Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kostel sv. Bartoloměje v Rakovníku
Název práce v češtině: Kostel sv. Bartoloměje v Rakovníku
Název v anglickém jazyce: The church of St. Bartholomew at Rakovník
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Úvod - stručná historie Rakovníka
2) Lokace a popis kostela
3) Historický a stavební vývoj
4) Obnova kostela Josefem Mockerem v 19. století
5) Nejvýznamnější vybavení kostela
6) Obrazová příloha
7) Literatura
Seznam odborné literatury
CECHNER Antonín: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém XXXIX., Politický okres Rakovnický II.díl, Praha 1913
ČERNÝ, Jan: posudek Zikmunda Wintra na Levého Dějiny královského města Rakovníka, in: Rakovnický historický sborník VI, Rakovník 2005
Kniha o Rakovníku, kol. autorů, Rakovník 2002
KRAUS Bohuslav : Mistr české gotiky Matěj Rejsek z Prostějova (život a dílo), Praha 1946
Krško, Jan: Archivní fond děkanského úřadu Rakovník, in: Rakovnický historický sborník V, Rakovník 2004
KUČA ,Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 6. díl, Praha 2002
KYBALOVÁ, Jana: Lapidárium Národního muzea ? Sbírka české architektonické plastiky XI-XIX. Stolrtí, Praha 1958
LEHNER F.J: Kostel sv. Bartoloměje u Rakovníka, in: Method X, 1884
LEVÝ František: Dějiny královského města Rakovníka, Rakovník 1896
LÍBAL Dobroslav: Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948
LÍBAL Dobroslav: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, Praha 2001
RENNER Jan: Rakovník 19. století, Rakovník 1931
RENNER Jan: Nejstarší kronika královského města Rakovníka 1425-1800, 1940
RENNER Jan: Rakovník, Rakovník 1929
RENNER Jan: Rakovník 16. století za stavebního rozmachu, Rakovník 1933
SOMMER Jan / RAZÍM Vladislav: Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, in: Památky středních Čech 3, 1988
SEDLÁČEK, August: Hrady, zámky a tvrze české VIII, Praha 1996
SEDLÁČEK, August : Místopisný slovník historický Království českého, Praha 1998
STEHLÍKOVÁ, Dana: Lapidárium: prohlídka expozice (CD- ROM)
TOMEK, Václav Vladivoj: Registra decimarum papalium - čili registra desátků papeženských z diocezí Pražské, Praha 1873
WINTER Sigmund: Stavba chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníce, in: Method VI, 1880
WINTER Sigmund: Rakovník a jeho archaeologické památky, in: Method VIII, 1882
WINTER Sigmund: Inventář chrámových věcí Rakovnického kostela sv. Bartoloměje z r. 1636, in: Method IX, 1883
Kronika Bartoška z Drahonic ? přípisky ke kronice, in: Ze zpráv a kronik doby husitské, Praha 1981
Předběžná náplň práce
Tato práce se bude zabývat historickým a stavebním vývojem gotického kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku, jeho přestavbou architektem Josefem Mockerem v 19. století a také asi nejvýznamnějším vybavením kostela, které zahrnuje např. pozdně gotickou kazatelnu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will deal with a historical and structural development of Gothic church of St. Bartholomew at Rakovník, its rebuilding by Josef Mocker in 19th century and perhaps the most important equipment of the church, which includes for example late Gothic pulpit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK