Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31
Název práce v češtině: Studium anizotropie tvorby mechanických dvojčat v hořčíkové slitině AZ31
Název v anglickém jazyce: Study of twinning anisotropy of AZ31 magnesium alloy
Klíčová slova: dviojčatění, hořčíková slitina AZ31, akustická emise, deformace hexagonálních kovů
Klíčová slova anglicky: mechanical twinning, magnesium-based alloy AZ31, acoustic emission, deformation of hexagonal metals
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky materiálů (32-KFM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2009
Datum zadání: 09.10.2010
Datum a čas obhajoby: 20.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Zásady pro vypracování
Slitiny hořčíku nalézají v poslední době řadu uplatnění v technické praxi, např. v elektronickém a automobilovém průmyslu. Předností je velká specifická pevnost, která je vyšší než např. u materiálů na basi hliníku. Širšímu uplatnění hořčíkových materiálů brání jejich malá plasticita. Ta je podmíněna hexagonální strukturou většiny hořčíkových slitin. Mechanické dvojčatění je významným deformačním módem hořčíkových slitin. Pozorovaná velká asymetrie mezi deformací v tahu a tlaku je spojena s mechanickým dvojčatěním v rovinách {10-12} ve směru <10-11> při deformaci v tlaku, ale ne při deformaci v tahu v případě, že se jedná o materiál mající texturu. Hlavním cílem práce je nalézt orientační závislost intenzity dvojčatní při plastické deformaci hořčíkové slitiny AZ31 při různých teplotách v intervalu od pokojové teploty do 350°C

Postup práce:

1. Zdokumentujte mikrostrukturu zkoumaného materiálu.
2. Deformujte vzorky se třemi orientacemi vůči ose namáhání při pokojové teplotě a vyšších teplotách v oboru teplot 100-350°C a deformačních rychlostech 10-3 až 10-4 s-1.
3. Měřte akustickou emisi in situ na vzorcích různé orientace.
4. Interpretujte naměřené výsledky z hlediska mikrostrukturních modelů plastické deformace.
Seznam odborné literatury
http://material.karlov.mff.cuni.cz/people/janecek/studenti/Fyzika_materialu1/P2.PDF
L. Capolungo, I.J. Beyerlein, C.N. Thomé, Skripta Mater. 60, 2009, 32
A. Jain, S.R. Agnew, Mater. Sci. Engn. A462, 2007, 29.
X.Y. Wu et al., Int. J. Plast. 23, 2007, 44.
P. Dobroň, Doktorská disertační práce, Praha MFF UK, 2007.
K. Máthis, F. Chmelík, M. Janeček, B. Hadzima, Z. Trojanová, P. Lukáč. Acta Mater. 54, 2006, 5361.
S.B. Yi, S. Zaefferer, H.-G. Brokmeier,Mater. Sci. Eng.: A 424, 2006, 275.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK