Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Počítačové studium sondové diagnostiky vysokoteplotního plazmatu
Název práce v češtině: Počítačové studium sondové diagnostiky vysokoteplotního plazmatu
Název v anglickém jazyce: Computer study of probe diagnostics in high-temperature plasma
Klíčová slova: plazma, sondová diagnostika, počítačová fyzika, částicové modelování
Klíčová slova anglicky: plasma, probe diagnostics, computational physics, particle modelling
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2008
Datum zadání: 04.11.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se se studovanou problematikou a prostudovat zadanou literaturu z oblasti počítačového modelování, fyziky vysokoteplotního plazmatu a sondové diagnostiky v okrajovém vysokoteplotním plazmatu.
2. Vytvořit dvourozměrný částicový model interakce elektropozitivního plazmatu s pevnou látkou za přítomnosti vnějších elektrických a magnetických polí.
3. Rozšířit tento model na plně třírozměrný.
4. Studovat vliv magnetického pole na procesy v plazmatu.
5. Studovat dynamické procesy v plazmatu a diskutovat vliv turbulencí plazmatu.
6. Aplikovat vytvořenou metodiku na sondy složitých tvarů používané při diagnostice plazmatu v tokamaku ve vazbě na experimentální data především z tokamaků CASTOR a COMPASS.
7. Testovat možnost zvýšení efektivity částicového modelování ve vysokoteplotním plazmatu pokročilými postupy softwarovými a hardwarovými.
Seznam odborné literatury
Chen F. F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer 2006.
Birdsall D. C., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger, Bristol 1991.
Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and Francis, New York 1988.
Maršálek O.: Diplomová práce, MFF UK 2008.
Další literatura po dohodě s vedoucím diplomové práce.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=626

Studovat fyzikální procesy probíhající při interakci vysokoteplotního plazmatu s povrchy pevných látek postupy počítačové fyziky. Metodikou práce bude počítačové modelování založené na experimentálních datech získaných v rámci spolupráce v projektu EURATOM. Těžištěm diplomové práce bude analýza procesů probíhajících při sondové diagnostice v okrajovém vysokoteplotním plazmatu a zkoumání vlivu použité metodiky počítačového modelování na přesnost dosažených výsledků a efektivitu výpočtů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK