Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revitalizace post-těžebních ploch
Název práce v češtině: Revitalizace post-těžebních ploch
Název v anglickém jazyce: Revitalisation of post-mining sites
Klíčová slova: rekultivace, revitalizace, ekologická obnova, biodiverzita
Klíčová slova anglicky: recultivation, revitalization, ecological restoration, biodiversity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.11.2009
Datum zadání: 20.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce uvádí základní fakta o rekultivacích a jiných metodách, jako je revitalizace nebo přirozená obnova. Rekultivace je způsobem rychlé obnovy rostlinného krytu, ale je značně nákladný a v mnoha případech škodí biodiverzitě obnovovaných ploch. Naproti tomu přístupy, které se zakládají na principech ekologické obnovy, mají mnoho kladů. Mohou vytvořit mnohem hodnotnější krajinné celky a ekosystémy, zvyšují biodiverzitu a zlepšují možnost ochrany vzácných druhů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work introduces and compares some basic facts about recultivation and alternative methods of restoration, such is revitalization and natural succession. Recultivation is the way of quick revegetation, but it?s expensive and in many cases contraproductive considering biodiversity of recultivated sites. Whereas, approaches based on principles of ecological restoration have many positives. They can create much valuable landscape structures and ecosystems than recultivation, and they enhance biodiversity and conservation of rare species.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK