Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání sportovních her v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol
Název práce v češtině: Využívání sportovních her v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni základních škol
Název v anglickém jazyce: The using of sport games in physical education at elementary schoolls (grades 5-9)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.08.2007
Datum zadání: 20.05.2008
Datum a čas obhajoby: 07.05.2009 17:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2009
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Zpracovat literární rešerše z odborné literatury
2. Vytvořit anketu a připravit otázky k doplňujícím rozhovorům ? rozhovor dle návodu
3. Vybrat základní školy na kterých bude výzkum proveden
4. Provést výzkum na vybraných školách
5. Zpracovat výsledky a porovnat je s výsledky podobných šetření

Seznam odborné literatury
Dokumenty MŠMT k rámcovým vzdělávacím programům
Ferjenčík, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu, jak zkoumat lidskou duši. 1. vyd. Praha : Portál, 2000,
Hendl, J. Kvalitativní výzkum Praha : Portál 2005
Další odborná literatura, týkají se sportovních her ve školní TV ? DP, články v odborné literatuře
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK