Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava zdravotní péče a její financování
Název práce v češtině: Právní úprava zdravotní péče a její financování
Název v anglickém jazyce: Legal framework of healthcare and its financing
Klíčová slova: zdravotnictví, reforma, financování, pojištění
Klíčová slova anglicky: Health Care, Reform, Financing, Insurance
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 13.05.2008
Datum a čas obhajoby: 01.11.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2012
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Problematika práv a medicíny se dotýká každého z nás, všichni jsme subjekty či objekty zdravotní péče. Narůstá tlak na hospodárné vynakládání finančních prostředků vybraných pro účely všeobecného zdravotního pojištění. Se zrychlujícím se rozvojem vědy
a techniky by se měla zvyšovat odpovědnost každého z nás, a proto jsem se snažila poukázat na některé důležité otázky z hlediska probíhajících změn ve zdravotnické legislativě.
Cílem mé rigorózní práce je tedy především zabývat se právními předpisy a dalšími relevantními dokumenty, které upravují zdravotní péči v ČR, a provést jejich analýzu ve světle probíhajících legislativních změn. V jednotlivých kapitolách se pak rovněž podrobněji zabývám otázkami financování zdravotní péče a finanční spoluúčasti pacientů, organizací veřejného zdravotního pojištění, účastníkům systému poskytování zdravotní péče. Pokusila jsem se provést komparativní analýzy právní úpravy zdravotní péče a zdravotních systémů členských států Evropské unie. Závěrem se zamýšlím nad nutností dokončit probíhající reformu zdravotnictví spolu s rekapitulací dosavadních reformních opatření ve světle tuzemského, ale i zahraničního vývoje.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The issue of legal framework and healthcare affect each of us; we're all elements of health care system. Health care and its financing are discussed more and more intensively. Increasing pressure on economical spending of funds selected for the purposes of the general health insurance. Acceleration of the development of science and technology should improve the responsibility of each of us. I tried to point out some important issues from the perspective of the on-going changes in the health-care legislation.
The aim of thesis is especially to highlight the legal ground and other relevant documents, which provide health care in the Czech Republic, and to carry out their analysis in the light of the on-going legislative changes. In separate chapters then in more details I describe the financing of health care and financial participation of patients, public health insurance schemes and providing of health care. I tried to make a comparative analysis of the legislation on health care and health systems of the European Union members as well. In conclusion, I propose that we must insist on completing the current reform of health care in the light of the domestic and foreign developments.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK