Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazyk hudebního magazínu SPARK
Název práce v češtině: Jazyk hudebního magazínu SPARK
Název v anglickém jazyce: The language of SPARK magazine
Klíčová slova: Analýza diskurzu, kontextualizace, order of indexicality, slang, automatizovaná frazeologie, aktualizovaná obraznost, persvaze, argumentace
Klíčová slova anglicky: Discourse analysis, Contextualization, Order of indexicality, Slang, Automatization in the use of phraseology, Imaginativeness, Persuasion, Argumentation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.01.2011
Datum zadání: 04.01.2011
Datum a čas obhajoby: 31.01.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:11.01.2011
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Petr Mareš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium odborné literatury z relevantních oblastí (zvl. analýza diskurzu, mediální studia, jazyk mládeže)
Shromáždění materiálu (časopisy SPARK z období cca 10 posledních let existence)
Analýza podle zvolených kritérií (práce s jazykovými útvary a poloútvary – s důrazem na hudební slang a jiné slangy, stylová povaha textů – mj. prolínání odborného a publicistického stylu, jejich jazyková kultura, internacionalizace atd.).
Shrnutí výsledků, zobecnění, formulace závěrů
Seznam odborné literatury
JIRÁK, J.; KOPPLOVÁ, B. Masová média. Praha : Portál, 2009.
JIRÁK, J.; KOPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2007.
BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Barrister a Principal, 2001.
KADLECOVÁ, K. Dívky a girls podle českých časopisů. Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Nakl. Bor, 2007.
HUBÁČEK, J. Malý slovník českých slangů. Ostrava, 1988.
BLOMMAERT, J. Discourse. Cambdridge University Press, 2005
WAITES, B.; BENNETT, T.; MARTIN, G. (eds.). Popular Culture: Past And Present. Londýn : Croom Helm, 1991.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK