Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Studium nukleových kyselin a jejich interakcí pomocí Ramanovy mikrospektroskopie kapkově nanášených povlaků (DCDR)
Název práce v češtině: Studium nukleových kyselin a jejich interakcí pomocí Ramanovy mikrospektroskopie
kapkově nanášených povlaků (DCDR)
Název v anglickém jazyce: Study of nucleic acids by means of drop coating deposition Raman
microspectroscopy (DCDR)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2010
Datum zadání: 09.11.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2011
Oponenti: doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s principy Ramanovy mikroskopie a Ramanovy spektroskopie kapkově nanášených povlaků (drop coating deposition Raman spectroscopy - DCDR).
2. Vypracovat rešerši na téma studium biomolekul pomocí DCDR a provést základní souhrn znalostí ohledně užití Ramanovy spektroskopie při studiu nukleových kyselin.
3. Prakticky zvládnout měření na Ramanově mikrospektrometru.
4. Nalézt podmínky vhodné pro měření a následně změřit DCDR spektra vybrané série oligonukleotidů.
5. Provést analýzu dat se zaměřením na reprodukovatelnost DCDR měření a praktickou použitelnost DCDR měření při studiu nukleových kyselin a jejich interakcí.
Seznam odborné literatury
M. F. Mrozek, D. Zhang, D. Ben-Amotz: Oligosaccharide identification and mixtue quantification using Raman spectroscopy and chemometric analysis. Carbohydrate Research 339 (2004) 141-145.
W. Saenger: Principles of nucleic acid structure. Springer, Berlin 1988.
D. Zhang, Y. Xie, M. F. Mrozek, C. Ortiz, V. J. Davisson, D. Ben-Amotz: Raman detection of proteomic analytes. Analytical Chemistry 75 (2003) 5703-5709.
Předběžná náplň práce
Ramanova spektroskopie kapkově nanášených povlaků (drop coating deposition Raman spectroscopy - DCDR) je novou, pouze několik let starou techniku měření biomolekul, jež je založena na interakci molekul a speciálně k tomu připraveného hydrofobního povrchu. Měření tak lze provádět za až o dva řády nižších koncentrací biomolekul než je tomu obvyklé u standardní Ramanovy spektroskopie. Náplní bakalářské práce by mělo být otestování použitelnosti DCDR techniky pro měření vzorků nukleových kyselin, které doposud nebyly touto technikou studovány. Měření budou prováděna na novém Ramanově mikrospektrometru LabRam HR800 (Horiba Jobin Yvon), tj. na Ramanově spektrometru kombinovaném s mikroskopem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK