Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
EVS dobrovolníkem, aneb jedna životní etapa?
Název práce v češtině: EVS dobrovolníkem, aneb jedna životní etapa?
Název v anglickém jazyce: EVS Volunteer, one stage of life?
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2009
Datum zadání: 22.01.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:23.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.03.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jan Havel
 
 
 
Seznam odborné literatury
Dekker, P., Halman, L. (2003): The Values of Volunteering; New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers
European Commission (2008): Youth In Action Programme Guide; Brusel
Frič, P. (2001): Dárcovství a dobrovolnictví v České republice; Praha: NROS, AGNES
Hendl, Jan (2005): Kvalitativní výzkum; Praha: Portál
Hendl, Jan (1997): Úvod do kvalitativního výzkumu; Praha: Karolinum
Chenail, R.J. (1998): Jak srovnat kvalitativní výzkum do latě? Biograf (15-16).
ICN: Dobrovolníci v neziskových organizacích; Praha 2001
Kolektiv ČNA Mládež (2003): Stručný průvodce českého mentora Evropské dobrovolné služby; Praha: ČNA.
Kulíšková, Š. (2003): Jak se stát dobrým mentorem; Praha: ČNA
Petrusek, M., Maříková, H., Vodáková, A. (1996): Velký sociologický slovník; Praha: Karolinum
Silverman, David (2005): Ako robiť kvalitatívny výskum, Bratislava: Ikar
Strauss, A., Corbinová J. (1999): Základy kvalitativního výzkumu; Boskovice:
Albert
Šormová L., Klégrová, A. (2006): Dobrovolnictví; Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí
Zákon o dobrovolnické službě 198/2002 Sb. z 24. 4. 2002
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat projektem EVS (European Voluntary Service), programem Mládež v akci. EVS je jedním z programů Evropské unie věnovaným mládeži. Tento program nabízí možnost vycestovat a dobrovolně pracovat v rámci EU a přilehlých státech. Dobrovolná služba může být zaměřena na následující oblasti: ochrana životního prostředí, kultura a umění, práce s dětmi, mládeží nebo starými lidmi, historické dědictví, sport a volný čas nebo prevence a odstraňování následků technologických a přírodních katastrof. Projekty obvykle probíhají v délce od 6 do 12 měsíců.
Ústředním tématem práce je zkušenost českých dobrovolníků s tímto projektem. Mezi hlavní výzkumné okruhy bude patřit: jak dobrovolníci posuzují nabytou zkušenost - co chápou jako dlouhodobý přínos dobrovolnického pobytu a co naopak jako negativní zkušenost; jak hodnotí samotný program EVS a jeho fungování; co je motivovalo k účasti na programu; zda se účastníci po návratu věnují dobrovolným činnostem dále. Výsledkem výzkumu by kromě pokusu o zmapování názoru na program EVS mezi jeho účastníky mělo být objasnění motivací dobrovolnictví a přínosů, jichž se dobrovolníkům dostalo.
Bude se jednat o kvalitativní výzkum, založený na rozhovorech s 12ti až 15ti informátory.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK