Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologická rizika freedivingu
Název práce v češtině: Fyziologická rizika freedivingu
Název v anglickém jazyce: Physiological risks in freediving
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2008
Datum zadání: 15.09.2008
Datum a čas obhajoby: 11.09.2009 10:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:28.08.2009
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2009
Oponenti: Mgr. David Vondrášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Cíl a úkoly práce
3. Teoretická východiska
4. Popis problematik barotraumat při freedivingu
5. Bezpečnostní doporučení pro freediving
6. Závěr
7. Citace literatury
8. Přílohy
Předběžná náplň práce
Cíl práce: Popsat základní poznatky z problematiky freedivingu a přispět ke zvýšení bezpečnosti při jeho provádění.

Metoda: V práci bylo použito obsahové analýzy dokumentů. Především bylo využíváno literárních pramenů o přístrojovém potápění, jelikož bývá freediving často jejich součástí, avšak o freedivingu samotném bylo v České republice vydáno jen velmi malé množství literatury.

Výsledky: Práce byla vytvořena jako informativní publikace o freedivingu a jeho fyziologických rizikách. Může sloužit jako informační materiál pro začínající freedivery kterým není lhostejná bezpečnost při jeho provádění.

Klíčová slova: Freediving, akvatický potenciál, apnea, hyperventilace, anatomie, fyziologie, barotrauma,
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Goal of the paper: Describing the basic knowlege of the topic of freediving and contributing to the higher safety by its practising.

Method: In this bachelor thesis the content analysis was used. The literary sources about scuba diving were used above at all, because freediving is usually a part of them, but about freediving itselfs there have been just a few literary sources published in the Czech Republic.

Outcomes: This bachelor thesis was made as an informative publication about freediving and its physiological risks. It can be used as a information material for the freediving beginners, who are interested in the safety by its practising.

Key words: Freediving, aquatic potencial, apnea, hyperventilation, anatomy, physiology, barotrauma.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK