Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí
Název práce v češtině: Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí
Název v anglickém jazyce: Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage
Klíčová slova: otevřená justice, prezentace soudních rozhodnutí, vztah soudů a médií
Klíčová slova anglicky: open justice, presentation of court decisions, court and media relationshi
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jan Chmel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2022
Datum zadání: 28.11.2022
Datum a čas obhajoby: 27.09.2023 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 215, 215
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2023
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2023
Oponenti: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá vlivem komunikačních aktivit soudů na mediální pokrytí jejich
rozhodovací činnosti. Její premisou je myšlenka otevřenosti justice, kterou lze chápat jako
snahu o budování a rozvoj aktivní a účelné komunikace soudů s veřejností. České vrcholné
soudy však k této oblasti přistupují značně rozdílně, od otevřeně a aktivně komunikujícího
Ústavního soudu, až po zdrženlivý a uzavřený postoj Nejvyššího soudu. Práce se zabývá mimo
jiné podobou těchto odlišností a jejich dopady na to, jak o rozhodnutích daných soudů informují
média.
První kapitola práce se snaží rozebrat podstatné aspekty aktivní a otevřené prezentace soudních
rozhodnutí a zároveň představit její prostředky a nástroje. Rovněž zkoumá postoje tuzemských
vrcholných soudů k dané problematice, a to prostřednictvím vyjádření jejich tiskových mluvčí
na autorem zaslané dotazy.
Druhá kapitola se věnuje vztahu soudů a médií. Pojednává o jeho významu v dnešní společnosti
a rozebírá úskalí a rizika, která z něj vyplývají. Zabývá se také faktory ovlivňujícímiskutečnost,
zdali média o konkrétním rozhodnutí informují a také hranicemi projevu soudce ve vztahu
k médiím.
Třetí a čtvrtá kapitola sestává z empirického výzkumu, který zkoumá vliv vydávání tiskových
zpráv soudů na podobu mediálního pokrytí jejich rozhodovací činnosti. Činí tak
prostřednictvím analýzy dostupných dat z let 2019-2022, mapující vydané tiskové zprávy
k rozhodnutím a články na online zpravodajských webech, které o těchto rozhodnutích
informovaly. Součástí výzkumu jsou rovněž rozhovory provedené s redaktory jednotlivých
médií, kteří píší o soudních rozhodnutích.
Závěrečná kapitola je věnována rozboru takto zjištěných výsledků. Diplomová práce dochází
k závěru, že vliv samotných tiskových zpráv, jakožto primárního zdroje informací novinářů, na
mediální pokrytí rozhodovací činnosti soudů, je velmi omezený. Tiskové zprávy však mohou
hrát ve vztahu soudů a médií významnou roli jako doplňkový zdroj informací a jeden z faktorů,
které ovlivňují pravděpodobnost mediálního pokrytí konkrétního rozhodnutí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with the impact of communication activities of courts on media coverage of
their decisions. Its premise is the idea of openness of justice, which can be interpretated as an
effort to build and develop active and effective communication of courts with the public.
However, the Czech high courts have taken very different approaches to this area, ranging from
the open and active communication of the Constitutional Court to the passive and closed attitude
of the Supreme Court. The thesis examines, among others, the nature of these differences and
their impact on the way the media report on the decisions of the courts.
The first chapter of the thesis attempts to analyse significant aspects of the active and open
presentation of courts decisions and introduce its means and tools. It also examines the attitudes
of domestic high courts on the issue, through the statements of their spokespersons in response
to questions sent by the author.
The second chapter focuses on the relationship between the courts and the media. It discusses
its importance in today’s society and analyses the pitfalls and risks that arise from it. It also
looks at the factors influencing whether the media report on a particular decision and the limits
of a judge’s speech in relation to the media.
The third and fourth chapter consist of the empirical research, that examines the impact of
court’s press releases on the form of media coverage of their decisions. It uses a method of
analysing available data from years 2019-2022, charting the press releases issued on the
decisions and the articles on online news sites that reported on the decisions. The research also
includes interviews with journalists from the selected media, who report about judicial
decisions.
The final chapter is devoted to a discussion about the results of the research. The thesis comes
to conclusion that impact of press releases alone, as the primary source of information for
journalists, on the media coverage of judicial decisions is very limited. However, press releases
can play an important role in the relationship between the courts and the media, in form of
additional source of information and as one of the factorsthat influence the probability of media
coverage of a particular decision.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK