Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jemný a hrubý aerosol v ovzduší studentského klubu: porovnání před a po zákazu kouření
Název práce v češtině: Jemný a hrubý aerosol v ovzduší studentského klubu: porovnání před a po zákazu kouření
Název v anglickém jazyce: Fine and coarse aerosol particles in a student's club before and after a smoking ban
Klíčová slova: jemný a hrubý aerosol, zákaz kouření, PM1, PM10
Klíčová slova anglicky: fine and coarse aerosol, smoking ban, PM1, PM10
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.04.2009
Datum zadání: 05.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Oponenti: Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce měla za úkol zjistit jestli a jak se změnil parametr vnitřního prostředí ve studentském klubu ?Mrtvá Ryba?, tedy atmosférický aerosol o velikosti částic od 0,524 do 20 mikrometrů. Práce se snaží o zmapování vnitřního nekuřáckého prostředí a jeho porovnání s kuřáckým prostředím.
Práce popisuje koncentrace PM1 a PM10, a jejich denní chod. Koncentrace byly naměřeny přístrojem APS (Aerodynamic particle sizer). Prvním krokem bylo měření v nekuřáckém studentském baru, následovalo zpracování získaných informací, a to v programech CoPlot, CoStat, a Excel, kde byla vypracována statistika, a nakonec porovnání s hodnotami naměřenými za doby, kdy se ještě ve studentském klubu kouřilo. Ke srovnání byly použity párové t-testy a lineární regrese. Výsledek potvrdil, to, co jsme předpokládali, tedy hodnoty koncentrací se od sebe výrazně liší.
Průměrná koncentrace všech naměřených dní (šest) z kuřácké kampaně byla u PM1 13,28 ?g.m-3 a u PM10 23,38 ?g.m-3. Průměrná koncentrace všech naměřených dní nekuřácké kampaně (třicet šest) byla u PM1 4,88 ?g.m-3 a u PM10 24,61 ?g.m-3. Výsledná koncentrace aerosolových částic byla jednoznačně nižší za nekuřáckého období než za kuřáckého. Znečištění vnitřního ovzduší je ovlivňováno mnoha faktory. Nejdůležitějšími jsou přítomnost osob a jejich počet, koncentrace venkovního ovzduší, větrání, jeho způsob a intenzita, hoření svíčky, používání kamen, apod. Při zvýšení počtu osob v baru průměrně o dvanáct návštěvníků, se zvýšila koncentrace částic PM10 o 28 %. Jeden člověk přispěje za jednu hodinu k hrubému aerosolu 1 ?g.m-3. Ze získaných dat a informací byl určen tzv. odhad přírůstku způsobeného kouřením, jehož koncentrace je 8,95 ?g.m-3. Zákaz kouření v restauracích, barech, klubech a kavárnách je velkým a významným krokem správným směrem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis was tasked to find out how the parameter of interior atmosphere changes at student´s club ?Mrtvá Ryba?, that means atmospheric aerosols sized from 0,524 to 20 micrometers. This work tries to show indoor aerosols before and after the smoking ban and its comparison.
This work describes concentrations PM1 and PM10, and their behavior per day. Concentrations was measured by APS (Aerodynamic particle sizer). The measurement was the first step in the non-smoking club, then processing with retrieved informations in CoPlot, CoStat and Excel, where the statistical method has done, and comparison with previous values. T-tests was used for statistics and linear regresion. The result confirms, what was it supposed to, so concentracion values are significantly different.
The average concentration of all measured days (six) of smoking campaign was at PM1 13,28 ?g.m-3 and at PM10 23,38 ?g.m-3. The average concentration of all measured days (thirty six) of non-smoking campaign was at PM1 4,88 ?g.m-3 and at PM10 24,61 ?g.m-3. Resulting concentration of aerosol particles was explicity lower at non-smoking period than at smoking period. Contamination of interior enviroment is influenced by many factors. The most important factor is presence of persons and their number, concentration of outdoor environment, ventilation, its way and intensity, burning of candle, using of stoves, etc. Concentration of PM10 had increased for 28 % after coming twelve guests. One person produces coarse aerosol 1 ?g.m-3. From gained data and informations was determinated so called estimation of addition bringing smoke, its concentration was 8,95 ?g.m-3. The ban of smoking at the restaurants, bars, and clubs is big and important move in correct way.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK