Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení globálních změn lesních ploch na základě dat dálkového průzkumu Země
Název práce v češtině: Hodnocení globálních změn lesních ploch na základě dat dálkového průzkumu Země
Název v anglickém jazyce: Evaluation of global changes of forest land based on remote sensing
Klíčová slova: Dálkový průzkum Země, družicové snímky, klasifikace, krajinný pokryv, lesy, odlesňování, zalesňování, Riau, Oregon
Klíčová slova anglicky: Remote Sensing, Satellite Images, Classification, Land Cover, Forests, Reforestation, Reforestation / Afforestation, Riau, Oregon
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2010
Datum zadání: 29.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je zhodnocení změn lesních ploch v globálním pohledu. K tomuto účelu bude využito několik druhů dat (statistická data, prostorové vektorové databáze...). Na vybraných územích různých kontinentů budou též zpracovány družicové snímky Landsat a vyhodnoceny změny rozlohy lesních ploch.
Důležitou součástí práce je detailní rešerše literatury dávající přehled o dosavadních užitých metodách a jejich výsledků. Diskutováno bude též klasifikační vymezení lesních ploch. Statisticky budou zpracována data ročenky FAO a dále odvozené výstupy z družicových dat, jako např. Land Cover databáze z dat družice MODIS či NOAA. Pro vytipovaná území změn lesních ploch ve světě bude provedena klasifikace lesních ploch a určeny změny. K tomuto účelu poslouží data archivu Landsat. V práci bude zařazena diskuse o vypovídajících schopnostech zpracovaných dat. V závěrečné etapě budou zhodnoceny změny pomocí mapových výstupů a animací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK