpovědnost za své zdraví. Výzkum zjišťuje, jaký je přístup laické veřejnosti k preventivní péči, zjišťuje, zda laická veřejnost využívá možnosti preventivních prohlídek, preventivních a screeningových programů v rámci podpory zdraví. V závěru práce analyzuje cíle práce a závěry, které z nich vyplývají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Subject of my thesis titled : ,,Views of the general public on the issue of taking care of their health” is assessment of opinions, attitudes, and value preferences of the general public for their own health. It is mainly focused on their relation to healthy lifestyle and access to preventive care, which is an integral part of health care. The theoretical part of presented work is oriented towards basic terms related to health as a central topic. After the initial definition of the basic concept of work and its brief historical development, the work focuses on the fundamental determinants of health. Furthermore, this part of the work deals with health care system in Czech Republic, and it focuses on public health insurance system as well. The final chapter describes the importance of preventive care, it acquaints readers with the schedule of preventive check-ups and both preventive and screening programs in health promotion. The empirical part of the presented work evaluates the level of care of general public for their health. It monitors the opinions of the general public on health issues through my own research that was conducted through a questionnaire survey and it evaluates whether the general public accepted responsibility for their health. This research brings out attitude of general public towards preventive care, it determines whether it can take advantage of preventive check-ups and both preventive and screening programs in health care promotion. At the end it analyzes the objectives of the work and the conclusions drawn from them.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK