Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Generování rozmístění nábytku
Název práce v češtině: Generování rozmístění nábytku
Název v anglickém jazyce: Room Arrangement Generation
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Eva Jelínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2007
Datum zadání: 17.10.2007
Datum a čas obhajoby: 08.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2008
Oponenti: RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel vytvoří program, který navrhuje rozmístění nábytku v místnosti. Nastuduje existující algoritmy pro návrh rozmístění nábytku, podá jejich přehled a popíše jejich vlastnosti.
Pokusí se také navrhnout a implementovat vlastní algoritmus.
Seznam odborné literatury
Jun H. Jo, John S. Gero: Space Layout Planning using an Evolutionary Approach, Artificial Intelligence in Engineering 12, 1998.
Další literatura podle pokynů vedoucí.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je vytvořit program, který navrhne rozmístění nábytku v místnosti na základě seznamu kusů nábytku a zadaných omezujících podmínek.
Součástí práce je shrnutí existujících algoritmů a pokus o návrh a implemetaci algoritmu vlastního.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to create a program for room arrangement generation from a given furniture list and placement constrains.
A part of the thesis is a summary of existing algorithms, and an attempt to design and implement an original algorithm.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK