Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oprávnění a hranice státní suverenity v imigrační politice - Přistěhovalecká politika z pohledu křesťanské sociální etiky
Název práce v češtině: Oprávnění a hranice státní suverenity v imigrační politice - Přistěhovalecká politika z pohledu křesťanské sociální etiky
Název v anglickém jazyce: Justification and Limits of State Sovereignty in Immigration Policy - Immigration Policy in the Christian Social Ethics Perspective
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. Albert-Peter Rethmann
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 29.09.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:01.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2009
Oponenti: doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr.
  doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol.
 
 
Zásady pro vypracování
Po stručném uvedení do fenoménu národního státu a imigrační politiky postupuje práce k reflexi z teologicko-etické perspektivy. Práce dále představuje na pozadí historického přehledu státu a imigrační politiky problematiku vzniku státu, národa a imigrační politiky v rámci Evropy v dějinné perspektivě. Popis imigrační politiky pokrývá spektrum typologie současných imigračních politik, a předestírá tak, jak vypadají přistěhovalecké politiky a jejich podoba. Jedná se o politiky tradičních přistěhovaleckých zemích, které jsou zde naznačeny od nejotevřenějších typů (Kanada) přes „smíšené“ typy (USA) po restriktivnější podoby imigračních politik (Francie, Velká Británie, Německo).
Disertační práce dále postupuje k teologicko-etické reflexi na pozadí výchozího a stálého referenčního bodu a oživujícího principu biblického pramene. S vědomím specifikovaných hermeneutických hranic a postupů jsou zde analyzovány biblické texty relevantní pro teologickoetickou reflexi přijímání cizinců a imigrační politiky. Je třeba poznamenat, že biblické podněty pro vztah vůči cizincům představují jedno z nejčastějších témat v posvátných textech židovského a křesťanského náboženství, otevírají myšlenkově neobyčejně pestrý a inspirativní svět a mají četné teologické a teofanické konotace.
Teologickoetické reflexi v přísnějším slova smyslu předchází pojednání o relevantních podnětech z politické filozofie, které fenomén rozdělení světa do jednotlivých států a přijímání cizinců tematizuje v novověkém ideovém a sociálněfilozofickém kontextu (kapitola 5). Zvláštní úlohu zde hraje politickofilozofické myšlení I. Kanta a H. Arendtové, kteří zkoumanou problematiku podnětně reflektují. Druhou část uvedené kapitoly tvoří představení normativních východisek současné politické filozofie v otázce přijímání cizinců, z nichž vycházejí – explicitně či implicitně – hlavní myšlenkové proudy v současných imigračních politikách. Teologická sociálněetická reflexe se nutně utváří v myšlenkovém kontextu soudobé společnosti a potřebuje promýšlet sociální otázky v plodné diskuzi s patřičnými filozofickými, zejména sociálněfilozofickými reflexemi. Sociální filozofie může v mnohém ohledu přispět k diferencovanému a vědecky plauzibilnímu utváření teologickoetické reflexe uspořádání společnosti a jejich různých aspektů. Z těchto důvodů je součástí disertace i tato politickofilozofická pasáž. V určitém slova smyslu představuje tedy uvedené sociálněfilozofické pojednání vedle biblickoteologického pojednání další neopomenutelné východisko a kontext teologickoetické reflexe, jímž je třeba se zabývat.
Poslední tři kapitoly předkládají teologickoetickou reflexi tématu stricto sensu rozdělenou do tří částí (předcházející kapitoly však nelze chápat pouze jako určité přípravné pole pro teologickoetickou reflexi, neboť jsou její integrální součástí). V první části 6. kapitoly jsou představeny tři základní principy křesťanské sociální etiky ve vztaženosti ke zpracovávanému tématu. Nejedná se zde o pouhé pojednání o principech, ale o snahu o jejich kreativní propojení s otázkou rozdělení světa do jednotlivých států, přijímání cizinců a přistěhovalecké politiky. Uvedené tři principy vyžadují ve vztahu ke zpracovávanému tématu kritické a diferencované promýšlení. Představují zároveň základní východisko pro teologickoetické hodnocení a utváření imigrační politiky. Ve druhé části je nastíněno pojetí státu v katolickém sociálním učení. Pojetí státu, jak je ukázáno v úvodní historickofilozofické části celé práce, určuje do značné míry vztah vůči cizincům a podobu imigrační politiky, proto pokládám za užitečné věnovat v rámci teologickoetické reflexe imigrace a imigrační politiky pozornost rovněž křesťanskému nahlížení podstaty státu.
V poslední části 6. kapitoly je předložena teologickoetická reflexe regulace imigrace a práva na přistěhování, jak je zachycena v díle nejvýznamnějších teologických myslitelů, kteří se tématem zabývali, a v katolickém sociálním učení. V závěrečné části (7. a 8. kapitola) jsou ve světle předcházející reflexe tematizovány základní podněty pro soudobou imigrační politiku a církve a jejich působení. Poslední dvě kapitoly, které jsou kratšího rázu, tak představují určitý předzávěr celé práce, v němž jsou předloženy konkrétní impulsy pro eticky zodpovědné zacházení s otázkou mezinárodní migrace a přijímáním cizinců a podněty pro utváření soudobé přistěhovalecké politiky. Každá delší ucelená pasáž v rámci předkládané práce je zakončena shrnutím, jehož cílem je předložit hlavní myšlenky a zjištění a pomoci čtenáři k lepší orientaci v textu.
Seznam odborné literatury
Primární prameny - Církevní dokumenty, primární teologické prameny
„… und der Fremdling, der in deinen Toren ist.“ Gemeinsame Wort der Kirchen zu den Herausforderungen durch Migration und Flucht, Bonn – Frankfurt am Main – Hannover 1997
AURELIUS AUGUSTINUS, Křesťanská vzdělanost (De doctrina christiana), přeložila Jana Nechutová, Praha 2000
AURELIUS AUGUSTINUS, O Boží obci (II), (413-426), Praha 2007
BENEDIKT XVI., Poselství k oslavě Světového dne míru 1. ledna 2009. Staženo na http://www.cirkev.cz. (25. 2. 2009)
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad, Praha 81993
Biblia Hebraica, edidit Rud. Kittel, Stuttgart 141966
COMMISSION OF THE BISHOPS´ CONFERENCE OF THE EUROPEAN COMMUNITY (COMECE), Global Governance: Our Responsability to Make Globalisation an Opportunity for All. A Report to the Bishops of COMECE. Staženo na http://www.comece.org/upload/pdf/pub_GG_010900_en.pdf (1. 4. 2009)
Dei Verbum, věroučná konstituce o božím zjevení (1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995, s. 101-123
Dignitatis humanae, deklarace o náboženské svobodě (1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, s. 557-574
FRANCISCO DE VITORIA, Vorlesungen I: Völkerrecht, Politik, Kirche, herausgegeben von U. Horst, H.-G. Justenhoven, J. Stüben, Stuttgart - Berlin – Köln 1995
FRANCISCO DE VITORIA, Vorlesungen II: Völkerrecht, Politik, Kirche, herausgegeben von U. Horst, H.-G. Justenhoven, J. Stüben, Stuttgart - Berlin – Köln 1997
Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě (1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995, s. 173-265
JAN XXIII., Mater et Magistra (1961), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 113-174
JAN XXIII., Pacem in terris (1963), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 175-221
JAN PAVEL II., Centesimus annus (1991), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 409-473
JAN PAVEL II., Laborem exercens (1981), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 297-350
JAN PAVEL II., Sollicitudo rei socialis (1987), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 351-408
JUSTIN MARTYR, The First Apology of Justin, in: A. ROBERTS, J. DONALDSON (eds.), The Writings of the Fathers Down to A.D. 325. Anti-Nicene Fathers. Volume I: The Apostolic Fathers, Justin Martyr, Ireneaus, Peabody 21995, s. 163-187
Kodex kanonického práva (1983), Praha 1994
LEV XIII., Diuturnum illud (1881), in: A. F. UTZ, B. GRÄFIN VON GALEN (eds.), Die katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Band III (Nr. XIX-XXVII), Aachen 1976, s. 2092-2115
LEV XIII., Immortale Dei (1885), in: A. F. UTZ, B. GRÄFIN VON GALEN (eds.), Die katholische Sozialdoktrin in ihrer geschichtlichen Entfaltung. Eine Sammlung päpstlicher Dokumente vom 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart, Band III (Nr. XIX-XXVII), Aachen 1976, s. s. 2116-2153
LEV XIII., Rerum novarum (1891), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 19-56
Novum Testamentum Graece et Latine, edidit E. Nestle, Stuttgart 261988
Optatam totius, dekret o výchově ke kněžství (1965), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha 1995, s. 341-359
PAPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISE, Výklad Bible v církvi (1993), Kostelní Vydří 22007
PAPEŽSKÁ RADA PRO PASTORACI MIGRANTŮ A LIDÍ NA CESTÁCH, Erga migrantes caritas Christi (2004), Praha 2006
PAPEŽSKÁ RADA PRO SPRAVEDLNOST A MÍR, Kompendium sociální nauky církve (2004), Kostelní Vydří 2008
PAVEL VI., Octogesima adveniens (1971), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 261-296
PAVEL VI., Populorum progressio (1967), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 223-259
PIUS XI., Quadragesimo anno (1931), in: Sociální encykliky, Praha 1996, s. 57-111
Pokoj a dobro. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi, Praha 2000
RAT DER EVANGELISCHEN KIRCHE IN DEUTSCHLAND, DEUTSCHE BISCHOFSKONFERENZ, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (Wort des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschafltichen und sozialen Lage in Deutschland), Hannover – Bonn 1997
SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, La formazione teologica dei futuri sacerdoti (22 febbraio 1976), in: Enchiridion Vaticanum 5. Documenti ufficiali della Santa Sede 1974-1976, Bologna 1992, s. 1168-1221
Spisy apoštolských otců, přeložili Ladislav Varcl, Dan Drápal, Jan Sokol, Praha 32004
St Thomas Aquinas Political Writings, edited and translated by R. W. Dyson, Cambridge 2002
Strangers No Longer: Together of the Journey of Hope. A Pastoral Letter Concerning Migration from the Catholic Bishops of Mexico and the United States. Dostupné na: http://www.usccb.org/mrs/stranger.shtml. (Staženo 1. 5. 2009)
TOMÁŠ AKVINSKÝ, Teologická suma, II-IIae. In: S. THOMAS AQUINAS, Summa Theologica, Tomus III., Taurini 1928
WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSGRUPPE FÜR WELTKIRCHLICHE AUFGABEN DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (ed.), Die vielen Gesichter der Globalisierung – Perspektiven einer menschengerechten Weltordnung, Bonn 1999
WISSENSCHAFTLICHE ARBEITSGRUPPE FÜR WELTKIRCHLICHE AUFGABEN DER DEUTSCHEN BISCHOFSKONFERENZ (ed.), Ökonomisch motivierte Migration zwischen nationalen Eigeninteressen und weltweiter Gerechtigkeit, Bonn 2005

Ostatní primární literatura (díla klasiků filozofie, právní texty)
H. ARENDTOVÁ, Původ totalitarismu I-III (1951), Praha 1996
H. ARENDT, „The Rights of Man“: What are they?, in: Modern Review (1949), s. 24-37
ARISTOTELÉS, Politika I, přeložil, úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz, Praha 1999
J. BODIN, Les six livres de la République (1577), texte revu par Christiane Frémont, Marie-Dominique Couzinet, Henri Rochais, Paris 1986
E. BURKE, Reflections on the Revolution in France (1790), ed. by Frank M. Turner, New Haven – London 2003
T. HOBBES, Leviathan neboli O podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského (1651), Praha 1941
I. KANT, Die Metaphysik der Sitten (1797), herausgegeben von Hans Ebeling, Stuttgart 1990
I. KANT, Kritika čistého rozumu, Praha 2001
I. KANT, K věčnému míru. Filozofický projekt, in: TENTÝŽ, K věčnému míru. Filosofický projekt – O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, Praha 1999, s. 7-51. (Přihlíženo k originálnímu textu v: I. KANT, Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf, Stuttgart 2008.)
I. KANT, O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, in: TENTÝŽ, K věčnému míru. Filosofický projekt – O obecném rčení: Je-li něco správné v teorii, nemusí se to ještě hodit pro praxi, Praha 1999, s. 53-90
I. KANT, Základy metafyziky mravů, přeložil Ladislav Menzel, Praha 21990
J. LOCKE, Druhé pojednání o vládě (1690), přeložil Josef Král, Praha 21992
N. MACHIAVELLI, Vladař (1532), přeložil Josef Hajný, Praha 42007
C. MONTESQUIEU, O duchu zákonů, přeložil Stanislav Lyer, Dobrá Voda 2003 (reprint původního vydání z roku 1947)
PLATÓN, Ústava, in: TENTÝŽ, Spisy IV: Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias, přeložil František Novotný, Praha 2003 (reprint)
PLATÓN, Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, přeložil František Novotný, Praha 31994
J. J. ROUSSEAU, Rozpravy (1762), sestavil a předmluvou opatřil V. Čechák, Praha 1989
Rome Statute of The International Criminal Court, čl. 5. Staženo na http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/99_corr/cstatute.htm ( 15. března 2009)
Resolution: Programme budget for 2008, the Working Capital Fund for 2008, scale of assessments for the apportionment of expenses of the International Criminal Court and financing appropriations for the year 2008. Assembly of States Parties, 14 December 2007. Staženo na http://www.icc-cpi.int/ (20. března 2009)
A. SCHOPENHAUER, Svět jako vůle a představa. Svazek první (1818), přeložil Milan Váňa, Pelhřimov 1997
THE COMMISSION ON GLOBAL GOVERNANCE, Our Global Neighborhood, The Report of the Commission on Global Governance, Oxford – New York 1995
Úmluva o právním postavení uprchlíků z 31. ledna 1951
Všeobecná deklarace lidských práv (1948). Staženo na http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf (1.ledna 2009)

Sekundární literatura
M. ALBROW, Abschied vom Nationalstaat. Staat und Gesellschaft im Globalen Zeitalter, Frankfurt am Main 1998
T. A. ALEINIKOFF, D. KLUSMEYER, Citizenship Policies for an Age of Migration, Washington 2002
B. ANDERSON, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London 21991 (Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines erfolgreichen Konzepts, Frankfurt am Main 21993)
A. ANZENBACHER, Křesťanská sociální etika: úvod a principy, Brno 2004
E. ARENS, J. MANEMANN, Wie sollen wir zusammen leben? Zur Diskussion über den Komunitarismus, in: Jahrbuch Politische Theologie 1 (1996), Demokratiefähigkeit, herausgegeben von Jürgen Manemann, s. 155-187
K. ARNTZ, M. HEIMBACH-STEINS, J. REITER, H. SCHLÖGEL, Orientierung finden: Ethik der Lebensbereiche, Freiburg im Breisgau – Basel – Wien 2008
B. A. ASEN, From Acceptance to Inclusion. The Stranger (gér) in Old Testament Tradition, in: F. W. NICHOLS (ed.), Christianity and the Stranger, Atlanta 1995, s. 16-35
A. AUER, Autonome Moral und christlicher Glaube, 2. Auflage, mit einem Nachtrag zur Rezeption der Autonomievorstellung in der katholisch-theologischen Ethik, Düsseldorf 21984
M. BABO, Kirchenasyl – Kirchenhikesie. Zur Relevanz eines historischen Modells im Hinblick auf das Asylrecht der Bundesrepublik Deutschland, Münster 2003
K. J. BADE, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004
K. J. BADE, M. BOMMES, Migration und politische Kultur im „Nicht-Einwanderungsland“, in: K. J. BADE, R. MÜNZ (eds.), Migrationsreport 2000. Fakten – Analysen – Perspektiven, Frankfurt – New York 2000, s. 163-204
K. J. BADE, M. BOMMES, R. MÜNZ (eds.), Migrationsreport 2004. Fakten – Analysen – Perspektiven, Frankfurt – New York 2004
G. BARBIERO, Lo straniero nel Codice dell´Alleanza e nel Codice di Santita: tra separazione e accoglienza, in: I. CARDELLINI (ed.), Lo „straniero“ nella Bibbia. Aspetti storici, istituzionali e teologici /Ricerche storico bibliche 1-2 (1996)/, s. 41-69
B. BARRY, Political Argument, A Reissue with a New Introduction, New York 1990
N. P. BARRY, On Classical Liberalism and Libertarianism, London 1986
P. BARŠA, Politická teorie multikulturalismu, Brno 1999
A. BARŠOVÁ, P. BARŠA, Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku, Brno 2005
J. BARTELSON, A Genealogy of Sovereignty, Cambridge 1995
L. BAŘÁKOVÁ, Vývoj teorie státní suverenity se zřetelem k budoucnosti národního státu (diplomová práce, obhájená na FSV UK), Praha 2003
A. BASTENIER, Immigranten und Flüchtlinge. Gestalten der Globalisierung und Fragen an die Theologie, in: Concilium. Internationale Zeitschrift 2 (1999), s. 162-171
Z. BAUMAN, Globalization: The Human Consequences, Cambridge 1998,
A. BAUMGARTNER, Personalität, in: M. HEIMBACH-STEINS (ed.), Christliche Sozialethik. Ein Lehrbuch 1. Grundlagen, Regensburg 2004, s. 265-269
A. BAUMGARTNER, Solidarität, in: M. HEIMBACH-STEINS (ed.), Christliche Sozialethik. Ein Lehrbuch 1. Grundlagen, Regensburg 2004, s. 283-292
A. BAUMGARTNER, J. DRUMM, H. STEINKAMP, Solidarität, in: W. KASPER (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche, Neunter Band, Freiburg – Basel – Rom – Wien 32000, s. 706-710
W. BAUR, První, Druhý a Třetí list Janův. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 17, Kostelní Vydří 2001
U. BECK, Co je globalizace?: omyly a odpovědi, Brno 2007
H. BECKER, Die Kategorie öffentlicher Güter als Grundlage von Staatstheorie und Staatswissenschaft, Berlin 2002
H. BECHER, Katholische Kirche und Ausländerpolitik. Welche Rolle kamen/kommen kirchlichen Interventionen in den politischen Raum hinein zu, in: K. BARWIG, D. MIETH (ed.), Migration und Menschenwürde: Fakten, Analysen und ethische Kriterien, Mainz 1987, s. 114-124
G. BEDOUELLE, L'histoire de l'Église, Manuels de théologie catholique tome XIV, Luxembourg 1997
R. BEINER, Liberalism, Nationalism, Citizenship: Essays on the Problem of Political Community, Toronto 2003
I. BEINKE, Identität – Konstruktion und soziale Tatsache, in: Ost-West. Europäische Perspektiven 2 (2008), s. 83-92
P. BENDEL, Everything under Control? The European Union´s Policies and politics of Immigration, in: T. FAIST, A. ETTE (eds.), The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration. Between Autonomy and the European Union, New York 2007, s. 32-48
S. BENHABIB, The Reluctant Modernism of Hannah Arendt, Thousand Oaks 1996
S. BENHABIB, Nation, Staat, Souveränität – Arendt´sche Überlegungen zur Jahrhundertwende, in: ALTE SYNAGOGE (ed.), Treue als Zeichen der Wahrheit. Hannah Arendt: Werk und Wirkung; Dokumentationsband zum Symposium, Essen 1997, s. 43-60
D. BERG-SCHLOSSER, T. STAMMEN, Úvod do politické vědy, Praha 2000
C. BERTOSSI (ed.), European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship: Britain and France, New York 2007
C. BERTOSSI, Politics and Policies of French Citizenship, Ethnic Minorities and the European Agenda, in: A. GÓRNY, P. RUSPINI (eds.), Migration in the New Europe. East-West Revisited, New York 2004, s. 109-129
E. BIANCHI, Přijetí cizince. Biblická studie, Praha 1998
M. BIČ, Radostná zvěst Starého zákona, Praha 1984
M. BIČ, Ze světa Starého zákona I., Praha 1986
H. BIELEFELDT, Philosophie der Menschenrechte: Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos, Darmstadt 1998
H. BIELEFELDT, Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft. Plädoyer für einen aufgeklärten Multikulturalismus, Bielefeld 2007
H. BIELEFELDT, Universale Menschenrechte angesichts der Pluralität der Kulturen, in: H.-R. REUTER (ed.), Ethik der Menschenrechte: zum Streit um die Universalität einer Idee I, Tübingen 1999, s. 43-73
N. BIGGAR, The Value of Limited Loyalty: Christianity, the Nation, and Territorial Boundaries, in: J. A. COLEMAN (ed.), Christian Political Ethics, Princeton 2008, s. 92-109
P. BIRMINGHAM, Hannah Arendt and Human Rights: the Predicament of Common Responsability, Bloomington 2006
J. BLAHA, Cizinec ve Starém zákoně a židovské filozofii, in: Křesťanská revue 8 (2004), s. 198-202
D. BOAZ, Libertarianism: A Primer, New York 1998
E.-W. BÖCKENFÖRDE, Vznik státu jako proces sekularizace, in: J. HANUŠ (ed.), Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfördeho, Brno 2006, s. 7-24
T. BOHRMANN, Subsidiarität, in: M. HEIMBACH-STEINS (ed.), Christliche Sozialethik. Ein Lehrbuch 1. Grundlagen, Regensburg 2004, s. 293-301
M. BOMMES, A. GEDDES (eds.), Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State, London – New York 2000
M. BOMMES, J. HALFMANN (eds.), Migration in nationalen Wohlfahrtstaaten. Theoretische und vergleichende Untersuchungen (IMIS-Schriften, Bd. 6), Osnabrück 1998
A. BONDOLFI, Gleichheit, in: H. ROTTER, G. VIRT (eds.), Neues Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck – Wien 1990, s. 295-300
M. BÖSCHE, Trapped Inside the European Fortress? Germany and European Union Asylum and Refugee Policy, in: G. HELLMANN (ed.), Germany's EU Policy on Asylum and Defence, New York 2006, s. 29-90
C. BOSWELL, European Migration in Flux. Changing Patterns of Inclusion and Exclusion, Malden – Oxford – Melbourne – Berlin 22005
G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN (eds.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band I, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1973
G. J. BOTTERWECK, H. RINGGREN, H-J. FABRY (eds.), Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band V, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1986
V. BOUBLÍK, Teologická antropologie, Kostelní Vydří 2001
D. BOYARIN, A Radical Jew: Paul and the Politics of Identity, Berkeley 1994
C. BREITSAMETER, Identität und Moral in der modernen Gesellschaft: Theologische Ethik und Sozialwissenschaften im interdisziplinären Gespräch, Paderborn – München – Wien – Zürich 2003
J. BREUILLY, Nationalismus und moderner Staat: Deutschland und Europa, übersetzt und herausgegeben von Johannes Müller, Köln 1999
N. BRIESKORN, Nationalismus und Multikulturalismus, in: Stimmen der Zeit 10 (1993), s. 651-662
N. BRIESKORN, Begrenzung und Entgrenzung aus sozial- und staatsphilosophischer Perspektiven, in: J. MÜLLER, M. KIEFER (eds.), Grenzenloses „Recht auf Freizügigkeit“? Weltweite Mobilität zwischen Freiheit und Zwang, Stuttgart 2004, s. 81-106
N. BRIESKORN, Zum ewigen Frieden. Kants Friedenschrift nach 200 Jahren, in: Stimmen der Zeit 12 (1994), s. 832-842
R. E. BROWN, An Introduction to the New Testament, New York 1997
R. E. BROWN, The Epistles of John. The Anchor Bible, Volume 30, New York 1982
N. BROX, Die Fremden und die Anderen im Frühchristentum, in: Diakonia. Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche 5 (1993), s. 322-327
R. BRUBAKER, Citizenship and Nationhood in France and Germany, Cambridge 1992
R. BRUBAKER, Ethnicity without Groups, Cambridge – London 2004
R. BRUBAKER, Immigration, Citizenship, and the Nation-State in France and Germany: a Comparative Historical Analysis, in: A. M. MESSINA, G. LAHAV (eds.), The Migration Reader: Exploring Politics and Policies, Boulder – London 2006, s. 406-437
R. BRUBAKER, Staats-Bürger. Frankreich und Deutschland im historischen Vergleich, Hamburg 1994
W. BRUEGGEMANN, Interpretation and Obedience, Minneapolis 1991
G. BRUNE, Menschenrechte und Menschenrechtsethos: zur Debatte um eine Ergänzung der Menschenrechte durch Menschenpflichten, Stuttgart 2006
C. BRÜHL, Deutschland – Frankreich. Die Geburt zweier Völker, Köln – Wien 1990
J. M. BUCHANAN, The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, Chicago 1975
C. BULTMANN, Der Fremde im antiken Juda. Eine Untersuchung zum sozialen Typenbegriff «gér» und seinem Bedeutungswandel in der alttestamentlichen Gesetzgebung, Göttingen 1992
M. CANOVAN, Hannah Arendt. A Reinterpretation of the Political Thought, Cambridge 1992
I. CARDELLINI, Stranieri e „immigrati residenti“ in una sintesi di teologia storico-biblica, in: Rivista Biblica Italiana 2(1992), s. 129-181
J. H. CARENS, Aliens and Citizens: The Case for Open Borders, in: W. KYMLICKA (ed.), The Rights of Minority Cultures, Oxford 1995, s. 331-349
J. H. CARENS, Cosmopolitanism, Nationalism and Immigration: False Dichotomies, in: R. BELNERAND, W. NORMAN (eds.), Canadian Political Philosophy: Contemporary Reflections, Oxford 2001, s. 17-35
J. H. CARENS, Migration and Morality: A Liberal Egalitarian Perspective, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, s. 25-47
J. H. CARENS, The Rights of Immigrants, in: J. BAKER (ed.), Group Rights, Toronto 1994, s. 142-163
S. CASTLES, Nation and Empire: Hierarchies of Citizenship in the New Global Order, in: C. BERTOSSI (ed.), European Anti-Discrimination and the Politics of Citizenship: Britain and France, New York 2007, s. 17-40
S. CASTLES, A. DAVIDSON, Citizenship and Migration: Globalization and the Politics of Belonging, New York 2000
S. CASTLES, M. J. MILLER, The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, New York - London 32003
G. CAVALLAR, Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs „Zum ewigen Frieden“ (1795) von Immanuel Kant, Wien 1992
W. T. CAVANAUGH, Migrant, Tourist, Pilgrim, Monk. Mobility and Identity in a Global Age, in: Theological Studies 2 (2008), s. 340-356
O. CÍSAŘ, Mezi suverenitou a světovým státem. Nezavršená demokracie, in: M. HRUBEC (ed.), Globální spravedlnost a demokracie, Praha 2004, s. 157-176
R. COHEN, Global Diasporas: An Introduction, London 1997
P. COLE, Philosophies of Exclusion: Liberal Political Theory and Immigration, Edinburgh 2000
J. A. COLEMAN, A Limited State and a Vibrant Society. Christianity and Civil Society, in: J. A. COLEMAN (ed.), Christian Political Ethics, Princeton 2008, s. 22-53
J. A. COLEMAN, Globalization and Catholic Social Thought: Mutual Challenges, in: J. A. COLEMAN (ed.), Christian Political Ethics, Princeton 2008, s. 170-188
F. CRÜSEMANN, „Ihr kennt die Seele des Fremden.“ (Ex 23,9). Eine Erinnerung an die Tora angesichts von neuem Nationalismus und Fremdenhass, in: Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 5 (1993), s. 339-347
E. CURRLE, Migration in Europa: Daten und Hintergründe, Stuttgart 2004
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Cizinci v České republice 2006 (Foreigners in the Czech Republic 2006), Praha 2006
P. ČIŽINSKÝ, Úvod do „prostoru svobody, bezpečnosti a práva” Evropské unie, Praha 2005. Článek dostupný na http://www.migraceonline.cz/clanky_f.shtml?x=219087. (1.3.2005).
P. ČIŽINSKÝ, Větší důraz na bezpečnostní aspekty v Evropské unii. Haagský program vytyčuje další cíle EU v budování „prostoru svobody, bezpečnosti a práva”, Praha2005, s. 1-2. Článek dostupný na http://www.migraceonline.cz/clanky_f.shtml?x=219084. Vyhledáno 1.3.2005
H.-U. DALLMANN, Das Recht, verschieden zu sein: eine sozialethische Studie zu Inklusion und Exklusion im Kontext von Migration, Gütersloh 2002
J. DANIÉLOU, Vom Ursprung bis Babel: Genesis 1-11, Frankfurt am Main 1965
K. DANIELOVÁ, Imigrační politika Francie se zaměřením na současnou situaci. Článek dostupný na www.migraceonline.cz (Staženo 20.1.2008).
R. DE VAUX, Ancient Israel, New York 1961
D. DECKERS, Gerechtigkeit und Recht. Eine historisch-kritische Untersuchung der Gerechtigkeitslehre des Francisco de Vitoria (1483-1546), Freiburg 1991
G. DELANTY, Die Transformation nationaler Identität und die kulturelle Ambivalenz euopäischer Identität: demokratische Identifikation in einem postnationalen Europa, in: R. VIEHOFF, R. T. SEGERS (ed.), Kultur, Identität, Europa, Frankfurt am Main 1999, s. 267-288
M. DELGADO, Abschied von der Stammesmoral. Plädoyer für eine postnationale Migrationsethik, in: Stimmen der Zeit 11-12 (1990), s. 845-857
J. R. DONAHUE, D. J. HARRINGTON, Sacra Pagina. Evangelium podle Marka, Kostelní Vydří 2005
J. DONNELLY, International Human Rights, Third Edition, Denver 2007
L. DÖRING, Fundament für Europa: Subsidiarität – Federalismus – Regionalismus, Münster 2004
J. D. DOUGLAS (ed.), Nový biblický slovník, Praha 1996
E. DREWERMANN, Strukturen des Bösen, Teil 1. Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer Sicht, Paderborn – München - Wien – Zürich 101995
P. DRULÁK, Teorie mezinárodních vztahů, Praha 2003
D. DUKA, Francisco De Vitoria OP, obhájce lidských práv a zakladatel mezinárodního práva, in: Salve 4 (2001), s. 47-51
M. DUMMETT, On Immigration and Refugees, London 2001
G. DUROZOI, A. ROUSSEL, Filozofický slovník, Praha 1994
W. EICHRODT, Ezekiel, Philadelphia 1970
V. EID, Christlich gelebte Moral. Theologische und anthropologische Beiträge zur theologischen Ethik, Freiburg – Wien 2004
B. EDER, Katholische Soziallehre und Migration: zum Spannugsfeld von universaler Ausrichtung und nationalstaatlicher Orientierung, in: Theologisch-praktische Quartalschrift 4 (2000), s. 396-404
B. EDMUNDS, Solidarität – kein überflüssiger Begriff, in: H.-J. GROSSE KRACHT, C. SPIESS (eds.), Christentum und Solidarität: Bestandaufnahmen zu Sozialethik und Religionssoziologie, Paderborn – München – Wien – Zürich 2008, s. 465-484
J. H. ELLIOTT, 1 Peter. The Anchor Bible, Volume 37B, New York 2000
G. ESPING-ANDERSEN, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton 1990
B. ESTEL, Nation und Nationale Identität. Versuch einer Rekonstruktion, Wiesbaden 2002
D. J. ESTES, Metaphorical Sojourning in 1 Chronicles 29:15, in: The Catholical Biblical Quarterly 1 (1991), 45-49
R. FELDMEIER, Die Christen als Fremde: Die Metapher der Fremde in der antiken Welt, im Urchristentum und im 1 Petrusbrief, Tübingen 1992
R. FELDMEIER, The „Nation“ of Strangers: Social Contempt and its Theological Interpretation in Ancient Judaism and early Christianity, in: M. G. BRETT (ed.), Ethnicity and the Bible, Boston – Leiden 2002, s. 241-270
P. FIALA, M. PITROVÁ, Evropská unie, Brno 2003
P. FILIPI, Bližní Samařanem – Samařan bližním. K homiletické exegesi L 10, 25-37, in: Teologická reflexe 1 (1995), s. 13-20
I. FINKELSTEIN, N. A. SILBERMAN, Objevování Bible: svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha 2007
J. A. FITZMYER, The Gospel According to Luke (X – XXIV). The Anchor Bible Volume 28a, New York 1985
B. FONTAINE (ed.), Les Églises, les Migrants et les Réfugiés: 35 textes pour comprendre, Paris 2006
H. FRANKEMÖLLE, 1. und 2. Petrusbriefe. Judasbrief, Die Neue Echter Bibel, Bd. 18 u. 20, Würzburg 21990
O. FUCHS (ed.), Die Fremden, Düsseldorf 1988
F. FURGER, Einführung in die Moraltheologie, Darmstadt 1988
F. FURGER, Etika seberealizace, osobních vztahů a politiky, Praha 2003
F. FURGER, Christliche Sozialethik: Grundlagen und Zielsetzungen, Stuttgart – Berlin – Köln 1991
F. FURGER, Weltgestaltung aus dem Glauben, Münster 1989
I. GABRIEL, A. K. PAPADEROS, U. H. J. KÖRTNER, Perspektiven ökumenischer Sozialethik: der Auftrag der Kirchen im größeren Europa, Mainz 22006
K. GABRIEL, Solidarität, in: P. SCHALLENBERG (ed.), „Als wögen Tränen unsere Arbeit auf“: Menschliche Arbeit im gesellchaftlichen Wandel: 50 Jahre Sozialinstitut Kommende Dortmund, Münster 1999, s. 99-110
A. GEDDES, Immigration and European Integration. Towards Fortress Europe?, Manchester – New York 2000
A. GEDDES, The Europeanization of What? Migration, Asylum and the Politics of European Integration, in: T. FAIST, A. ETTE (eds.), The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration. Between Autonomy and the European Union, New York 2007, s. 49-70
A. GEDDES, The Politics of Migration and Immigration in Europe, London – Thousand Oaks – New Delhi 2005
J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, I. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Freiburg – Basel – Wien, 1986
J. GNILKA, Das Matthäusevangelium, II. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Freiburg – Basel – Wien, 1988
R. E. GOODIN, Commentary: The Political Realism of Free Movement, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, s. 248-264
H.-J. GROSSE KRACHT, Kirche in ziviler Gesellschaft: Studien zur Konfliktgeschichte von katholischer Kirche und demokratischer Öffentlichkeit, Paderborn – München – Wien – Zürich 1996
J. HABERMAS, Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am Main 1996.
J. HABERMAS, Staatsbürgerschaft und nationale Identität (1990), in: TENTÝŽ, Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt am Main 41994, s. 632-660 (publikováno také samostatně v St. Gallen 1991)
J. HABERMAS, J. RATZINGER, Předpolitické mravní základy svobodného státu, in: Salve 4 (2005), s. 99-117
V. M. HACKEL, Kants Friedensschrift und das Völkerrecht, Berlin 2000
J. HAGEL, Solidarität und Subsidiarität – Prinzipien einer teleologischen Ethik? Eine Untersuchung zur normativen Ordnungstheorie, Innsbruck – Wien 1999
D. A. HAGNER, Word Biblical Commentary Volume 33A. Matthew 1-13, Nashville 1993
D. A. HAGNER, Word Biblical Commentary Volume 33B. Matthew 14-28, Nashville 1995
J. HANUŠ (ed.), Křesťanství a lidská práva, Brno – Praha 2002
J. HANUŠ (ed.), Lidská práva: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace, Brno 2001
B. HÄRING, Frei in Christus. Moraltheologie für die Praxis des christlichen Lebens, I. Das Fundament aus Schrift und Tradition, Freiburg 1989
M. HELL, Einwanderungsland Deutschland? Die Zuwanderungsdiskussion 1998-2002, Wiesbaden 2005
J. HELLER, Biblické stvoření světa, in: TENTÝŽ, Podvečerní děkování. Vzpomínky, texty a rozhovory, Praha 2005, s. 196-201
J. HELLER, Jak čtu Bibli, in: TENTÝŽ, Podvečerní děkování. Vzpomínky, texty a rozhovory, Praha 2005, s. 177-180
J. HELLER, Hosté a příchozí v bibli (Problém uprchlíků ve světle Písma), in: Evangelický kalendář 1998, Praha 1997, s. 49-57
J. HELLER, Vocabularium biblicum septem linguarum (Biblický slovník sedmi jazyků), Praha 2000
J. HELLER, M. PRUDKÝ, Obtížné oddíly knih Mojžíšových, Kostelní Vydří 2006
D. C. HENDRICKSON, Migration in Law and Ethics: A Realist Perspective, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, s. 213-231
U. HERBERT, Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland, Bonn 2003
S. HEUSER, Menschenwürde. Eine theologische Erkundung, Münster 2004
D. A. HICKS, Inequality and Chistian Ethics, Cambridge – New York 2000
J. D. HILL, Je globální liberalismus paternalistický? Otázky morálního kosmopolitismu, in: M. HRUBEC (ed.), Globální spravedlnost a demokracie, Praha 2004, s. 127-156
O. HÖFFE, Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal, in: O. HÖFFE (ed.), Zum ewigen Frieden, Berlin 1995, s. 5-29
O. HÖFFE, Für und Wider eine Weltrepublik, in: C. CHWACHZA, W. KERSTING (eds.), Politische Philosophie der internationalen Beziehungen, Frankfurt am Main 1998, s. 204-222
O. HÖFFE, Immanuel Kant, München 72007
O. HÖFFE, Nationalstaaten im Zeitalter der Globalisierung?, in: M. BEER (ed.), Auf dem weg zum ethnisch reinen Nationalstaat? Europa in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2004, s. 197-210
O. HÖFFE, Politische Gerechtigkeit: Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt am Main 1989
T. HOPPE, Menschenrechte im Spannungsfeld von Freiheit, Gleichheit und Solidarität: Grundlagen eines internationalen Ethos zwischen universalem Geltungsanspruch und Partikularitätsverdacht, Stuttgart 2002
M. HORÁKOVÁ, Srovnávací analýza migračních politik, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 2000
M. P. HORNSBY-SMITH, An Introduction to Catholic Social Thought, New York 2006
J. HOSPERS, What Libertarianism Is, in: T. R. MACHAN, D. B. RASMUSSEN (eds.), Liberty for the Twenty-First Century. Contemporary Libertarian Thought, Boston – London 1995, s. 5-17
M. HROCH, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha 1999
M. HROCH, Obrození malých evropských národů, Praha 1971
M. HROCH (ed.), Pohledy na národ a nacionalismus: čítanka textů, Praha 2003
M. HROCH, V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě, Praha 1999
G. W. HUNOLD (ed.), Lexikon der christlichen Ethik, Band 1 A-K, Freiburg im Breisgau 2003
G. W. HUNOLD (ed.), Lexikon der christlichen Ethik, Band 2 L-Z, Freiburg im Breisgau 2003
S. P. HUNTINGTON, Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity, Praha 2005
J. IFE, Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice, Cambridge 2001
D. JACOBSON, Rights Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship, Baltimore – London 21997
P. JAMES, Nation Formation. Towards a Theory of Abstract Community, London 1996
J. JANDOUREK, Sociologický slovník, Praha 2001
J. JANDOUREK, Úvod do sociologie, Praha 2003
K. JANKŮ, Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem, in: Sociální studia 1 (2006), s. 13-27
B. JENKINS, S. A. SOFOS, Nation and Nationalism in Contemporary Europe. A Theoretical Perspective, in: B. JENKINS, S. A. SOFOS (eds.), Nation and Identity in Contemporary Europe, London 1996, s. 9-32
E. JENNI (ed.), Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Band I, Gütersloh 1994
E. JENNI (ed.), Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Band II, Gütersloh 1993
M. JUNKER-KENNY, Die vorpolitischen Grundlagen des Staates, in: Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 1 (2006), s. 96-106
H. G. JUSTENHOVEN, Francisco de Vitoria zu Krieg und Frieden, Köln 1991
F. KAMPHAUS, Option für die Fremden als Chance für die Gesellschaft, in: B. NACKE (ed.), Kirche in Staat und Gesellschaft: Grundlegungen – Erfahrungen – Perspektiven, Mainz 1998, s. 28-32
K. KAVANOVÁ, Evropský pakt o migraci a azylu – společná imigrační pravidla pro členské země EU. Staženo na www.migraceonline.cz (1. 11. 2008)
E. KEDOURIE, Nationalism, Oxford – Cambridge 41993
C. B. KEELY, Demography and International Migration, in: C. B. BRETTELL, J. F. HOLLIFIELD (eds.), Migration Theory: Talking Across Disciplines, New York 2000, s. 43-60
J. KEKES, Against Liberalism, Ithaca – London 1997
W. KERBER et al. (ed.), Katholische Gesellschaftslehre im Überblick: 100 Jahre Sozialverkündigung der Kirche, Frankfurt am Main 1991
W. KERSTING, John Rawls zur Einführung, Hamburg 2001
D. LANGEWIESCHE, Nation, Nationalismus, Nationalstaat in Deutschland und Europa, München 2000
D. LANGEWIESCHE, Was heißt „Erfindung der Nation“?, in: M. BEER (ed.), Auf dem weg zum ethnisch reinen Nationalstaat? Europa in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2004, s. 19-40
M. P. LARA, Demokratické instituce a kosmopolitní solidarita, in: M. HRUBEC (ed.), Globální spravedlnost a demokracie, Praha 2004, s. 105-126
F. LAUB, List Židům. Malý stuttgartský komentář, Nový zákon 14, Kostelní Vydří 2001
Z. LAYTON-HENRY, Britain: From Immigration Control to Migration Management, in: W. A. CORNELIUS, T. TSUDA, P. L. MARTIN, J. F. HOLLIFIELD (eds.), Controlling Immigration: A Global Perspective, Second Edition, Stanford 2004, s. 297-333
J. LE GOFF, J.-C. SCHMITT, Encyklopedie středověku, Praha 1999
B. D. LEICHT (ed.), Grundkurs Bibel. Altes Testament. Werkbuch für die Bibelarbeit mit Erwachsenen, Band 2, Stuttgart 2003
H. LEMBERG, Kulturautonomie, Minderheitenrechte, Assimilation. Nationalstaaten und Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen in Ostmitteleuropa, in: M. BEER (ed.), Auf dem weg zum ethnisch reinen Nationalstaat? Europa in Geschichte und Gegenwart, Tübingen 2004, s. 91-117
X. LÉON-DUFOUR (ed.), Slovník biblické teologie, Řím 1991
W. LESCH, Fremde in Einwanderungsländern: Eine Ethik der Migration, in: H.-J. HOHN (ed.), Christliche Sozialethik interdisziplinär, Paderborn – München – Wien – Zürich 1997, s. 291-307
W. LESCH, Jenseits der Legalität: Recht und Moral in der Einwanderungs- und Asylpolitik, in: Orientierung 18 (1998), s. 194-196
W. LESCH, Migrationspolitik und Staatsbürgerschaftsregelungen: Aspekte einer Ethik der Integration, in: Ethica 3 (1999), s. 281-306
W. LESCH, Nationalismus und Unterdrückung von Minderheiten. Gibt es ein Recht auf ethnische Identität?, in: Concilium. Internationale Zeitschrift 4 (1993), s. 348-354
W. LESCH, Paradigmenwechsel in der Einwanderungspolitik. Vom Streit der Kulturen zum Streit um die Verteilungsgerechtigkeit, in: Orientierung 2 (2002), s. 16-20
W. LESCH, Unterwegs zur interkulturellen Demokratie: sozialethische Überlegungen zur Migrationspolitik, in: Stimmen der Zeit 4 (1993), s. 255-269
W. LESCH, Zwischen Eigeninteresse und globaler Solidarität: Migrationspolitik aus sozialethischer Perspektive, in: J. MÜLLER, M. KIEFER (eds.), Grenzenloses „Recht auf Freizügigkeit“? Weltweite Mobilität zwischen Freiheit und Zwang, Stuttgart 2004, s. 123-145
J. D. LEVENSON, The Universal Horizon of Biblical Particularism, in: M. G. BRETT (ed.), Ethnicity and the Bible, Boston – Leiden 2002, s. 143-169
Lexikon des Mittelalters, Band 7. Planudes bis Stadt (Rus´), Stuttgart – Weimar 1999
M. LIMBECK, Evangelium sv. Matouše. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 1, Kostelní Vydří 1996
C. MARTINEK, Cesta k solidaritě, Svitavy 1998
A. MARTÍNEZ, S. ADROHER, J. M. R. DE HUIDOBRO, Das Einwanderungsrecht: eine ethische Beurteilung, in: Concilium. Internationale Zeitschrift 4 (1993), s. 355-360
R. MARX, Ist Kirche anders? Möglichkeiten und Grenzen einer soziologischen Betrachtungsweise, Paderborn 1990
R. MARX, Weltgemeinwohl als sozialethische Kategorie: Anmerkungen zum weltweiten Horizont der katholischen Soziallehre, in: Stimmen der Zeit 1 (1994), s. 37-48
R. MARX, H. WULSDORF, Christliche Sozialethik: Konturen – Prinzipien – Handlungsfelder, Paderborn 2002
C.-P. MÄRZ, Hebräerbrief. Die Neue Echter Bibel, Bd. 16, Würzburg 21990
P. MEILAENDER, Towards a Theory of Immigration, Basingstoke 2001
K.-W. MERKS, Migration als ethische Aufgabe: zu den Möglichkeiten menschlicher Verantwortung angesichts komplexer Probleme, in: K.-H. KLEBER (ed.),Migration und Menschenwürde. 23. Internationaler Kongreß der deutschsprachigen Moraltheologen und Sozialethiker 1987 in Passau, Passau 1988, s. 35-69
K.-W. MERKS, Zwischen Gastfreundschaft und gleichem Recht: ethische Überlegungen zur Migrationspolitik, in: Bijdragen. International Journal in Philosophy and Theology 2 (2003), s. 144-164
R. MESSINA, Dějiny charitativní činnosti, Kostelní Vydří 2005
D. MESSNER, F. NUSCHELER, Das Konzept Global Governance: Stand und Perspektiven, Duisburg 2003
J. MESSNER, Das Gemeinwohl: Idee, Wirklichkeit, Aufgaben, Zweite wesentlich erweiterte Auflage, Osnabrück 1968
M. MIČIENKA, Příruční slovník občana, Praha 2003
M. MIKŠOVÁ, Azylová politika ČR v kontextu mezinárodní migrace a azylové politiky EU, (diplomová práce), Brno 2003
J. MILGROM, Leviticus 17-22. The Anchor Bible. Volume 3A, New York 2000
D. MILLER (ed.), Blackwellova encyklopedie politického myšlení, Brno 22003
D. MILLER, Etický význam národnosti, in: Filosofický časopis 1 (2007), s. 41-57
D. MILLER, On Nationality, Oxford 1995
R. B. MILLER, Christian Attitudes toward Boundaries: Metaphysical and Geographical, in: D. MILLER, S. H. HASHMI (eds.), Boundaries and Justice: Diverse Ethical Perspectives, Princeton 2001, s. 15-37 (Text dostupný rovněž v J. A. COLEMAN (ed.), Christian Political Ethics, Princeton 2008, s. 67-89)
K. MILLS, Human Rights in the Emerging Global Order: a New Sovereignty?, New York 1998
M. MITCHELL, D. RUSSELL, Immigration, Citizenship and the Nation-State in the New Europe, in: B. JENKINS, S. A. SOFOS (eds.), Nation and Identity in Contemporary Europe, London 1996, s. 54-80
L. MLČOCH, Za ekonomiku sloužící společnému dobru, in: Teologické texty 1 (2006), s. 28-32
J. MOLTMANN, Bůh ve stvoření: ekologická nauka o stvoření, Brno – Praha 1999
D. MOELLENDORF, Cosmopolitan Justice, Boulder (Colorado) – Oxford 2002
K. MÖRSDORF, „Staat“, in: K. RAHNER et al. (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche: Band, Neunter Band, Freiburg i. Br. u. a. 1964, s. 992-995
D. MÜLLER, Heimat für Menschen unterwegs. Für eine Ethik der Wanderungsbewegungen, in: Concilium. Internationale Zeitschrift 4 (1993), s. 361-374
J. MÜLLER, Entwicklungspolitik und weltweite Gerechtigkeit, in: N. BRIESKORN, J. MÜLLER (eds.), Gerechtigkeit und soziale Ordnung. Für Walter Kerber SJ, Freiburg – Basel – Wien 1996, s. 152-166
J. MÜLLER, J. WALLACHER, Europa unter dem Anspruch globaler Solidarität, in: Stimmen der Zeit 2 (2006), s. 89-100
P.-G. MÜLLER, Evangelium sv. Lukáše. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 3, Kostelní Vydří 1998
R. MÜNZ, W. SEIFERT, R. ULRICH, Zuwanderung nach Deutschland: Strukturen, Wirkungen, Perspektiven, 2., aktualisierte und erweiterte Auflage, Frankfurt am Main – New York 1999
A. B. MURPHY, The Sovereign State System as Political-territorial Ideal: Historical and Contemporary Considerations, in: T. J. BIERSTEKER, C. WEBER (eds.), State Sovereignty as Social Construct, Cambridge 1996, s. 81-120
M. NAGLER, Über die Funktion des Staates und des Widerstandsrechts, Sankt Augustin 1991
F. NUSCHELER, Globale Herausforderunden am Ende des 20. Jahrhunderts, in: N. BRIESKORN (ed.), Globale Solidarität: die verschiedenen Kulturen und die eine Welt, Stuttgart – Berlin – Köln 1997, s. 1-23
K.-H. NUSSER, Kants Schrift „Zum ewigen Frieden“ als Argument für oder gegen den Weltstaat?, in: Die neue Ordnung 5 (2004), s. 353-364
D. J. O´BYRNE, Human Rights: An Introduction, Harlow 2003
F. O´GORMAN, Edmund Burke: His Political Philosophy (Political Thinkers, Volume II, ed. by Geraint Parry), London – New York 2004 (reprint)
K. OHMAE, The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies, London 1995
O. O´NEILL, Commentary: Magic Associations and Imperfect People, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, s. 115-123
W. R. O´NEILL, W. C. SPOHN, Rights of Passage: The Ethics of Immigration and Refugee Policy, in: Theological Studies 1 (1998), s. 84-106
W. OCKENFELS, Katolická sociální nauka, Praha 1994
D. OPATRNÝ, Křesťané jako cizinci podle Prvního listu Petrova, in: Studia theologica 30 (2007), s. 24-40
J. OSTERHAMMEL, N. P. PETERSSON, Globalization: A Short History, Princeton 2005
E. OTTO, Theologische Ethik des Alten Testaments, Stuttgart – Berlin – Köln 1994
A. PAGDEN, Christian Tradition, in: A. BUCHANAN, M. MOORE (eds.), States, Nations, and Borders: The Ethics of Making Boundaries, Cambridge 2003
Pentateuch. Český katolický překlad, přeložili, doplnili a výkladovými poznámkami opatřili J. Brož et al., Kostelní Vydří 2006
R. PESCH, Das Markusevangelium, 1. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Freiburg – Basel – Wien 1976
T. PETRÁČEK, Demokracie, monarchie, republika: římská kurie a politické zápasy v době (anti–)modernistické krize, in: P. MAREK (ed.), Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007, Brno 2008, s. 34-59
S. PINCKAERS, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son histoire, Fribourg 31993
W. G. PLAUT, Jewish Ethics and International Migrations, in: International Migration Review 1 (1996). Special Issue: Ethics, Migration, and Global Stewardship, s. 18-26
T W. POGGE, Cosmopolitanism and Sovereignty, in: Ethics 1 (1992), s. 48-75
T. W. POGGE, John Rawls, München 1994
H. G. PÖHLMANN, M. STERN, Desatero v životě židů a křesťanů. Dialog ortodoxního rabína a křesťanského teologa, Praha 2006
P. POKORNÝ, List Efezským. Český ekumenický komentář k Novému zákonu, svazek 10, Praha 2006
P. POKORNÝ, Od štěněte k dítěti (Mk 7,24-30/ Mt 15,21-28). O některých problémech biblické exegeze, in: P. POKORNÝ, Hermeneutika jako teorie porozumění: od základních otázek jazyka k výkladu bible, Praha 2006, s. 424-438
S. J. POPE, The Order of Love and Recent Catholic Ethics: A Constructive Proposal, in: Theological Studies 2 (1991), s. 255-288
F. PORSCH, Evangelium sv. Jana. Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 4, Kostelní Vydří 1998
C. V. POSPÍŠIL, Hermeneutika mystéria. Struktury myšlení v dogmatické teologii, Praha – Kostelní Vydří 2005
C. V. POSPÍŠIL, Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie, Praha – Kostelní Vydří 2007
C. V. POSPÍŠIL, Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel, Praha 22002
C. V. POSPÍŠIL, Teologie služby: kniha (nejen) pro ty, kdo se věnují křesťanské charitě a diakonii, Praha 2002
C. V. POSPÍŠIL, Základní otázky a perspektivy současné systematické teologie, in: Teologické studie 2 (2003), s. 26-33
F. PRIETO GIL, Die Aus- und Einwanderungsfreiheit als Menschenrecht: zur Geschichte des Rechts und zu seiner christlichen Begründung heute, Regensburg 1976
K. PRINCOVÁ, Etické souvislosti humanitární pomoci, in: O. FISCHER, R. MILFAIT a kol., Etika pro sociální práci, Praha 2008, s. 180-190
M. PRUDKÝ, Národ ve Starém zákoně, in: Křesťanská revue 6-7 (1993), s. 142-147, 177-183
G. M. PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Solidarität – eine Option für die Opfer: geschichtliche Entwicklung und aktuelle Bedeutung einer christlichen Tugend anhand der katholischen Sozialdokumente, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York – Paris – Wien 1998
G. M. PRÜLLER-JAGENTEUFEL, Solidarität als Einsatz für (soziale) Gerechtigkeit: die Perspektive christlicher Sozialethik, in: M. KRÜGELLER, S. KLEIN, K. GABRIEL (eds.), Solidarität – ein christlicher Grundbegriff? – Soziologische und theologische Perspektiven, Zürich 2005, s. 193-208
K. PRÜMM, S. ALSCHER, From Model to Average Student: the Europeanization of Migration Policy and Politics in Germany, in: T. FAIST, A. ETTE (eds.), The Europeanization of National Policies and Politics of Immigration. Between Autonomy and the European Union, New York 2007, s. 73-92
J. PŘIBÁŇ, Suverenita, právo a legitimita, Praha 1997
Y. RADDAY, M. SCHULZ, Nächstenliebe nach jüdischer Auffassung, in: Universitas (Sonderdruck), Stuttgart 1984
W. RADL, List Galaťanům, Malý stuttgartský komentář. Nový zákon 9, Kostelní Vydří 1999
K. RAHNER, H. VORGLIMLER, Teologický slovník, Praha 1996
J. E. RAMIREZ KIDD, Alterity and Identity in Israel. The Gér in the Old Testament, Berlin 1999
J. RATZINGER, Die christliche Brüderlichkeit, München 1960
A. RAUSCHER, Das Privateigentum im Dienste des arbeitenden Menschen, in: J. M. SCHNARRER (ed.), Gemeinwohl und Gesellschaftsordnung (The common good in our changing world), Wien 1997, s. 65-76
J. RAWLS, Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978-1989, herausgegeben von W. Hinsch, Frankfurt am Main 1992
J. RAWLS, Political Liberalism, New York 1993
J. RAWLS, Teorie spravedlnosti (1971), Praha 1995 (Přihlíženo k originálnímu vydání J. RAWLS, A Theory of Justice: Revised Edition, Cambridge/Mass. 1999)
M. REDER, Global Governance: Philosophische Modelle der Weltpolitik, Darmstadt 2006
J. P. REEMTSMA, Gewalt. Monopol, Delegation, Partizipation, in: W. HEITMEYER, H.-G. SOEFFNER (eds.), Gewalt: Entwicklungen, Strukturen, Analyseprobleme, Frankfurt am Main 2004, s. 346-361
W. REESE-SCHÄFER, Was ist Kommunitarismus?, Frankfurt am Main – New York 1994
E. REINMUTH, Anthropologie im Neuen Testament, Tübingen 2006
K. REMELE, Das Wohl aller und eines jeden: Gemeinwohl und Individualwohl nach der katholischen Sozialethik, in: Ethica 2 (2005), s. 115-134
R. RENTDORFF, The Gér in the Priestly Laws of the Pentateuch, in: M. G. BRETT (ed.), Ethnicity and the Bible, Boston – Leiden 2002, s. 77-87
A.-P. RETHMANN, Asyl und Migration. Ethik für eine neue Politik in Deutschland, Münster 1996
A.-P. RETHMANN, Církev jako politicko-morální činitel v pluralitní společnosti, in: Universum 4 (2001), s. 15-21
A.-P. RETHMANN, Gastfreundschaft und Integration: theologische Perspektiven in der Migrationsarbeit, in: R. KROCKAUER, S. BOHLEN, M. LEHNER (eds.), Theologie und soziale Arbeit: Handbuch für Studium, Weiterbildung und Beruf, München 2006, s. 220-228
A.-P. RETHMANN, Kdo patří k nám? Etické aspekt přijetí a integrace přistěhovalců, in: Salve 1 (2004), s. 23-41
A-P. RETHMANN, Počátky etiky migrace. Francisco de Viktoria OP a Salamanská škola, in: Salve 1 (2004), s. 70-76
A-P. RETHMANN, Právo a morálka. Zamyšlení nad jejich sporným vztahem, in: Salve 4 (2005), s. 81-96
H.-R. REUTER, Kirchenasyl und staatliches Asylrecht. Ein rechtsethischer Beitrag, in: G. RAU, H.-R. REUTER, K. SCHAICH (eds.), Das Recht der Kirche, Band III. Zur Praxis des Kirchenrechts, Gütersloh 1994, s. 574-600
E. RIEDEL, Menschenrechte als Gruppenrechte auf der Grundlage kollektiver Unrechtserfahrungen, in: H.-R. REUTER (ed.), Ethik der Menschenrechte: zum Streit um die Universalität einer Idee I, Tübingen 1999, s. 295-319
E. RIEDEL (ed.), Neuere Entwicklungen im Einwanderungs- und Asylrecht: Verfassungs-, Völker- und Europarechtliche Aspekte, Baden-Baden 2004
G. RIEGER, Einwanderung und Gerechtigkeit. Mitgliedschaftspolitik auf dem Prüfstand amerikanischer Gerechtigkeitstheorien der Gegenwart, Opladen – Wiesbaden 1998
H. ROMMEN, „Staat“, in: K. RAHNER et al.(ed.), Sacramentum mundi: Theologisches Lexikon für die Praxis: Band 4, Freiburg i. Br. u. a. 1969, s. 708-722
P. ROTTLÄNDER, Ethische Rechtfertigung weltweiter Solidarität: deskriptive, normative und methodische Aspekte, in: N. BRIESKORN (ed.), GlobaleSolidarität: die verschiedenen Kulturen und die eine Welt, Stuttgart – Berlin – Köln 1997, s. 117-142
R. RUSTON, Bible a křesťanská morálka, in: Teologické texty 2 (2000), s. 67-69
M. RYŠKOVÁ, Mír a válka v pojetí apoštola Pavla, in: Salve 3 (2005), s. 25-42
M. ŘEZNÍK, Formování moderního národa (Evropské „dlouhé“ 19. století), Praha 2003
A. SABERSCHINSKY, Die Begründung universeller Menschenrechte: zum Ansatz der Katholischen Soziallehre, Paderborn – München – Wien – Zürich 2002
J. SALAČ, Globalizační tendence v současném právu. Příklad existence v tzv. lex mercatoria, in: M. HRUBEC (ed.), Globální spravedlnost a demokracie, Praha 2004, s. 37-48
M. SANDEL, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge (Mass.) 1982
H. SANER, Die negativen Bedingungen des Friedens, in: O. HÖFFE (ed.), Zum ewigen Frieden, Berlin 1995, s. 43-67
B. SANTEL, A. WEBER, Zwischen Ausländerpolitik und Einwanderungspolitik: Migrations- und Ausländerrecht in Deutschland, in: K. J. BADE, R. MÜNZ (ed.), Migrationsreport 2000. Fakten – Analysen – Perspektiven, Frankfurt am Main – New York 2000, s. 109-140
S. SASSEN, Losing Control? Sovereignty in an Age of Globalization, New York 1996
S. SASSEN, Migranten, Siedler, Flüchtlinge. Von der Massenauswanderung zur Festung Europa, Frankfurt am Main 1996
K. H. SCHELKLE, Die Petrusbriefe. Der Judasbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Band XIII, Freiburg – Basel – Wien 61988
E. SCHILLEBEECKX, Von der theologischen Tragweite lehramtlicher Verlautbarungen über gesellchaftspolitische Fragen, in: Concilium. Internationale Zeitschrift für Theologie 6-7 (1968), s. 411-421
T. SCHIEDER, Nationalismus und Nationalstaat. Studien zum nationalen Problem im modernen Europa, herausgegeben von O. Dann und H.-U. Wehler, Göttingen 21992
H. SCHLIER, Der Römerbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Band VI, Freiburg – Basel – Wien, 1987
R. SCHNACKENBURG, Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. Band 1: Von Jesus zur Urkirche, Freiburg – Basel - Wien 1986
R. SCHNACKENBURG (ed.), Horské kázání. Utopická vize nebo návod k jednání?, nedatováno (samizdat) - orig. vyd. Die Bergpredigt. Utopische Vision oder Handlungsanweisung?, Düsseldorf 1982
R. SCHNACKENBURG, Matthäusevangelium 16,21-28,20. Die Neue Echter Bibel, Bd. 1, Würzburg 21994
R. SCHNACKENBURG, Všechno zmůže, kdo věří. Kázání na hoře a Otčenáš, Praha 1997
E. SCHOCKENHOFF, Naturrecht und Menschenwürde: universale Ethik in einer geschichtlichen Welt, Mainz 1996
K. SCHOGER, Zuwanderer und Politik: ein deutsch-französischer Vergleich, Berlin 1994
M. SCHRAMM (ed.), Der fraglich gewordene Sozialstaat: aktuelle Streitfelder – ethische Grundlagenprobleme, Paderborn – München – Wien – Zürich 2006
H. SCHULZE, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003
H. SCHÜRMANN, Das Lukasevangelium, Band III, 2. Teil. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Freiburg – Basel – Wien 1994
H. SCHÜRMANN, Otázka závaznosti novozákonních hodnocení a pokynů, in: Teologický sborník 2 (1995), s. 8-12
A. D. SCHWARTZ, God and the Stranger, in: Horizons in Biblical Theology. An International Dialogue 1 (1998), s. 33-48
P. STALKER, International Migration, London 2001
P. STALKER, Workers without Frontiers: The Impact of Globalization on International Migration, Boulder – London 2000
Starý zákon. Překlad s výkladem. Svazek 7. Ezdráš – Nehemjáš – Ester, Praha 1970
Starý zákon. Překlad s výkladem. Svazek 9. Žalmy, Praha 1975
H. STEINER, Libertarianism and the Transnational Migration of People, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, 87-94
J. STRAYER, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton 1970
B. SUTOR, Politická etika, Praha 1996
C. SZALÓ, Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich, Brno 2007
F. ŠAMALÍK, O politické společnosti, Brno 1994
T. ŠIŠKOVÁ (ed.), Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století, Praha 2001
P. ŠTICA, Spravedlivá azylová politika? – Etická kritéria pro přijímání politických uprchlíků se zřetelem k situaci v České republice (diplomová práce), Praha 2005
Y. TAMIR, Liberal Nationalism, Princeton 1993
K.-C. TAN, Justice without Borders: Cosmopolitanism, Nationalism, and Patriotism, Cambridge – New York 2004
C. TAYLOR, Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání, editováno Amy Gutmannovou, Praha 2001
R. von THADDEN, Aufbau nationaler Identität. Deutschland und Frankreich im Vergleich, in: B. GIESEN (ed.), Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, Frankfurt 1991, s. 493-510
G. THEISSEN, The Gospels in Context: Social and Political History in the Synoptic Tradition, Minneapolis 1991
M. THEOBALD, List Římanům. Malý stuttgartský komentář, Nový zákon 6, Kostelní Vydří 2002
A-M. THIESSOVÁ, Vytváření národních identit v Evropě 18. až 20. století, Brno 2007
C. TILLY (ed.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton 1975
C. TOMIČ, Biblický pravek. Kniha Genezis kapitola 1-11, Bratislava 1992
S. TÖNNIES, Cosmopolis Now: auf dem Weg zum Weltstaat, Hamburg 2002
J. TORPEY, The Invention of the Passport. Surveillance, Citizenship and the State, Cambridge 2000
B. TOŠNEROVÁ, Návratová směrnice – na cestě k restriktivní evropské imigrační politice. Staženo na www.migraceonline.cz (1. 11. 2008)
H. TREMMEL, Grundrecht Asyl. Die Antwort der Sozialethik, Freiburg – Basel – Wien 1992
W. TRILLING, Schöpfung und Fall nach Genesis 1-3, Leipzig 1984
G. TULUD CRUZ, Between Identity and Security: Theological Implications of Migration in the Context of Globalization, in: Theological Studies 2 (2008), s. 357-375
H.-J. TÜRK, Zwischen Universalismus und Partikularismus: zur politischen Ethik des Kommunitarismus, in: Stimmen der Zeit 8 (1994), s. 537-545
J. VÁLKA, P. HORÁK, J. HOLZER, J. SPOUSTA, Proč existují národy. Diskuse nad tezemi Pierra Manenta, in: Proglas 3 (2008), s. 38-48
C. VAN HOUTEN, The Alien in Israelite Law, Sheffield 1991
H. R. VAN GUNSTEREN, Admission to Cituzenship, in: Ethics (1988), s. 731-741
W. VEITH, Gemeinwohl, in: M. HEIMBACH-STEINS (ed.), Christliche Sozialethik, s. 270-282
J-L. VESCO, Les lois sociales du livre de l´Alliance (Exode 20,22-23,19), in: Revue Thomiste 2 (1968), s. 241-264
L. VISCHER, Verantwortliche Gesellschaft? Über Zukunftsfähigkeit, Solidarität und Menschenrechte, Neukirchen – Vluyn 2001
B. T. VIVIANO, Království Boží v dějinách, Praha 2008
G. VIRT, „Moraltheologie“, in: H. ROTTER, G. VIRT (ed.), Neues Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck – Wien 1990, s. 522-535
M. VOGT, Globale Nachbarschaft. Christliche Sozialethik vor neuen Herausforderungen, München 2000
O. VON NELL-BREUNING, Baugesetze der Gesellschaft: Solidarität und Subsidiarität, (Durchgesehene Neuausgabe), Freiburg – Basel – Wien 1990
O. VON NELL-BREUNING, Gerechtigkeit und Freiheit: Grundzüge katholischer Soziallehre, München 21985
O. VON NELL-BREUNING, Grundwerte, Gesellschaft und Staat, in: Stimmen der Zeit (1978), s. 158-170
O. VON NELL-BREUNING, Kommentar zum Vierten Kapitel des Zweiten Teils der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“, in: K. RAHNER et al. (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche, Vierzehnter Band, Freiburg i. Br. u. a. 1968, s. 517-532
M. VOLF, Odmítnout nebo obejmout? Totožnost, jinakost a smíření v teologické reflexi, Praha 2005
Výklady ke Starému zákonu. Díl I. Zákon (Genesis – Deuteronomium), Praha 1991
H. WAGNER, Kants Begründung demokratischer Verfassungsstaaten und föderativer Nationengemeinschaften, in: K. BAJOHR-MAU, I. E. JOBATEY, H. SÜTTMANN (eds.), Von Zentrum des Glaubens in die Weite von Theologie und Wissenschaft. Festschrift für Dietrich Braun zum 70. Geburtstag 1998, Rheinfelden 1998, s. 33-43
M. WALZER, Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality, Basic Books 1983
M. WALZER, Zivile Gesellschaft und amerikanische Demokratie, herausgegeben von Otto Kallscheuer, Berlin 1992
H. WEBER, Všeobecná morální teologie, Praha 1998
M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (1921), Tübingen 51976
H.-U. WEHLER (ed.), Imperialismus, Köln – Berlin 1970
H.-U. WEHLER, Nationalismus. Geschichte, Formen, Folgen, München 22004
R. WEILER, Einführung in die katholische Soziallehre, Graz – Wien – Köln 1991
M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11. The Anchor Bible Volume 5, New York 1991
G. J. WENHAM, Word Biblical Commentary Volume 1. Genesis 1-15, Nashville 1987
G. J. WENHAM, Word Biblical Commentary. Volume 2. Genesis 16-50, Nashville 1994
C. WESTERMANN, Genesis, Teilband 1., Genesis 1-11, Neukirchen-Vluyn 31983
A. WILDT, Solidarität – Begriffsgeschichte und Definition heute, in: K. BAYERTZ (ed.), Solidarität – Begriff und Problem, Frankfurt am Main 1998, s. 202-216
T. M. WILSON, H. DONNAN (eds.), Border identities: nation and state at international frontiers, Cambridge 1998
H. W. WOLFF, Anthropologie des Alten Testaments, München 1973
J. WOODWARD, Commentary: Liberalism and Migration, in: B. BARRY, R. E. GOODIN (eds.), Free Movement. Ethical Issues in the Transnational Migration of People and of Money, New York 1992, s. 59-84
R. ZIMMER, Edmund Burke zur Einführung, Hamburg 1995
P. M. ZULEHNER et al. (ed.), Solidarität: Option für die Modernisierungsverlierer, Innsbruck – Wien 1996
M. D. ZÜRCHER, Solidarität, Anerkennung und Gemeinschaft: zur Phänomenologie, Theorie und Kritik der Solidarität, Tübingen – Basel 1998
V. ŽÁK, Na počátku: Výklad knihy Genesis, Praha 1990
Předběžná náplň práce
Disertační práce se zabývá teologickoetickou reflexí mezinárodní migrace a imigrační politiky. Autor hledá ve světle teologické etiky odpovědi na následující otázky: Je rozdělení světa do jednotlivých států eticky odůvodnitelné? Je ospravedlnitelná existence imigrační politiky, tj. regulace mezinárodní migrace? Odpovědi na tyto otázky s sebou přinášejí řadu etických implikací, které by se měly promítnout do utváření imigračních politik i do angažmá křesťanských církví.
Práce předkládá nejprve historický pohled na realitu států a imigrační politiky a na vybraných imigračních politikách vybraných zemí představuje typizované modely současných imigračních politik. Dále autor prezentuje biblické podněty pro zpracovávané téma (biblický étos přijímání cizinců a vztahu vůči nim, základy biblické antropologie, myšlenku totus orbis) a přímé relevantní podněty z novodobé politické filozofie. Opírá se přitom zejména o myšlení I. Kanta a H. Arendtové. Diskutuje rovněž normativní východiska současné imigrační politiky. V závěrečné kapitole autor hledá teologickoeticky formulované odpovědi na výše položené otázky. Vychází přitom ze základních principů křesťanské sociální etiky, principu personality, solidarity a subsidiarity, které na základě zpracovávaného tématu kriticky reflektuje. V závěru nabízí eticky koncipované podněty pro imigrační politiku a působení křesťanských církví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The submitted doctor thesis (Justification and Limits of State Sovereignty in Immigration Policy – Immigration Policy in the Christian Social Ethics Perspective) is concerned with the reflection of international migration and immigration policy in the perspective of theological ethics. Author tries to find answers to the following questions: Is the division of the world into particular states ethically acceptible? Is the existence of immigration policies (i. e. of the regulating international migration) justifiable? Answers to these questions bring many ethical implications that should be projected both into making immigration policy and engagement of Christian Churches.
First, the text submits a historical view in nation-state and immigration policy, and it drafts representative models of contemporary immigration policies. The author then presents biblical grounds to the given topic (biblical ethos in acceptance of strangers and relation to them, principles of biblical anthropology and the idea of „totus orbis“ – i. e. the universalist idea of humankind unity). He continues by relevant impulses from modern political philosophy. The reflection is based especially on political philosophy of I. Kant and H. Arendt. Normative issues of contemporary immigration policies are also discussed. In the last chapters, the author researches the topic in reflection of theological ethics which is based on the main principles of Christian social ethics. These principles – human dignity, solidarity and subsidiarity – are researched in relation to the topic and critically rethought. Finally, the ethical impulses for immigration policy and the activity of Christian Churches are introduced.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK