Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates
Název práce v češtině: Studium světlosběrných antén na bázi bakteriochlorofylových
agregátů
Název v anglickém jazyce: Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates
Klíčová slova: chlorosom, samoorganizace, optická spektroskopie
Klíčová slova anglicky: chlorosome, self-assembly, optical spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2006
Datum zadání: 11.11.2006
Datum a čas obhajoby: 10.10.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2011
Oponenti: doc. RNDr. Vlastimil Fidler, CSc.
  Prof. Teodor Silviu Balaban
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.
Zásady pro vypracování
1) Zvládnout práci s chlorosomy a přípravu bakteriochlorofylových agregátů. Testovat možnosti přípravy složených agregátů obsahujících navíc např. karotenoidy, chinony nebo lipidy. K charakterizaci vzorků používat absorpční spektroskopii a fluorescenční spektra měřená za aerobních a anaerobních podmínek.
2) Navrhnout a provést experimenty, jejichž smyslem bude získat nové poznatky o mechanismu zhášení excitace v chlorosomech za přítomnosti kyslíku metodami optické spektroskopie.
3) Optimalizovat stávající aparaturu na měření absorpčních diferenčních spekter s nanosekundovým rozlišením tak, aby s její pomocí bylo možné studovat tripletní stavy karotenoidů.
Seznam odborné literatury
1. Nepraš M, Titz M: Základy teorie elektronových spekter (1983) SNTL - Nakladatelství technické literatury, Praha.
2. Prosser V a kolektiv: Experimentální metody biofyziky (1989) Academia, Praha
3. Amesz J, Hoff AJ (eds.): Biophysical Techniques in Photosynthesis (1996) Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
4. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
5. Grimm B, Porra RJ, Rüdiger W, Scheer H (eds.) Chlorophylls and Bacteriochlorophylls Biochemistry, Biophysics, Functions and Applications (2006) Springer
6. odborné články
Předběžná náplň práce
Světlosběrné systémy zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomy, se vyznačují unikátními vlastnostmi, které jsou do značné míry dány spontánní agregací bakteriochlorofylových molekul. Agregáty s velmi podobnými vlastnostmi mohou být připraveny také v laboratoři a představují perspektivní systémy pro umělou fotosyntézu a molekulární elektroniku.

Obsahem práce bude studium různých aspektů bakteriochlorofylových agregátů v chlorosomech a v uměle vytvořených světlosběrných anténách, zejména metodami optické spektroskopie. Některé problémy budou studovány ve spolupráci se zahraničními pracovišti. Cílem práce je objasnění struktury, organizace a funkce těchto antén a prozkoumání možností jejich využití v praxi. Konkrétně se bude jednat např. o studium mechanismu zhášení excitace, ke kterému dochází v chlorosomech za přítomnosti kyslíku. Studovány budou jak přírodní, tak uměle připravené systémy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of light-harvesting antennae based on bacteriochlorophyll aggregates
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK