Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Název práce v češtině: Optické vlastnosti scintilačních materiálů
Název v anglickém jazyce: Optical properties of scintillators
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2005
Datum zadání: 08.11.2005
Datum a čas obhajoby: 14.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Oponenti: RNDr. Jiří A. Mareš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s problematikou, prostudovat literaturu o optických a luminiscenčních vlastnostech komplexních oxidů dopovaných ionty vzácných zemin
2. Důkladně si osvojit metody měření optických vlastností a luminiscence
3. Seznámit se s metodikou přípravy epitaxních vrstev oxidů
4. Stanovit optické a luminiscenční vlastnosti oxidů na bázi čistých a dopovaných hliníkových granátů event. perovskitů ve formě tenkých epitaxních vrstev
5. Navrhnout interpretaci experimentálních výsledků
Seznam odborné literatury
1. M.A.Fox - OPtical properties of solids, Oxford Univ.Press, Oxford 2001
2. G.Blasse, B.C.Grabmaier - Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
3. S.Krupička - Fyzika feritů, Academia, Praha 1964.
4. vybraný soubor původních časopiseckých prací
Předběžná náplň práce
Scintilační materiály pracují jako konvertory, které dokážou přeměnit vysokoenergetický foton (např. rtg nebo gama paprsky) nebo energii rychlé částice (elektronu, protonu apod.) na světelné záření v optické nebo ultrafialové oblasti. Takovéto materiály nacházejí široké uplatnění v řadě oborů od detektorů částic ve velkých urychlovačích až po moderní lékařskou diagnostiku.
Náplní práce je studium optických vlastností tenkých monokrystalických vrstev granátů (YAG) a perovskitů dopovaných trojmocnými ionty vzácných zemin event. dalších struktur zajímavých z hlediska praktického využití. Cílem je získat korelace mezi složením vrstev, technologií přípravy, optickými a luminiscenčními vlastnostmi studovaných tenkých vrstev.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK