Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podnikový informační systém společnosti STAV-ING Praha, spol. s r.o.
Název práce v češtině: Podnikový informační systém společnosti STAV-ING Praha, spol. s r.o.
Název v anglickém jazyce: Business information system of STAV-ING Praha, Ltd.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2006
Datum zadání: 19.05.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2006
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na užití teoretických informací k vytvoření projektové dokumentace konkrétního informačního systému. Celá práce i jednotlivé kapitoly se vždy snaží uvést obecné postupy, které jsou v závěru prakticky užity. Z tohoto důvodu je úvodní kapilola stručným seznamením se společnosti STAV-ING Praha, s.r.o., (http://www.stav-ing.cz/), pro kterou byl tento systém vytvářen. Z požadavků této společnosti vychází specifikace projektu. Další kapitoly jsou již věnovány vlastní projektové dokumentaci a postupům při jejím vytváření. Je zde nastíněn postup od analýzy výchozího stavu, přes specifikaci uživatelů a požadavků na systém až po formulaci konkrétních cílů informačního systému společnosti. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány dekompozici systému. První z nich uvadí obecné postupy dekompozice systému, zatímco ve druhé je již systém dekomponován a jednotlivé subsystémy jsou zobrazeny pomocí diagramů. Cílem je vytvořit projektovou dokumentaci pro právě probíhající automatizaci skladu stavební společnosti STAV-ING Praha, s r.o., který má přispět k racionalizaci podnikových procesů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK