Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Slovenská politická emigrace na cestě k rozdělení Československa: Činnost slovenského exilu křesťansko-demokratické orientace
Název práce v češtině: Slovenská politická emigrace na cestě k rozdělení Československa:
Činnost slovenského exilu křesťansko-demokratické orientace
Název v anglickém jazyce: Slovak Political Emigration on the Way to the Dissolution of Czechoslovakia:
The Activity of the Christian Democratically Oriented Slovak Exiles
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Irmanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2007
Datum zadání: 18.01.2011
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Dosud publikovaná literatura pojednává většinou buď jen činnost slovenských emigrantů v zahraničí, nebo pouze vnitřní aspekty dělení česko-slovenského státu. Zkoumání úlohy slovenského exilu v tomto procesu se prioritně nevěnuje.

V Československu, resp. na Slovensku a v Česku, začaly po listopadu vycházet sborníky a monografie, jejichž autory nezřídka byli a jsou samotní emigranti. Například:
ŠPETKO, Jozef. Slovenská politická emigrácia v 20. storočí: jej vzťahy k českej emigrácii a k Čechom. Praha: Danubius, 1994.
(dále Líšky kontra ježe: slovenská politická emigrácia 1948-1989; anylýzy a dokumenty. 1. vyd. Bratislava, Kalligram, 2002.; Člověk v sieťach: Slovenské slovo z rozhlasovej stanice Svobodná Európa. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2005.)
LIČKO, Miroslav John. Ako chutí cudzina: Slovenská demokracia v exile 1948-1989. 1.vyd. Bratislava: Kalligram, 1999.
BRAXÁTOR, František. Slovenský exil ´68. 1. vyd. Bratislava: Lúč, 1992.

Zkoumáním slovenského exilu se zabývají i domácí vědci a instituce. Především Matice slovenská a s ní spřízněný Kabinet pro výzkum dějin slovenského exilu, které na toto téma pořádají konference a vydávají sborníky. Nejužitečnějším výstupem se jeví obsáhlý soubor vědeckých textů:
CHOVAN-REHÁK, Juraj; GRÁCOVÁ, Genovéva; MARUNIAK, Peter. Slovenský povojnový exil: Zborník materiálov zo seminára Dejiny slovenského exilu po roku 1945. Martin: Matica slovenská, 1998.
Ve ?sborníkových edicích? Matice slovenská do určité míry navazuje na tradici výročních a vzpomínkových výborů, vydávaných v exilu.

V českých zemích vydané publikace se většinou věnují emigraci československé, tzn. Čechům a Slovákům usilujícím o osvobození a obnovení demokratického Československa, Slováky ? secesionisty se zabývají spíše jen jako vedlejším tématem. O československé poúnorové emigraci píší například:
ČELOVSKÝ, Bořivoj. Politici bez moci: první léta exilové rady svobodného Československa. 1. vyd. Šenov u Ostravy: Tilia, 2000.
TRAPL, Miloš. Exil po únoru 1948: počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc: Moneta-FM, 1996
JIRÁSEK, Zdeněk. Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. 1. vyd. Brno: Prius, 1999. Prameny a studie k dějinám československého exilu.
Společně JIRÁSEK, Zdeněk; TRAPL, Miloš. Exilová politika v letech 1948-1956: počátky politické organizovanosti a činnosti poúnorové emigrace a vznik Rady svobodného Československa. Olomouc: Centrum pro československá exilová studia, Moneta-FM, 1996.

Téma rozdělení České a Slovenské federativní republiky zpracovávají autoři
domácí:
RYCHLÍK, J. Rozpad Československa: česko-slovenské vztahy 1989-1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002.
i zahraniční:
STEIN, E. Česko-Slovensko: Konflikt, roztržka, rozpad. Praha: Academia, 1997.
MOUNIR, O. La partition de la Tchécoslovaquie. Gerpinnes: Quorum, 1998.
Předběžná náplň práce
Zahraniční Slováci v životě novodobého slovenského národa hráli významnou úlohu - působili tradičně jako zastánci a ochránci jeho zájmů a práv doma i ve světě. Podíleli se na vzniku Československa roku 1918, ale přispěli také k jeho zániku. Jedním z cílů tohoto projektu je zjistit, jestli a jaký vliv měla slovenská emigrace na rozdělení společného státu Čechů a Slováků na prahu roku 1993.
Separatistické nebo takzvaně secesionistické exilové skupiny se před rokem 1989 jevily jako vyčerpané, izolované a bez naděje na naplnění jejich vize samostatného slovenského státu. Přesto slovenský separatismus v exilu přežil v míře v domácím prostředí nepředstavitelné a nakonec, možná překvapivě, slavil vítězství.
Práce se zaměří hlavně na činnost separatistické emigrace, a to po roce 1989, kdy již mohla otevřeně komunikovat s veřejností doma. Soustředí se na prvotní postoje slovenských exulantů k polistopadovému česko-slovenskému státu, jejich představy o jeho ideálním uspořádání (resp. vzniku samostatných států) a následné pokusy o prosazení těchto představ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The Slovaks abroad have always played a very important role in the modern Slovak national life. They have traditionally acted as a supporter and protector of the Slovaks' interests and national laws in their homeland as well as in the world. They participated in formation of Czechoslovakia in 1918, but they also helped to its downfall. The target of the project is to learn, how could Slovak emigration affect the breakup of the common state of the Czechs and the Slovaks in 1993. Separatist or so called secesionist exile groups before 1989 seemed to be tired out and isolated and their visions of the sovereign Slovak state seemed never to come true. But the Slovak exile separatism did survive and finally, maybe surprisingly, gained the victory.
The project will primarily target the activities of the Slovak separatist emigration, mainly after 1989, when the new relationships between the exiles and the public in Slovakia were established. It will focus their primary attitudes to the after-November Czecho-Slovak state, their conceptions of its ideal organization (or creation of two independent states) and their attempts to make the Slovak elites use this conceptions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK