Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny cirkulace v prostoru Atlantik - Evropa a dopad těchto změn na trendy meteorologických charakteristik pro území České republiky
Název práce v češtině: Změny cirkulace v prostoru Atlantik - Evropa a dopad těchto změn na trendy
meteorologických charakteristik pro území České republiky
Název v anglickém jazyce: Circulation changes in region Atlantic-Europe and its influence on trends of
meteorological characteristics in Czech Republic region
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2007
Datum zadání: 22.10.2007
Datum a čas obhajoby: 19.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2009
Oponenti: prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Stanislav Racko
Zásady pro vypracování
V návaznosti na již publikované zpracování změn četnosti synoptických typů pro území ČR prostudovat vztahy mezi změnami cirkulace v atlantsko-evropské zóně a změnami meteorologických charakteristik na území ČR. Zkoumat vztahy mezi používanými metodami pro studium změn cirkulace (např. NAO) a synoptickou typizací, která je operativně používána na ČHMÚ.
Seznam odborné literatury
Doleželová, M.: Projevy severoatlantské oscilace v časové variabilitě teploty vzduchu a srážek na území České republiky. Meteorologický časopis, roč. 10 (2007), č. 2, s. 91- 101.
Katalog povětrnostních situací pro území ČSSR. Praha, HMÚ 1968. 94 s.
Křivancová, S. - Vavruška, F.: Základní meteorologické prvky v jednotlivých povětrnostních situacích na území České republiky v období 1961 - 1990. Národní klimatický program ČR, sv. 27. Praha, ČHMÚ 1997. 114 s.
Pokorná, L. – Beranová, R. - Huth, R.: Vztahy mezi cirkulačními mody a klimatickými prvky v České republice a jejich časová proměnlivost. Meteorologické zprávy, roč. 60 (2007), č. 3, s. 65 – 75.
Starý, J.: Rozbor výskytu povětrnostních situací a počasí s nimi spojeného. In: Sborník prací ČHMÚ č. 35. Praha, ČHMÚ 1989.
Předběžná náplň práce
Metoda klasifikace synoptických typů pro území ČR je jednou z možností jak zjednodušeně označit charakter atmosférické cirkulace v atlantsko-evropském prostoru se zřetelem na cirkulační podmínky ve střední Evropě. Navzdory subjektivnosti této metody je možno určit trendy ve změnách četnosti jednotlivých typů, což odpovídá současným poznatkům o kolísání atmosférické cirkulace v uvedeném prostoru jinými metodami (cirkulační mody, NAO, apod.). Účelem diplomové práce bude zjistit, do jaké míry se mění rozložení meteorologických polí – zejména tlakového – za jednotlivých synoptických typů během desetiletí a jak se odráží tyto změny na vybraných meteorologických prvcích pro území ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Synoptic type classification for Czech Republic region is one of possibilities how to descibe atmospheric pattern character in Atlantic-Europe area with respect to circulation in Central Europe. Although this method is subjective, it enables us to specify trends of frequency of circulation types that corresponds to nowadays knowledge of atmospheric circulation changes in this region when using other methods (circulation modes, NAO etc.). In this diploma thesis, the student should study if there are and what changes of meteorological fields (especially pressure field) in individual synoptic types during last decades and how these changes influence selected meteorological characteristics in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK