Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost
Název práce v češtině: Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost
Název v anglickém jazyce: Augustin Navrátil and his disident activities
Klíčová slova: petice, samizdat, otevřený dopis, psychiatrické vyšetření, psychiatrický posudek, ústavní a ambulantní léče
Klíčová slova anglicky: petition, samizdat, open letters, psychiatric treatment, psychiatric diagnosis, institutional and ambulant treatment,
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2008
Datum zadání: 05.11.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se bude zabývat osobností Augustina Navrátila (1928-2003), moravského katolického aktivisty z Lutopecen na Kroměřížsku. Navrátilovi dosud nebyla uceleně věnována žádná publikace, ačkoliv se jedná o autora největší petice požadující náboženskou a s ní rovněž spojenou občanskou svobodu v socialistickém Československu (1988, 600 000 signatářů). Bude se tedy jednat o první pokus biograficky postihnout postavu a motivace tohoto rolníka, hradlaře, lidoveckého politika, chartisty ale i manžela a otce devíti dětí od jeho narození, rodinného zázemí až po počátky a vrchol jeho společenského působení. V textu se budeme věnovat dvaadvaceti otevřeným dopisům, v nichž upozorňoval na nelegální jednání komunistické moci, rovněž jeho třem peticím (1978, 1985 a 1988) i samizdatovému časopisu Křesťanské obzory, který vydával se skupinou spolupracovníků od června 1988 až do července 1990. Za své aktivity nebyl jako většina českých disidentů odsouzen k pobytu ve vězení, ale musel nedobrovolně podstupovat psychiatrická vyšetření a následovná léčení. Diagnostikována mu byla tzv. paranoia querulans, v českém prostředí častá duševní nemoc bojovníků za spravedlnost. Budeme se pokoušet představit Navrátila, jeho spolupracovníky a také nás bude zajímat, jaké byly odezvy a či byly na jeho práci.
Těžištěm bude předlistopadové období, k němuž existuje nejvíce pramenů i ohlasů. Zcela okrajově se hodláme seznámit i s lety po 1989.
Mimo archiválií využíváme také možností oral history, jež nám přináší osobitý pohled na historii a její souvislosti. Ovšem s rizikem upravených vzpomínek, kterého se snažíme vyvarovat komparací s dalšími respondenty a historickými událostmi.
Seznam odborné literatury
(ed. neuveden), O hodnotě samizdatu, samizdatová náboženská periodika před rokem 1989, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008.BALÍK, Stanislav – HLOUŠEK, Vít – ŠEDO, Jakub, Politický systém v českých zemích 1848–1989, Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, Brno 2011BALÍK, Stanislav, - HANUŠ, Jiří, Katolická církev v Československu 1945–1989, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2007(eds.) BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav, Nejcitlivější místo režimu. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) očima svých členů. Diskusní setkání 19. října 2007, edice Testis, Pulchra, Praha 2008 BÁRTA, Jan, Dana Němcová, lidé mého života, Portál, Praha 2003CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém, Charta 77, Dokumenty 1977–1989, ÚSD AV ČR, Praha 2007CUHRA, Jaroslav, Církevní politika KSČ a státu v letech 1969–1972, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999FIALA, Petr – HANUŠ, Jiří, Felix M. Davídek a společenství Koinótés, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 1999GADDIS, John Lewis, Studená válka, Slováry, Praha 2006HAVLÍČKOVÁ, Helena, Dědictví. Kapitoly z dějin komunistické perzekuce v Československu 1948–1989, Votobia – Poznání, Olomouc 2002HOLEČKOVÁ, Marta, Edith, Cesty českého katolického samizdatu 80. let, Vyšehrad, Praha 2009 JANDOUREK, Jan, Tomáš Halík. Ptal jsem se cest, Portál, Praha 1997JANDOUREK, Jan, Václav Malý. Cesta za pravdou, Portál, Praha 1997JECHOVÁ, Květa, Lidé Charty 77, zpráva o biografickém výzkumu, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003JUDT, Tony, Poválečná Evropa, Slovart, Praha 2008KAPLAN, Karel, Stát a církev v Československu 1948–1953, Doplněk, Brno 1993KAPLAN, Karel, Československo v letech 1945–1948, 1. část. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991 KAPLAN, Karel, Československo v letech 1948–1953, 2. část. Zakladatelské období komunistického režimu, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1991KAPLAN, Karel, Československo v letech 1953–1966. 3. část. Společenská krize a kořeny reformy. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1992KAPLAN, Karel, Československo v letech 1966–1969. 4. část. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1993KAPLAN, Karel, Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963–1973,edice Historia Ecclesiastica, sv. 9, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2001KŘÍŽKOVÁ, Marie, Rút, Žít jako znamení, Rozhovory s Josefem Zvěřinou, Zvon, Praha 1997OTÁHAL, Milan, Opozice, moc, společnost 1969–1989, příspěvek k dějinám „normalizace“, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Maxdorf, Praha 1994.OTÁHAL, Milan, Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Česká společnost po roce 1945, svazek 7, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011(eds.) OTÁHAL, Milan – NOSKOVÁ, Alena – BOLOMSKÝ, Karel, Svědectví o duchovním útlaku 1969–1970, dokumenty „normalizace v kultuře, umění, vědě, školství a masových sdělovacích prostředcích, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Maxdorf, Praha 1993O´SULIVAN, John, Prezident, papež, premiérka: Trojice, která změnila svět, Ideál, Praha 2007PAULAS, Jan – ŠEBEK, Jaroslav, Katolické noviny 1949–1989, Katolický týdeník, Praha 2009PERNES, Jiří - POSPÍŠIL, Jaroslav - LUKÁŠ, Antonín, Alexej Čepička. Šedá eminence rudého teroru, Brána, Praha 2008,ROLEČKOVÁ, Eva, Josef Lux. Muž se světlem v srdci, Gutenberg, Praha 2010SOUKUPOVÁ, Jana, Nepoddajní. Aneb nešlo to jinak. Příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80. letech 20. století, Host, Brno 2010TESAŘ, Jan, Zamlčená diagnóza, Triáda, Praha 2003TOMÁŠEK, Dušan, Pozor, cenzurováno! Aneb Ze života soudružky cenzury, Vydavatelství a nakladatelství MV ČR, Praha 1994VAŠEK, František – ŠTĚPÁNEK, Zdeněk, Trnitá cesta moravského duchovenstva (1939-1945), Šimon Ryšavý, Brno 2003VAŠKO, Václav, Dům na skále I. Církev zkoušená 1945–1950, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2004VAŠKO, Václav, Dům na skále II. Církev bojující 1950–květen 1960, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2007VAŠKO, Václav, Dům na skále III. Církev vězněná 1950–1960, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008(ed.) VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel, Vítězové? Poražení?, životopisná interwiew. Díl 1. Disent v období normalizace, Prostor, Praha 2005.(ed.)VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel, Vítězové? Poražení?, životopisná interwiew. Díl 2. Politické elity v období normalizace, Prostor, Praha 2005VENCOVSKÝ, Eugen – DOBIÁŠ, Jan, Psychiatrie, Avicenum, Praha 1976VILÍMEK, Tomáš, Opozice a solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSSR a v NDR po roce 1968, ÚSD, Vyšehrad, Praha 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK